اکسیر عشق

عشق صدای فاصله هایی است که غرق در ابهامند.

احکام7

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- از مطهرات هستند؟
جواب تشریحی: -

آب و آفتاب

زمین و اسلام

داروی ضدعفونی، آب
الف و ب
2- در چه مواردی لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد؟
جواب تشریحی: -

با خون زخمی که زود خوب می شود و شستن آن آسان است نماز خواندن جایز است.

با آلوگی خون کمتر از درهم (به اندازه دو ریالی) نماز خواندن درست نیست.
لباس های کوچک مثل عرقچین- کمربند- بند ساعت، اگر نجس باشد، نماز با آنها صحیح است.

همه لباس باید پاک باشد حتی لباس کوچک مثل کمربند و بند ساعت
3- از موارد زیر کدام یک در صحت وضو شرط است؟
جواب تشریحی: -

ترتیب و موالات

پاک بودن اعضا وضو

پاک بودن و مباح بودن آب وضو
هر سه مورد
4- اگر به چیزی که عین نجاست در آن است باران ببارد.....
جواب تشریحی: -

پاک می شود

اگر باران زیاد باشد، پاک می شود

در هنگام ریزش باران پاک می شود
پاک نمی شود
5- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

بر هر مسلمان مکلف و مستطیع واجب است که در عمر خود (حداقل یک بار) عبادت حج را انجام دهد.

به کسی که توانایی بدنی و مالی را داشته باشد، مستطیع گویند.
توانایی مالی مستطیع یعنی این که در سفر حج فقط مخارج سفر را داشته باشد.

فرد مستطیعی که در انجام فریضه ی حج کوتاهی کند در هنگام مردن نامسلمان از دنیا می رود.
6- کدامیک ار موارد زیر روزه را باطل می کند؟
جواب تشریحی: -

حمام رفتن

مسواک زدن

بو کردن عطر و یا گل
فرو کردن تمام سر در آب
7- کسی که وظیفه اش تیمم است می داند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند؟
جواب تشریحی: -

نزدیکی های آخر وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

صبر می کند تا پس از برطرف شدن عذرش نماز را قضا بخواند.
در وسعت وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

هیچکدام
8- اگر خاک با چیز دیگری مخلوط باشد، تیمم بر آن.....
جواب تشریحی: -

صحیح است
صحیح نیست

اشکال ندارد

جایز است
9- نجس کردن ورق قرآن....
جواب تشریحی: -

مکروه است

جایز نیست

حرام است باید فورا آن را شست
حرام است
10- در مرحله چندم غسل ترتیبی تمام طرف چپ بدن را می شوییم؟
جواب تشریحی: -

اول
چهارم

دوم

سوم
11- آب بارانی که در یک جا جمع شود هنگام نزول باران حکم چه آبی را دارد؟
جواب تشریحی: -
جاری

کر

قلیل

هیچکدام یا نجس
12- «زنده شدن مرده» کدام قسم از محال است؟
جواب تشریحی: -

وقوعی

ذاتی
عادی

عقلی
13- ماهی اگر در آب بمیرد........
جواب تشریحی: -
پاک

نجس

حلال

حرام
14- در مورد خمس کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

کسی که دیگری مخارج او را می دهد نباید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
خمس را به فقیه عادل و آگاه که ولایت امت اسلامی را بر عهده دارد و رهبر جامعه اسلامی است، می پردازیم.

انسان می تواند بین سال هر وقت منفعت به دست می آورد خمس آن را بدهد و جایز نیست دادن خمس را تا آخر سال به تاخیر بیاندازد.

هر گاه انسان و یا صنعت یا کسب های دیگر مالی به دست آورد چنانچه از مخارج سال او زیاد نباشد باید خمس آن را بدهد.
15- از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج چیست؟
جواب تشریحی: -
برائت از مشرکین

مناسک حج

زیارت خانه خدا

هیچکدام
16- کدام مورد با نظریه مادی دانستن انسان سازگار نیست.
جواب تشریحی: -
امید

ظرفیت علمی

عالم غیب

عالم ذر
17- آب چاه کم عمق چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

کر
جاری

قلیل

مضاف
18- غسل ترتیبی کدام یک از موارد زیر است؟
جواب تشریحی: -

سر و گردن- نیت- سمت چپ- سمت راست

نیت- سر و گردن- سمت چپ- سمت راست

نیت- طرف راست- طرف چپ- سر و گردن
نیت- سر و گردن- سمت راست- سمت چپ
19- حق شفعه با کدام یک از عناوین زیر ارتباط دارد؟
جواب تشریحی: -

غصب
شراکت

امانت

معامله ریوی
20- کدام مورد، جزو موارد استثنای حکم حرمت ربا است؟
جواب تشریحی: -

ربای بین پدر و فرزند

ربای بین زن و شوهر

ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمی می گیرد.
همه موارد
21- ماه های حرام عبارتند از:
جواب تشریحی: -
رجب- ذی القعده- ذی الحجه- محرم

ذی القعده- شعبان- محرم- صفر

ذی القعده- محرم0 رجب- شعبان

الف و ب
22- نماز جمعه چند قنوت دارد و چه موقع خوانده می شود؟
جواب تشریحی: -

یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود.
دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع

چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود.

دو قنوت، یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع
23- برطرف کردن عین نجاست یعنی.....
جواب تشریحی: -

) هنگامی که عین نجاست از چیزی برطرف شد آن چیز پاک است.

هنگامی که عین نجاست از بدن حیوان برطرف شد بدن حیوان پاک است
در بعضی موارد که عین نجاست از چیزی خود به خود برطرف شد آن چیز پاک است.

وقتی عین نجاست به وسیله انسان برطرف شد آن چیز پاک است.
24- در صورتی که نتوانیم برای نماز وضو بگیریم چه باید بکینم؟
جواب تشریحی: -

بدون وضو نمار بخوانیم

نماز نخوانیم
تیمم کنیم

غسل کنیم
25- حجم آب راکد در صورتی که به مقدار 419/377 کیلوگرم باشد، چه آبی نامیده می شود؟
جواب تشریحی: -

قلیل
کر

جاری

چشمه
26- تیمم بر چیزهایی که......است، باطل است.
جواب تشریحی: -

پاک و تمیز

تمیز
غصبی و نجس

هیچکدام
27- در غسل ترتیبی کدام عمل واجب از همه مهم تر است؟
جواب تشریحی: -
نیت کردن

شستن سر و گردن

شستن طرف راست بدن

شستن طرف چپ بدن
28- اولین مرحله وضو عبارت است از:
جواب تشریحی: -

شستن دست راست

شستن دست چپ

شستن صورت
نیت
29- از شرایط تطهیر زمین.....
جواب تشریحی: -

خود زمین باید پاک باشد ولی لازم نیست خشک باشد.

زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و ته کفش نباشد.

خود زمین لازم نیست پاک باشد ولی باید خشک باشد و عین نجاست هم در کف پا و کفش نباشد.
زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و کفش نباشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.
30- مجتهد واجد شرایط را از چند راه می توان شناخت؟
جواب تشریحی: -

شش راه

یک راه
سه راه

پنج راه


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:33  توسط یاشار  | 

احکام6

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- موالات در هنگام وضو گرفتن، یعنی…
جواب تشریحی: -

کارهای وضو به ترتیب انجام گیرد.
کارهای وضو باید پشت سرهم و بدون فاصله انجام گیرد

کارهای وضو باید پشت سر هم انجام گیرد.

کارهای وضو باید به ترتیب و پشت سر هم انجام گیرد.
2- مسلمان باید به اصول دین ............... داشته باشد.
جواب تشریحی: -

اطمینان

ایمان

وثوق
یقین
3- اگر کسی چیز نجسی می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست اطلاع ندارد.... به او بگوییم.
جواب تشریحی: -

واجب است
واجب نیست

مستحب است

مکروه است
4- مجتهد واجد شرایط را از چند راه می توان شناخت؟
جواب تشریحی: -

شش راه

یک راه
سه راه

پنج راه
5- در صورتی که نتوانیم برای نماز وضو بگیریم چه باید بکینم؟
جواب تشریحی: -

بدون وضو نمار بخوانیم

نماز نخوانیم
تیمم کنیم

غسل کنیم
6- غسل ارتماسی دارای....
جواب تشریحی: -
یک مرحله است

دو مرحله است

سه مرحله است

چهار مرحله است
7- نجس کردن ورق قرآن....
جواب تشریحی: -

مکروه است

جایز نیست

حرام است باید فورا آن را شست
حرام است
8- برطرف کردن عین نجاست یعنی.....
جواب تشریحی: -

) هنگامی که عین نجاست از چیزی برطرف شد آن چیز پاک است.

هنگامی که عین نجاست از بدن حیوان برطرف شد بدن حیوان پاک است
در بعضی موارد که عین نجاست از چیزی خود به خود برطرف شد آن چیز پاک است.

وقتی عین نجاست به وسیله انسان برطرف شد آن چیز پاک است.
9- در غسل ترتیبی چند چیز واجب است؟
جواب تشریحی: -
4

5

3

2
10- کدام مورد با نظریه مادی دانستن انسان سازگار نیست.
جواب تشریحی: -
امید

ظرفیت علمی

عالم غیب

عالم ذر
11- انسان مکلف برای شناخت احکام دین باید به چه کسی رجوع کند و به فتوای او عمل کند؟
جواب تشریحی: -

پدر و مادر

افراد مومن

مراجعه به قرآن
مجتهد جامع الشرایط
12- از شرایط تطهیر زمین.....
جواب تشریحی: -

خود زمین باید پاک باشد ولی لازم نیست خشک باشد.

زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و ته کفش نباشد.

خود زمین لازم نیست پاک باشد ولی باید خشک باشد و عین نجاست هم در کف پا و کفش نباشد.
زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و کفش نباشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.
13- خوردن و آشامیدن چیز نجس....
جواب تشریحی: -

مکروه است

مباح است
حرام است

جایز نیست
14- هنگام تیمم کدامیک از قسمتهای زیر باید پاک باشد؟
جواب تشریحی: -

پیشانی

کف دستها
الف و ب

تمامی صورت
15- بر کدام یک از موارد زیر زکات تعلق می گیرد؟
جواب تشریحی: -

طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- انگور- خرما- گاو- گوسفند
طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر

طلا- گندم- جو- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور

طلا- نقره- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور
16- آب بارانی که در یک جا جمع شود هنگام نزول باران حکم چه آبی را دارد؟
جواب تشریحی: -
جاری

کر

قلیل

هیچکدام یا نجس
17- بر هر مسلمان مکلفی واجب است چه احکامی را یاد بگیرد؟
جواب تشریحی: -
احکامی را که غالبا به آن احتیاج دارد

احکام تقلید

همه احکام

احکام نماز
18- در مورد خمس کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

کسی که دیگری مخارج او را می دهد نباید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
خمس را به فقیه عادل و آگاه که ولایت امت اسلامی را بر عهده دارد و رهبر جامعه اسلامی است، می پردازیم.

انسان می تواند بین سال هر وقت منفعت به دست می آورد خمس آن را بدهد و جایز نیست دادن خمس را تا آخر سال به تاخیر بیاندازد.

هر گاه انسان و یا صنعت یا کسب های دیگر مالی به دست آورد چنانچه از مخارج سال او زیاد نباشد باید خمس آن را بدهد.
19- در کدامیک از موارد زیر تیمم صحیح است؟
جواب تشریحی: -

سنگ آهک و گچ

خاک پاک و ریگ

سنگ مرمر
هر سه مورد
20- به کارهای مخصوص که در هنگام حج انجاممی دهند، چه می گویند؟
جواب تشریحی: -

حسنات

عبادات
مناسک

اعمال مناسب
21- کدام یک از موارد زیر درباره چک صحیح است؟
جواب تشریحی: -

به منزله پول نقد و موجب برائت ذمه است.

پول نقد است، در صورتی که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ محسوب شود.
به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین باآن متوقف است به این که عرفاً قبض مبلغ محسوب شود.

به منزله پول نقد نیست و در صورتی که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ محسوب نشود، کاغذی بیش نیست.
22- حکم آب قلیل در برخورد با نجاسات.....
جواب تشریحی: -
نجس می شود

ممکن است نجس شود

نجس نمی شود

شی نجس باید سه بار در آب قلیل وارد شود
23- اگر یکی از واجبات نماز عمدا کم یا زیاد شود نماز.........
جواب تشریحی: -

صحیح
باطل

ناقص

کامل
24- کدام گزینه از شرایط تطهیر بازمین است؟
جواب تشریحی: -

متنجس تر باشد، عین نجاست در آن نباشد، زمین خشک باشد.

زمین تر باشد، متنجس خشک باشد، عین نجاست در آن نباشد.

زمین تر باشد، زمین پاک باشد، عین نجاست در پیز متنجس نباشد.
زمین پاک باشد، عین نجاست در چیز متنجس نباشد، زمین خشک باشد.
25- آب چاه کم عمق چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

کر
جاری

قلیل

مضاف
26- زکات در چند مورد به مصرف می رسد و در کدام سوره به آن اشاره شده است؟
جواب تشریحی: -
9 مورد- سوره توبه

5 مورد- سوره فجر

8 مورد- سوره حمد

10 مورد- سوره توبه
27- وضو و تیمم به ترتیب دارای چند مرحله هستند؟
جواب تشریحی: -

7 و 4

6 و 5
7 و 5

5 و 7
28- کسی که وظیفه اش تیمم است می داند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند؟
جواب تشریحی: -

نزدیکی های آخر وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

صبر می کند تا پس از برطرف شدن عذرش نماز را قضا بخواند.
در وسعت وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

هیچکدام
29- آب وضو باید........
جواب تشریحی: -

نجس نباشد

پاک و مباح باشد

تمیز باشد و غصبی نباشد
هر سه مورد
30- کدام یک از مطهرات است و به چند شرط چیز نجسی را پاک می کند؟
جواب تشریحی: -

زمین به دو شرط
آفتاب به پنج شرط

آب به پنج شرط

زمین به پنج شرط


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:32  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 10

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- کدام گزینه غلط املایی ندارد؟
جواب تشریحی: -

در گلستان سعدی سخنان نقض و دلکش فراوان است.

یکی از صفات خداوند که در قرآن نیز از آن یاد شده «غدیر» است.
با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند طیف نما و رایانه به پرسش ها جواب می دهند.

شاه عباس صفیری به واتیکان فرستاد
2- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته» کدام پرنده است؟
جواب تشریحی: -

زاغ
شباویز

عندلیب

قمری
3- در کدام گزینه آرایه ادبی «حس آمیزی» می یابید؟
جواب تشریحی: -

دل خوش کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید.

فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی پهن می گشت.
خط شکسته را هم محکم تر و با مزه تر از دیگران می نوشت.

قلم را که روی کاغذ می گذاشت یک قلم یک کلمه را تمام می کرد.
4- عنوان نخستین شعر نیما یوشیج که کاملا از قید تخیل و وزن آرایی و قافیه بندی گذشتگان آزاد بود چه بود؟
جواب تشریحی: -

می ترواد مهتاب
ققنوس

افسانه

آب در خوابگهِ مورچگان
5- مفهوم بیت زیر می گوید تا کی می خواهی...
تا به کی نازی به حسن عاریت ما و من آیینه داری بیش نیست

جواب تشریحی: -
به هستی های عاریتی که جلوه گر جمال حق اند، اما خود ناپایدارند، مباهات می کنی؟

به زیبایی عاریتی و ناپایدار دیگران حسرت بخوری در حالی که باید به توانایی های خود بیندیشی؟

ظاهر خود را بیارایی در حالی که دیگران بیش از تو اهلیت آن را دارند؟

از رفتار و کردار دیگران تقلید کنی باید بکوشی که به خود متکی باشی؟
6- سبک و نظم شعر «عبدالقادر بیدل دهلوی» چیست؟
جواب تشریحی: -

خراسانی
هندی

عراقی

دوره بازگشت
7- «دیوان شرقی» اثر کیست؟
جواب تشریحی: -

دکارت

شکسپیر
گوته

ولتر
8- کدام گزینه از بیت زیر دریافت می شود؟
«تا به کی نازی به حسن عاریت ما و من آیینه داری بیش نیست»

جواب تشریحی: -

هر محبوب و معشوق نازنین، آیینه دار زیبایی ناپایدار خود در وجود ماست.
زیبایی حقیقی از آن محبوب ازلی است و زیبایی آفریده ها فقط جلوه ای ناپایدار از اوست.

جلوه جمال یار، به آفریده ها، عمر جاوید و زیبایی ابدی بخشیده است.

ارزش وجودی محبوب، همانند پرتو زیبایی های ناپایدار در یک آیینه است.
9- اشاره به آیات و احادیث یا وقایع خاص در شعر را اصطلاحا چه می گویند؟
جواب تشریحی: -
تلمیح

تضمین

کنایه

استعاره
10- در کدام گزینه تشخیص(=personification) به کار نرفته است؟
جواب تشریحی: -

پشت باغ، صخره ای پوشیده از گیاه و گل سر به سوی آسمان کرده است.

تو آن کشتی ای که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سینه دریا را بشکافد.

در باغ زیبا گل سرخ وزنبق کنار هم شکفته اند تا بر رخ ژاله بامدادی بوسه زنند.
همه جا، مانند آن روزگاران که من در آتش عشق می گداختم، از عطر گل آکنده شده است.
11- در کدام گزینه نوعی تعبیر «حس آمیزی» به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -
با مزه نوشن

با تواضع راه رفتن

گوش به فرمان بودن

خوش خرامیدن
12- مؤلف «کشف المحجوب» کیست و به کدام قرن منسوب است؟
جواب تشریحی: -

منوچهری دامغانی- قرن پنجم

عبدرالرحمان جامی- قرن نهم

سعدالدین وراوینی- قرن هفتم
علی بن عثمان هجویری- قرن پنجم
13- مفهوم کلی کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟
«وانگردد از ره آن تیر ای پسر بند باید کرد سیلی را ز سر»

جواب تشریحی: -
نباید سخن گفت ناساخته نشاید بریدن نیانداخته

کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان جهان شود پر

سخن را جای باید جست ازیرا به میدان در رود خوش اسب رهوار

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود پسته ی بی مغز چون لب واکند رسوا شود
14- معنی «نفس خروس بگرفت که نوبتی خواند» در کدام گزینه آمده است؟
جواب تشریحی: -

خروس در هر نوبت که می خواند، نفسش می گرفت اما باز می خواند.

خروس از نفس افتاد از بس نوبت به نوبت خواند.

هر نفسی که خروس می خواند، نقاره چی بر شیپور بسی می دمید تا صبح را اعلام کند.
نفس خروس از بسیار خواندن گرفتاما نقاره چی بیدار نشد تا رسیدن صبح را اعلام کند.
15- کاربرد کدام لفظ با تنوین عربی غلط است؟
جواب تشریحی: -

اقّل
جان

اکثر

عموم
16- کدام گزینه ماضی التزامی است؟
جواب تشریحی: -
خورده باشد

گفته شده است

زمین می خورد

ایستادگی کردند
17- کدام گزینه از آثار ملک الشعرای بهار است؟
جواب تشریحی: -

دختر سروان

چرند و پرند
روزنامه نوبهار

وزن شعر فارسی
18- بیت زیر بیانگر کدام مفهوم زیبایی اخلاقی است؟
«اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی»
جواب تشریحی: -

خوشخویی
عیب پوشی

آرام جویی

طنازی
19- معانی کلمه های «رقیب، گبر، مینو، هله» در کدام گزینه آمده است؟
جواب تشریحی: -

حریف، کمان، شیشه، رها

نزدیک، سپر، پاک، شادی

همراه، سنان، آبگینه، آزاد شده
نگهبان، خفتان، بهشت، آگاه باش
20- در بیت زیر «اختر شدن» به چه معنی است؟
«روز هجران و شب رقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد»

جواب تشریحی: -

به پایان آمدن نیکبختی ها
به سامان و مساعد شدن کار

گذشت زمان و روزگار

از دست رفتن آرزوها و فرصت ها
21- کدام گزینه معادل است با « به قول مردمان (خطی به وی نتوان کشید)»؟
جواب تشریحی: -

نباید برایش خط و نشان کشید.
نباید به او برپسب زد.

نباید وی را خوار و بیمقدار دانست.

نباید او را گمراه کرد.
22- مفهوم بیت «مهین مهرورزان که آزاده اند بریزند از دام جان، تارها» کدام است؟
جواب تشریحی: -

عالی ترین مرتبه انسانیت، اجتناب از فریب کاری است.
والاترین مرتبه عاشقان، وارستگی و ترک وابستگی ها است.

در رسم و آیین خورشید پرستی، رنگ و ریا جایگاهی ندارد

تفکر و اندیشه، باعث رهایی آدمی از گرفتاری ها است.
23- کدام اثر به تقلید از «گلستان سعدی» نوشته شده است؟
جواب تشریحی: -

روضه خلد

اسرارالتوحید

کشف المحجوب
چشمه روشن
24- معنی «بگفت آشفته از مه دور بهتر» چیست؟
جواب تشریحی: -

گفت از زیباروی نصیبی جز آشفتگی نباید، دوری از او هر چه بهتر

گفت دوری پریشان حال از شاهد زیباروی بهتر

گفت سزاست که آشفته و پریشانحال از محضر بزرگان دوری گزیند.
گفت دیوانه هر چه در ماه ننگرد و از آن دور باشد، بهتر است.
25- در کدام گزینه تشخیص هست؟
جواب تشریحی: -

ز می ز اردیبهشت گشته بهشت برین

گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار
لاله سوی جویبار، خرگه بیرون نموده است

چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته
26- کنایه ی موجود در مصراع اول بیت زیر چیست؟
«اگر پای در دامن آری چو کوه سرت زآسمان بگذرد در شکوه»

جواب تشریحی: -

صبوری
کناره گیری

مودب بودن

تواضع کردن
27- «چشم ناله» در بیت زیر دارای کدام صنعت ادبی است؟
«کی ام؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم»

جواب تشریحی: -

تضاد

تناسب

جناس تام
استعاره
28- «هور» یعنی چه؟
جواب تشریحی: -
خورشید

باران

رنگین کمان

مه
29- در کدام فعل «حروف بن مضارع آن در بن ماضی» نیز وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

سوزاندم

ریختم
جهیدم

می گویم
30- دو یا چند واژه که در جمله نقش یک واحد دستوری را دارند، چ می نامند؟
جواب تشریحی: -

واژه

تکواژ

جمله واره
گروه


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:30  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 9

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- «تیرانا» و «پالیزبان» از آثار کیست؟
جواب تشریحی: -

سلمان هراتی

مهدی اخوان ثالث
محمدرضا رحمانی

نیما یوشیج
2- در کدام بیت، تشخیص موجود است؟
جواب تشریحی: -

چرا گوید آن چیز در خفیه، مرد که گرفتار فاش گردد شود روی زرد

عشق، دریایی کرانه ناپدید کی توان کردن آشنا ای هوشمند

مهمان سر است خانه دنیا که اندرو یک روز این بیاید و یک روز او رود
من خفته بدم به ناز در کتم عدم حسن تو به دست خویش بیدارم کرد
3- کدام کتاب اثر «منتسکیو» است؟
جواب تشریحی: -

هملت

جنگ و صلح

خوشه های خشم
روح القوانین
4- کدام مفهوم از متن زیر دریافت می شود؟
«گران جانی بی ادبی می گردد. عزیزی او را ملامت نمود. او گفت:چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته اند. گفت: آب و گل نیکو سرشته اند اما لگد کم خورده است.»

جواب تشریحی: -

اساس خلقت، تربیت است
تربیت، امری اکتسابی است نه ذاتی

خلقت انسان، همراه با تربیت است.

عدم تاثیر اراده ی انسان بر تربیت
5- کلمه های کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر، مناسب تر است؟
«وصف شاعرانه، حاصل ...... شاعران است، توام با .......»

جواب تشریحی: -
احساس لطیف- صور خیال

تلاش بی وقفه- اثرپذیری و تقلید

دقت و منطق- نقد و اصلاح

علم و دانش- تمرین و ممارست
6- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
جواب تشریحی: -
او را تصانیف بسیار است به الفاظی مشکل در حقایق و اصرار و معارف و معانی

از این که تکیه بر فتوح و نذور اهل خیر نمانید، تحذیرشان می نمود که این طریقت به پولی نیز زد.

نمد و پلاس و متکا و قطیفه های سفید کرباس را برداشتند و به پشت بام رفتند.

یافتم افشین را بر گوشه ی صدر نشسته و نطعی پیش وی فرود صُفّه باز کشیده.
7- در همه ی ابیات به جز بیت ........ اشاره به مسئله ی «وحدت وجود» شده است.
جواب تشریحی: -

که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لااله الّا هر

تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی
شمع جویی و آفتاب بلند روز، بس روشن و تو در شب تار

زآب بی رنگ صد هزار رنگ لاله و گل نگر در آن گلزار
8- «چشم ناله» در بیت زیر دارای کدام صنعت ادبی است؟
«کی ام؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم»

جواب تشریحی: -

تضاد

تناسب

جناس تام
استعاره
9- در عبارت «عرفان و اصلاحات صوفیّه به حوضه غزل راه می یابد و در بین آثار منصور عباسی نمونه های برجسته ای از ادبیات غنایی در قالب تحمیدیّه، هزل و شکوائیه به ظهور رسیده است» چند غلط املایی است؟
جواب تشریحی: -

یک
دو

سه

چهار
10- مفهوم کامل بیت زیر چیست؟
«بیدل این کم همتان، بر غزّ و جاه فخرها دارند و عاری بیش نیست»

جواب تشریحی: -

اینها که خواهان احترام اند نمی دانند که کار ننگین می کنند.
این بیچاره ها نمی دانند که زندگی نکبت باری دارند.

سرفرازی و سربلندی این ساده اندیشان، شرم آور است.

ناز این افراد سست اراده، به مال و منال دنیایی تنگ آور است.
11- در کدام کلمه یکی از دو حرف نزدیک به هم، حذف شده است؟
جواب تشریحی: -

همگان

شبگیر

یکسان
یگانه
12- معنی «بکش جام در بزم می خوارها» در کدام گزینه آمده است؟
جواب تشریحی: -

در مجلس جشن می خواران، جام را از ساقی بگیر.
در مجلس عارفان و عاشقان سرمست، شراب عشق الهی را بنوش.

در مجلس عارفان سرمست عشق الهی، زبان درکش.

در بزم می خوارگان، همنفس باش و از جامشان جرعه ای بنوش.
13- کدام گزینه با بیت «عشق را خوای که تا پایان بری بس که بپسندید باید ناپسند» ارتباط معنایی بیشتری دارد؟
جواب تشریحی: -
تو مپندار که سعدی زکمندت بگریزد چون بدانست که در بند تو، خوش تر ز رهایی

بگفت: از عشق کارت سخت زار است بگفت: از عاشقی خوش تر چه کار است

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول هر چه کند، جور نیست، ور تو بنالی جفاست
14- اشاره به آیات و احادیث یا وقایع خاص در شعر را اصطلاحا چه می گویند؟
جواب تشریحی: -
تلمیح

تضمین

کنایه

استعاره
15- در گروه کلمات کدام گزینه، غلط املایی دیده نمی شود؟
جواب تشریحی: -

فقر و قنا- نکهت گل- صندوق اسرار
زجر و سختی- صیفی جات- ساز ارغنون

خشم و غیظ- غیر مترقبه- حوضه ی ادبیات

حدنصاب- زاغه ی گوسفندان- رسای شهدا
16- مولف «پله پله تا ملاقات خدا»کیست؟
جواب تشریحی: -

دکتر غلامحسین یوسفی
دکتر عبدالحسین زرین کوب

اقبال لاهوری

عباس اقبال آشتیانی
17- «حادی» یعنی:
جواب تشریحی: -
سرود خوان

پرده دار

هواخواه

ستایشگر
18- معنی کدام عبارت، در برابر آن نادرست مطرح شده است؟
جواب تشریحی: -

به دار ضعیف امیری از امرای عرب نزول کردم: به مهمان خانه یکی از امیران قبایل عرب فرود آمدم.

تو را بر همه چیزها حکم است تا در ضیافت مایی: تا وقتی که مهمان مایی، به هر کاری مختاری.
سیاهی دیدم مغول و سلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب: متوجه شدم که نابکاری را در هنگام روز، در درون چادری به زنجیر کشیده اند.

مرا به ملک تو حاجتی نیست، این غلام را در کار منن مکن: من به ملک تو نیازی ندارم، این غلام را به خاطر من ببخشای.
19- معنی «من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکندم» چیست؟
جواب تشریحی: -

من منصرف شدم و اسب را رها کردم.

من خشمگین بازگشتم و اسب را به آخور بردم.
من خشمگین بازگشتم و اسب را به تاخت راندم.

خشم خود را فرو خوردم و اسب را آرام راندم.
20- «لهیب» یعنی:
جواب تشریحی: -
زبانه آتش

شکوه

فریاد زدن

وحشت
21- در اساطیر ایران مار مظهری است از....
جواب تشریحی: -

ضحاک

شجاعت

وحشت
اهریمن
22- در کدام گزینه هیچ گونه صنعتی به کار نرفته است؟
جواب تشریحی: -

تا درد و ورم فرو نشیند کافور بر آن ضماد کردند
بس که بی شرمانه و پست است این تزویر

که فرد اقلم نیست بر بی زبان

صدف وار گوهر شناسان راز دهان جز به لولو نکردند باز
23- مبتکر فن مناظره در شعر فارسی کیست؟
جواب تشریحی: -
اسد توسی

پروین اعتصامی

خواجوی کرمانی

نظامی گنجوی
24- در کدام گزینه کنایه دیده نمی شود؟
جواب تشریحی: -

پیاده مرا زان فرستاد توس که تا اسب بستانم از اشکبوس

بیامد که جوید ز ایران نبرد سر هم نبرد آرد به گرد
بشد تیز رهام با خود و گرز همی گرد رزم اندر آمد به ابر

پیاده ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد
25- بر اساس داستان «کاوه دادخواه» همه گزینه ها به جز گزینه ....... از دلایل رفتن ضحاک به سرزمین هندوستان است.
جواب تشریحی: -

به خیال خود از پیش بینی اخترشناسان و نابودی تخت و تاج خود به دست فریدون برهد.

از سقوط و کیفر، جان به در برد و سرنوشت شوم را از خویش دفع کند.
دشمنان دین را براندازد و سرزمین ایران را از گزند پیروان اهریمن ایمن سازد.

می خواهد چندان خون بریزد تا در آبزنی، سر و تن خود را با آن خون، شست و شو دهد.
26- در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟
جواب تشریحی: -

سرخورده

ره نورد

شیرخوارگی
کبوده
27- مقصود شاعر از دو مصراع زیر چیست؟
«در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف سنگ از پشت نمازم پیداست....»

جواب تشریحی: -
وضوح و روشنی

جریان زندگی

خلوص نیت

آرامش خیال
28- املای کدام کلمه غلط است؟
جواب تشریحی: -
سمات، دسته

اشباح، سیاهی که از دور به نظر رسد

ارغند، خشمگین و قهرآلود

حصین، محکم
29- در «صید گرگ آز» چه آرایه ای وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

ایهام

کنایه

تضاد
تشبیه
30- قالب و درونمایه اشعار شاهنامه چگونه است؟
جواب تشریحی: -

قطعه- رزمی
مثنوی- حماسی

غزل- رومی

قصیده- حماسی


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:28  توسط یاشار  | 

احکام5

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- آفرینش با کدام یک از موارد زیر آغاز شد؟
جواب تشریحی: -

رحمت و محبت

رحمت و مغفرت
عزت و عظمت

سعادت و امنیت
2- تابش آفتاب برای کدام گزینه زیر پاک کننده است؟
جواب تشریحی: -

کف پا
درخت و گیاه

زمین خشک

متنجس
3- کدامیک ار موارد زیر روزه را باطل می کند؟
جواب تشریحی: -

حمام رفتن

مسواک زدن

بو کردن عطر و یا گل
فرو کردن تمام سر در آب
4- اولین شرطی که در وضو باید رعایت شود چیست؟
جواب تشریحی: -
ترتیب

موالات

قلیل بودن آب وضو

مباح بودن آب وضو
5- زکات در چند مورد به مصرف می رسد و در کدام سوره به آن اشاره شده است؟
جواب تشریحی: -
9 مورد- سوره توبه

5 مورد- سوره فجر

8 مورد- سوره حمد

10 مورد- سوره توبه
6- اگر بدن یا لباس انسان به هنگام خواندن نماز به مقدار یک درهم یا کمتر از آن به خون حیوان حرام گوشت آلوده باشد نماز او چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

می تواند نماز بخواند
نماز او باطل است.

نمی تواند نماز بخواند

باید غسل کند
7- حجم آب راکد چه مقدار باید باشد تا به آن آب کر بگوییم؟
جواب تشریحی: -
377/419

378/419

378/418

388/418
8- آفتاب در چه صورتی پاک کننده است؟
جواب تشریحی: -

اگر چیزی خشک باشد با تابش آفتاب پاک می شود.

اگر عین نجاست در آن باشد تابش آفتاب آن را پاک می کند.

اگر از پشت پرده و ابر بتابدباز هم پاک می کند.
آفتاب به تنهایی آن را خشک کند اگر باد هم در خشکاندن آن کمک نماید پاک نمی کند.
9- غسل ارتماسی دارای....
جواب تشریحی: -
یک مرحله است

دو مرحله است

سه مرحله است

چهار مرحله است
10- اگر یکی از واجبات نماز عمدا کم یا زیاد شود نماز.........
جواب تشریحی: -

صحیح
باطل

ناقص

کامل
11- اولین مرحله وضو عبارت است از:
جواب تشریحی: -

شستن دست راست

شستن دست چپ

شستن صورت
نیت
12- کدام یک از موارد زیر وضو را باطل نمی کند؟
جواب تشریحی: -

خارج شدن بول و مدفوع

خارج شدن باد از شکم

خوابیدن خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود
چیزهایی که عقل را از بین نمی برد
13- در مورد تیمم کدام حکم صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

برای تیمم باید مطمئن بود که آب ضرر دارد.

اگر آب دور از دسترس بود باید تیمم کرد.
اگر بدانیم که آب غصبی است باید تیمم کرد.

برای تیمم کردن اگر احتمال ضرر بدهیم کافی است.
14- یکی از تفاوت های وضو با غسل کدام است؟
جواب تشریحی: -

در وضو ترتیب لازم است ولی در غسل لازم نیست.

گاهی به جای وضو می توان تیمم کرد ولی در غسل نمی توان.

آب غسل باید کر باشد ولی آب وضو چنین شرطی ندارد.
در وضو اعضا باید از بالا به پایین شسته شود ولی در غسل لازم نیست.
15- اگر انسان ببیند کسی چیز نجس می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست آن اطلاع ندارد؟
جواب تشریحی: -

لازم است به او بگوید
لازم نیست به او بگوید

حتما باید به او بگوید

هیچکدام
16- در غسل ترتیبی چند چیز واجب است؟
جواب تشریحی: -
4

5

3

2
17- آب چاه کم عمق چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

کر
جاری

قلیل

مضاف
18- اگر به چیزی که عین نجاست در آن نیست باران ببارد...
جواب تشریحی: -
پاک می شود

اگر باران زیاد شود پاک می شود

در هنگام ریزش باران پاک می شود

پاک نمی شود
19- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
جواب تشریحی: -

انسان نمی تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد.

اگر مخارج کسی را دیگری می دهد نباید خمس مالی را که به دست آورده بدهد.

اگر غیر کسب مالی به دست آورد مثلا به او ببخشند واجب است خمس آن را بدهد
تا خمس مال را نداده نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
20- حجم آب راکد در صورتی که به مقدار 419/377 کیلوگرم باشد، چه آبی نامیده می شود؟
جواب تشریحی: -

قلیل
کر

جاری

چشمه
21- بر کدام یک از موارد زیر زکات تعلق می گیرد؟
جواب تشریحی: -

طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- انگور- خرما- گاو- گوسفند
طلا- نقره- جو- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر

طلا- گندم- جو- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور

طلا- نقره- گندم- کشمش- خرما- گاو- گوسفند- شتر- انگور
22- هنگام تیمم کدامیک از قسمتهای زیر باید پاک باشد؟
جواب تشریحی: -

پیشانی

کف دستها
الف و ب

تمامی صورت
23- زمین با چند شرط چیزی را که نجس شده پاک می کند؟
جواب تشریحی: -
3

2

5

4
24- کدام یک از مطهرات است و به چند شرط چیز نجسی را پاک می کند؟
جواب تشریحی: -

زمین به دو شرط
آفتاب به پنج شرط

آب به پنج شرط

زمین به پنج شرط
25- وضو در چند مرحله انجام می گیرد؟
جواب تشریحی: -

5
7

6

4
26- از دیدگاه قرآن بازگشت کدام یک به سوی خداست؟
جواب تشریحی: -

انسان

مومنان

خیر و شر
همه امور
27- نجس کردن ورق قرآن....
جواب تشریحی: -

مکروه است

جایز نیست

حرام است باید فورا آن را شست
حرام است
28- تیمم بر آن صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

خاک

سنگ

کلوخ
پارچه
29- بر هر مسلمان مکلفی واجب است چه احکامی را یاد بگیرد؟
جواب تشریحی: -
احکامی را که غالبا به آن احتیاج دارد

احکام تقلید

همه احکام

احکام نماز
30- در کدامیک از موارد زیر تیمم صحیح است؟
جواب تشریحی: -

سنگ آهک و گچ

خاک پاک و ریگ

سنگ مرمر
هر سه مورد


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:26  توسط یاشار  | 

احکام4

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- تیمم بر چیزهایی که......است، باطل است.
جواب تشریحی: -

پاک و تمیز

تمیز
غصبی و نجس

هیچکدام
2- وضو و تیمم به ترتیب دارای چند مرحله هستند؟
جواب تشریحی: -

7 و 4

6 و 5
7 و 5

5 و 7
3- در غسل: شستن جاهایی از بدن مثل داخل گوش و دهان که دیده نمی شود چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

مستحب است

واجب است
واجب نیست

مباح است
4- منظور از حجت باطن در روایات، کدام است؟
جواب تشریحی: -

تخیل
عقل

نقل

وجدان
5- اولین شرطی که در وضو باید رعایت شود چیست؟
جواب تشریحی: -
ترتیب

موالات

قلیل بودن آب وضو

مباح بودن آب وضو
6- غسل ارتماسی دارای....
جواب تشریحی: -
یک مرحله است

دو مرحله است

سه مرحله است

چهار مرحله است
7- تیمم بر آن صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

خاک

سنگ

کلوخ
پارچه
8- کدامیک ار موارد زیر روزه را باطل می کند؟
جواب تشریحی: -

حمام رفتن

مسواک زدن

بو کردن عطر و یا گل
فرو کردن تمام سر در آب
9- ماه های حرام عبارتند از:
جواب تشریحی: -
رجب- ذی القعده- ذی الحجه- محرم

ذی القعده- شعبان- محرم- صفر

ذی القعده- محرم0 رجب- شعبان

الف و ب
10- کدام مورد با نظریه مادی دانستن انسان سازگار نیست.
جواب تشریحی: -
امید

ظرفیت علمی

عالم غیب

عالم ذر
11- در مورد تیمم کدام حکم صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

برای تیمم باید مطمئن بود که آب ضرر دارد.

اگر آب دور از دسترس بود باید تیمم کرد.
اگر بدانیم که آب غصبی است باید تیمم کرد.

برای تیمم کردن اگر احتمال ضرر بدهیم کافی است.
12- کدام گزینه در مورد لباس نمازگزار صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

مباح و پاک است
لباس زن یا مرد از طلا نباشد

لباس مرد ابریشم خالص نباشد

از حیوان حرام گوشت نباشد
13- در چه صورت با خون کمتر از درهم نمی توان نماز خواند؟
جواب تشریحی: -

اگر تطهیر آسان نباشد.

اگر خون مربوط به بدن انسان باشد.
اگر خون از حیوان حرام گوشت باشد.

اگر خون به صورت پراکنده ولی مجموعا به اندازه 1 درهم باشد.
14- بر هر مسلمان مکلفی ...... است مسائلی را که غالبا به آنها احتیاج دارد یاد بگیرد.
جواب تشریحی: -

مستحب

جایز
واجب

مباح
15- آب چاه کم عمق چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

کر
جاری

قلیل

مضاف
16- آفتاب با چند شرط پاک کننده است؟
جواب تشریحی: -
5 شرط

3 شرط

2 شرط

4 شرط
17- در صورتی که نتوانیم برای نماز وضو بگیریم چه باید بکینم؟
جواب تشریحی: -

بدون وضو نمار بخوانیم

نماز نخوانیم
تیمم کنیم

غسل کنیم
18- آب کر و قلیل در برخورد با نجاسات….
جواب تشریحی: -

آب کر نجس می شود و آب قلیل نجس نمی شود

آب کر نجس نمی شود و آب قلیل هم نجس نمی شود
آب کر نجس نمی شود و آب قلیل نجس می شود

آب کر نجس می شود و آب قلیل هم نجس می شود
19- اجزا حیوان مرده از نظر نجاسات چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

کاملا پاک است

کاملا نجس است

اجزا حیوان مرده که روح ندارد پاک است
اگر حلال گوشت باشد پاک است
20- روش تنزیهی قرآن، دلالت بر کدام یک از موارد زیر دارد؟
جواب تشریحی: -

شناخت پذیری ذات الهی
شناخت پذیری صفات الهی

شناخت ناپذیری ذات الهی

شناخت ناپذیری صفات الهی
21- از مطهرات هستند؟
جواب تشریحی: -

آب و آفتاب

زمین و اسلام

داروی ضدعفونی، آب
الف و ب
22- اجزا چه حیوانی نباید در لباس نمازگزار باشد؟
جواب تشریحی: -

حیوانی که علف خوار باشد
حیوان حرام گوشت

حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد

حیوانی که خون جهنده دارد
23- حجم آب راکد چه مقدار باید باشد تا به آن آب کر بگوییم؟
جواب تشریحی: -
377/419

378/419

378/418

388/418
24- کدام یک از گزینه های زیر در مورد تیمم صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

خاک پاک

سنگ مرمر
همه سنگها

ریگ و کلوخ
25- کدام جمله غلط است؟
جواب تشریحی: -

کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت غذرش باقی می ماند، می تواند با تیمم نماز بخواند.
چیزهایی که وضو را باطل می کند، تیمم بدل از وضو را نمی تواند باطل کند.

زمانی که آب برای سلامتی ضرر دارد می توان تیمم کرد.

بر سنگ هایی مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر، سنگ سیاه تیمم کرد.
26- اگر خاک با چیز دیگری مخلوط باشد، تیمم بر آن.....
جواب تشریحی: -

صحیح است
صحیح نیست

اشکال ندارد

جایز است
27- اگر با آب نجس وضو بگیریم وضو .........است
جواب تشریحی: -

صحیح
باطل

با اشکال

بی اشکال
28- توصیه اسلام به مردان برای نگهبانی از بقای خانواده و اطلاح اجتماع کدام است؟
جواب تشریحی: -
به نامحرمان نگاه ناروا ندوزند

در جامعه فتنه و فساد ایجاد نکنند

برای جلوگیری از انحراف ازدواج کنند

از هرگونه ارتباط با زنان پرهیز کنند
29- اگر به چیزی که عین نجاست در آن نیست باران ببارد...
جواب تشریحی: -
پاک می شود

اگر باران زیاد شود پاک می شود

در هنگام ریزش باران پاک می شود

پاک نمی شود
30- اگر انسان نجاستی در لباس نمازگزار ببیند.....
جواب تشریحی: -

لازم است امر به معروف نموده و به او تذکر دهد.

بهتر است نگوید.
لازم نیست به او بگوید

تذکر آن ثواب دارد.


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:24  توسط یاشار  | 

احکام3

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- از شرایط تطهیر زمین.....
جواب تشریحی: -

خود زمین باید پاک باشد ولی لازم نیست خشک باشد.

زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و ته کفش نباشد.

خود زمین لازم نیست پاک باشد ولی باید خشک باشد و عین نجاست هم در کف پا و کفش نباشد.
زمین باید خشک باشد و عین نجاست در کف پا و کفش نباشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.
2- از ارکان توحیدی و واجبات سیاسی حج چیست؟
جواب تشریحی: -
برائت از مشرکین

مناسک حج

زیارت خانه خدا

هیچکدام
3- کفاره هر یک روز افطار بدون عذر شرعی چیست؟
جواب تشریحی: -
شصت روز روزه گرفتن

سی روز روزه گرفتن

یک روز روزه گرفتن

طعام سی نفر
4- از دیدگاه قرآن بازگشت کدام یک به سوی خداست؟
جواب تشریحی: -

انسان

مومنان

خیر و شر
همه امور
5- به ترتیب زیر وضو می گیریم.....
جواب تشریحی: -

نیت، صورت، دست چپ، دست راست، مسح پا، مسح دست
نیت، صورت، دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پا

صورت، دستها، مسح سر، مسح پا

همه موارد
6- برطرف کردن عین نجاست یعنی.....
جواب تشریحی: -

) هنگامی که عین نجاست از چیزی برطرف شد آن چیز پاک است.

هنگامی که عین نجاست از بدن حیوان برطرف شد بدن حیوان پاک است
در بعضی موارد که عین نجاست از چیزی خود به خود برطرف شد آن چیز پاک است.

وقتی عین نجاست به وسیله انسان برطرف شد آن چیز پاک است.
7- نجس کردن ورق قرآن....
جواب تشریحی: -

مکروه است

جایز نیست

حرام است باید فورا آن را شست
حرام است
8- مهمترین اثر روزه چیست؟
جواب تشریحی: -

مقاومت در برابر گرسنگی
یادگرفتن صبر و کشیبایی و پایداری

جلوگیری از دروغ گفتن

کمک کردن به دیگران
9- اگر کسی چیز نجسی می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست اطلاع ندارد.... به او بگوییم.
جواب تشریحی: -

واجب است
واجب نیست

مستحب است

مکروه است
10- مطهرات «پاک کننده ها» چند تا است؟
جواب تشریحی: -

7

11
10

5
11- زمین با چند شرط چیزی را که نجس شده پاک می کند؟
جواب تشریحی: -
3

2

5

4
12- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
جواب تشریحی: -

انسان نمی تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد.

اگر مخارج کسی را دیگری می دهد نباید خمس مالی را که به دست آورده بدهد.

اگر غیر کسب مالی به دست آورد مثلا به او ببخشند واجب است خمس آن را بدهد
تا خمس مال را نداده نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
13- آب باران در احکام دین چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

آب قلیل محسوب می شود
آب جاری محسوب می شود

آب مضاف محسوب می شود

آب کر محسوب می شود
14- احکام و دستورات اسلام چگونه است؟
جواب تشریحی: -

مخصوص عبادات فردی و اخلاقیات است

دستورات اجتماعی است

دستورات اقتصادی است
دستوراتی در همه موارد لازم برای زندگی است
15- پیام حضرت امام خمینی (ره) به حجاج بیت ال...الحرام در سال 1366 چه نام گرفت؟
جواب تشریحی: -

منشور آزادی
فریاد برائت

منشور برائت

فریاد آزادی
16- آب باران هنگام نزول باران چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

آب پاک
آب جاری

آب کر

آب قلیل
17- کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

بر هر مسلمان مکلف و مستطیع واجب است که در عمر خود (حداقل یک بار) عبادت حج را انجام دهد.

به کسی که توانایی بدنی و مالی را داشته باشد، مستطیع گویند.
توانایی مالی مستطیع یعنی این که در سفر حج فقط مخارج سفر را داشته باشد.

فرد مستطیعی که در انجام فریضه ی حج کوتاهی کند در هنگام مردن نامسلمان از دنیا می رود.
18- کدام یک از موارد زیر وضو را باطل نمی کند؟
جواب تشریحی: -

خارج شدن بول و مدفوع

خارج شدن باد از شکم

خوابیدن خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود
چیزهایی که عقل را از بین نمی برد
19- نماز جمعه چند قنوت دارد و چه موقع خوانده می شود؟
جواب تشریحی: -

یک قنوت دارد و در رکعت اول خوانده می شود.
دو قنوت دارد یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع

چهار قنوت دارد که در پایان هر رکعت خوانده می شود.

دو قنوت، یک قنوت بعد از رکوع اول و یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع
20- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

خون پشه نجس است
سگ نجس است

خوردن چیز نجس حرام نیست

خون مگس پاک نیست
21- در اصول دین تقلید..........
جواب تشریحی: -

مکروه است
جایز نیست

مستحب است

جایز است
22- اگر یکی از واجبات نماز عمدا کم یا زیاد شود نماز.........
جواب تشریحی: -

صحیح
باطل

ناقص

کامل
23- کسی که وظیفه اش تیمم است می داند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند؟
جواب تشریحی: -

نزدیکی های آخر وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

صبر می کند تا پس از برطرف شدن عذرش نماز را قضا بخواند.
در وسعت وقت تیمم کرده و نماز می خواند.

هیچکدام
24- در کدام یک از موارد زیر نماز آیات واجب نیست؟
جواب تشریحی: -

گرفتن ماه

گرفتن خورشید
بارش باران شدید

پیدایش زلزله
25- از شروط لباس نمازگزار این است که....
جواب تشریحی: -

لباس نمازگزار باید پاک باشد اگر کسی عمدا با لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل نیست.
اگر نمازگزار نداند که لباس یا بدنش نجس است و بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است.

کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه نمازش را بخواند و بعد از نماز بفهمد که لباسش نجس بوده نمازش صحیح نیست.

لباس نمازگزار باید مباح باشد و اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند نمازش صحیح نیست ولی یک تکمه یا نخ غصبی اشکال ندارد.
26- کدام یک از مطهرات است و به چند شرط چیز نجسی را پاک می کند؟
جواب تشریحی: -

زمین به دو شرط
آفتاب به پنج شرط

آب به پنج شرط

زمین به پنج شرط
27- در مورد خمس کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

کسی که دیگری مخارج او را می دهد نباید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
خمس را به فقیه عادل و آگاه که ولایت امت اسلامی را بر عهده دارد و رهبر جامعه اسلامی است، می پردازیم.

انسان می تواند بین سال هر وقت منفعت به دست می آورد خمس آن را بدهد و جایز نیست دادن خمس را تا آخر سال به تاخیر بیاندازد.

هر گاه انسان و یا صنعت یا کسب های دیگر مالی به دست آورد چنانچه از مخارج سال او زیاد نباشد باید خمس آن را بدهد.
28- اگر با آب نجس وضو بگیریم وضو .........است
جواب تشریحی: -

صحیح
باطل

با اشکال

بی اشکال
29- وضو و تیمم به ترتیب دارای چند مرحله هستند؟
جواب تشریحی: -

7 و 4

6 و 5
7 و 5

5 و 7
30- اگر بدن یا لباس انسان به هنگام خواندن نماز به مقدار یک درهم یا کمتر از آن به خون حیوان حرام گوشت آلوده باشد نماز او چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

می تواند نماز بخواند
نماز او باطل است.

نمی تواند نماز بخواند

باید غسل کند


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:22  توسط یاشار  | 

احکام2


19 دقيقه و 49 ثانيه به پايان آزمون مانده است     |     امروز، شنبه 16 / 7 / 90


1-
غسل ارتماسی دارای....
سه مرحله است
چهار مرحله است
دو مرحله است
یک مرحله است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


2-
ماه های حرام عبارتند از:
الف و ب
ذی القعده- محرم0 رجب- شعبان
رجب- ذی القعده- ذی الحجه- محرم
ذی القعده- شعبان- محرم- صفر

اين سؤال، بي‌جواب باشد


3-
غسل ترتیبی کدام یک از موارد زیر است؟
نیت- سر و گردن- سمت چپ- سمت راست
نیت- طرف راست- طرف چپ- سر و گردن
سر و گردن- نیت- سمت چپ- سمت راست
نیت- سر و گردن- سمت راست- سمت چپ

اين سؤال، بي‌جواب باشد


4-
از دیدگاه قرآن بازگشت کدام یک به سوی خداست؟
همه امور
مومنان
انسان
خیر و شر

اين سؤال، بي‌جواب باشد


5-
مسلمان باید به اصول دین ............... داشته باشد.
یقین
ایمان
اطمینان
وثوق

اين سؤال، بي‌جواب باشد


6-
زکات در چند مورد به مصرف می رسد و در کدام سوره به آن اشاره شده است؟
8 مورد- سوره بقره
10 مورد- سوره توبه
5 مورد- سوره آل عمران
9 مورد- سوره توبه

اين سؤال، بي‌جواب باشد


7-
زکات برای انجام چه کارهایی است؟
برای امر ازدواج افراد جامعه در نظر گرفته شده است
برای انجام دادن خدماتی است که برای اجتماع مسلمین سودمند است
برای ساختن مدرسه است
برای دفاع در مقابل تجاوز دشمن در نظر گرفته شده است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


8-
کدام یک از موارد زیر وضو را باطل نمی کند؟
خارج شدن باد از شکم
خارج شدن بول و مدفوع
چیزهایی که عقل را از بین نمی برد
خوابیدن خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود

اين سؤال، بي‌جواب باشد


9-
از مطهرات هستند؟
زمین و اسلام
داروی ضدعفونی، آب
آب و آفتاب
الف و ب

اين سؤال، بي‌جواب باشد


10-
خون پشه و مگس و نظایر آن....
پاک می باشد
اگر کم باشد پاک است
پاک نمی باشد
مکروه می باشد

اين سؤال، بي‌جواب باشد


11-
در کدامیک از موارد زیر تیمم صحیح است؟
سنگ آهک و گچ
خاک پاک و ریگ
سنگ مرمر
هر سه مورد

اين سؤال، بي‌جواب باشد


12-
کفاره هر یک روز افطار بدون عذر شرعی چیست؟
شصت روز روزه گرفتن
سی روز روزه گرفتن
یک روز روزه گرفتن
طعام سی نفر

اين سؤال، بي‌جواب باشد


13-
آفرینش با کدام یک از موارد زیر آغاز شد؟
سعادت و امنیت
عزت و عظمت
رحمت و مغفرت
رحمت و محبت

اين سؤال، بي‌جواب باشد


14-
کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
انسان نمی تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دست آورد خمس آن را بدهد.
تا خمس مال را نداده نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
اگر غیر کسب مالی به دست آورد مثلا به او ببخشند واجب است خمس آن را بدهد
اگر مخارج کسی را دیگری می دهد نباید خمس مالی را که به دست آورده بدهد.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


15-
در صورتی که نتوانیم برای نماز وضو بگیریم چه باید بکینم؟
بدون وضو نمار بخوانیم
نماز نخوانیم
تیمم کنیم
غسل کنیم

اين سؤال، بي‌جواب باشد


16-
اگر بدن یا لباس انسان به هنگام خواندن نماز به مقدار یک درهم یا کمتر از آن به خون حیوان حرام گوشت آلوده باشد نماز او چه حکمی دارد؟
می تواند نماز بخواند
نماز او باطل است.
نمی تواند نماز بخواند
باید غسل کند

اين سؤال، بي‌جواب باشد


17-
مطهرات «پاک کننده ها» چند تا است؟
7
11
10
5

اين سؤال، بي‌جواب باشد


18-
نجس کردن ورق قرآن....
جایز نیست
مکروه است
حرام است باید فورا آن را شست
حرام است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


19-
اولین شرطی که در وضو باید رعایت شود چیست؟
ترتیب
موالات
قلیل بودن آب وضو
مباح بودن آب وضو

اين سؤال، بي‌جواب باشد


20-
پیام حضرت امام خمینی (ره) به حجاج بیت ال...الحرام در سال 1366 چه نام گرفت؟
فریاد برائت
منشور برائت
منشور آزادی
فریاد آزادی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


21-
کسی که در پاک بودن بدن یا لباسش شک دارد چنانچه بعد از نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس بوده......
نماز باطل است
بنابر احتیاط باید دوباره بخواند
باید قضای آن را به جای آورد
نمازش صحیح است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


22-
در کدام مورد تیمم جایز نیست؟
استعمال آب برای بدنش ضرر داشته باشد
سردی هوا
غصبی بودن آب
تنگ بودن وقت نماز

اين سؤال، بي‌جواب باشد


23-
کدام گزینه صحیح است؟
خون پشه نجس است
خون مگس پاک نیست
خوردن چیز نجس حرام نیست
سگ نجس است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


24-
کدام گزینه زیر موضوع این مساله است؟
«مساله: کسی است که وظیفه اش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند، می تواند با ......... تیمم کند.»
تنگ بودن وقت
واجب بودن نماز
اهمیت نماز واجب
وسعت وقت

اين سؤال، بي‌جواب باشد


25-
اگر خاک با چیز دیگری مخلوط باشد، تیمم بر آن.....
صحیح است
صحیح نیست
اشکال ندارد
جایز است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


26-
«زنده شدن مرده» کدام قسم از محال است؟
وقوعی
عادی
ذاتی
عقلی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


27-
در مورد تیمم کدام حکم صحیح نیست؟
برای تیمم باید مطمئن بود که آب ضرر دارد.
اگر آب دور از دسترس بود باید تیمم کرد.
اگر بدانیم که آب غصبی است باید تیمم کرد.
برای تیمم کردن اگر احتمال ضرر بدهیم کافی است.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


28-
کسی که وظیفه اش تیمم است می داند تا آخر وقت عذرش باقی می ماند؟
صبر می کند تا پس از برطرف شدن عذرش نماز را قضا بخواند.
نزدیکی های آخر وقت تیمم کرده و نماز می خواند.
در وسعت وقت تیمم کرده و نماز می خواند.
هیچکدام

اين سؤال، بي‌جواب باشد


29-
اگر یکی از واجبات نماز عمدا کم یا زیاد شود نماز.........
صحیح
باطل
ناقص
کامل

اين سؤال، بي‌جواب باشد


30-
در اصول دین تقلید..........
مکروه است
جایز نیست
مستحب است
جایز است

اين سؤال، بي‌جواب باشد+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:21  توسط یاشار  | 

احکام1

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- پیام حضرت امام خمینی (ره) به حجاج بیت ال...الحرام در سال 1366 چه نام گرفت؟
جواب تشریحی: -

منشور آزادی
فریاد برائت

منشور برائت

فریاد آزادی
2- اگر انسان ببیند کسی چیز نجس می خورد یا با لباس نجس نماز می خواند و از نجاست آن اطلاع ندارد؟
جواب تشریحی: -

لازم است به او بگوید
لازم نیست به او بگوید

حتما باید به او بگوید

هیچکدام
3- اگر انسان نجاستی در لباس نمازگزار ببیند.....
جواب تشریحی: -

لازم است امر به معروف نموده و به او تذکر دهد.

بهتر است نگوید.
لازم نیست به او بگوید

تذکر آن ثواب دارد.
4- آب بارانی که در یک جا جمع شود هنگام نزول باران حکم چه آبی را دارد؟
جواب تشریحی: -
جاری

کر

قلیل

هیچکدام یا نجس
5- در مورد تیمم کدام حکم صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

برای تیمم باید مطمئن بود که آب ضرر دارد.

اگر آب دور از دسترس بود باید تیمم کرد.
اگر بدانیم که آب غصبی است باید تیمم کرد.

برای تیمم کردن اگر احتمال ضرر بدهیم کافی است.
6- آب لوله کشی شهر چه نوع آبی محسوب می شود؟
جواب تشریحی: -

آب کر
آب جاری

آب قلیل

آب مضاف
7- به کارهای مخصوص که در هنگام حج انجاممی دهند، چه می گویند؟
جواب تشریحی: -

حسنات

عبادات
مناسک

اعمال مناسب
8- در نماز جمعه چند قنوت خوانده می شود؟
جواب تشریحی: -

یک قنوت بعد از رکوع

یک قنوت قبل از رکوع
دو قنوت، یک قنوت در رکعت اول قبل از رکوع و یک قنوت در رکعت دوم بعد از رکوع

دو قنوت، یک قنوت در رکعت اول بعد از رکوع و یک قنوت در رکعت دوم قبل از رکوع
9- مجتهد واجد شرایط را از چند راه می توان شناخت؟
جواب تشریحی: -

شش راه

یک راه
سه راه

پنج راه
10- در غسل ترتیبی چند چیز واجب است؟
جواب تشریحی: -
4

5

3

2
11- کدام جمله غلط است؟
جواب تشریحی: -

کسی که وظیفه اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت غذرش باقی می ماند، می تواند با تیمم نماز بخواند.
چیزهایی که وضو را باطل می کند، تیمم بدل از وضو را نمی تواند باطل کند.

زمانی که آب برای سلامتی ضرر دارد می توان تیمم کرد.

بر سنگ هایی مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر، سنگ سیاه تیمم کرد.
12- خوردن و آشامیدن چیز نجس چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

مکروه

مباح
حرام

بی اشکال نیست
13- روش تنزیهی قرآن، دلالت بر کدام یک از موارد زیر دارد؟
جواب تشریحی: -

شناخت پذیری ذات الهی
شناخت پذیری صفات الهی

شناخت ناپذیری ذات الهی

شناخت ناپذیری صفات الهی
14- در تیمم چند چیز واجب است؟
جواب تشریحی: -
4

3

5

2
15- منظور از حجت باطن در روایات، کدام است؟
جواب تشریحی: -

تخیل
عقل

نقل

وجدان
16- تیمم بر چیزهایی که......است، باطل است.
جواب تشریحی: -

پاک و تمیز

تمیز
غصبی و نجس

هیچکدام
17- کدام گزینه از شرایط تطهیر بازمین است؟
جواب تشریحی: -

متنجس تر باشد، عین نجاست در آن نباشد، زمین خشک باشد.

زمین تر باشد، متنجس خشک باشد، عین نجاست در آن نباشد.

زمین تر باشد، زمین پاک باشد، عین نجاست در پیز متنجس نباشد.
زمین پاک باشد، عین نجاست در چیز متنجس نباشد، زمین خشک باشد.
18- در اصول دین تقلید..........
جواب تشریحی: -

مکروه است
جایز نیست

مستحب است

جایز است
19- ........... نجاست است.
جواب تشریحی: -

8 چیز

9 چیز

10 چیز
11 چیز
20- زکات در چند مورد به مصرف می رسد و در کدام سوره به آن اشاره شده است؟
جواب تشریحی: -
9 مورد- سوره توبه

5 مورد- سوره آل عمران

8 مورد- سوره بقره

10 مورد- سوره توبه
21- در کدام یک از موارد زیر نماز آیات واجب نیست؟
جواب تشریحی: -

گرفتن ماه

گرفتن خورشید
بارش باران شدید

پیدایش زلزله
22- حکم آب قلیل در برخورد با نجاسات.....
جواب تشریحی: -
نجس می شود

ممکن است نجس شود

نجس نمی شود

شی نجس باید سه بار در آب قلیل وارد شود
23- زمین با چند شرط چیزی را که نجس شده پاک می کند؟
جواب تشریحی: -
3

2

5

4
24- از دیدگاه قرآن بازگشت کدام یک به سوی خداست؟
جواب تشریحی: -

انسان

مومنان

خیر و شر
همه امور
25- در غسل: شستن جاهایی از بدن مثل داخل گوش و دهان که دیده نمی شود چه حکمی دارد؟
جواب تشریحی: -

مستحب است

واجب است
واجب نیست

مباح است
26- اولین مرحله وضو عبارت است از:
جواب تشریحی: -

شستن دست راست

شستن دست چپ

شستن صورت
نیت
27- نجس کردن ورق قرآن....
جواب تشریحی: -

مکروه است

جایز نیست

حرام است باید فورا آن را شست
حرام است
28- ماهی اگر در آب بمیرد........
جواب تشریحی: -
پاک

نجس

حلال

حرام
29- غسل ترتیبی را چگونه انجام می دهند؟
جواب تشریحی: -
ابتدا نیت، بعد سر و گردن، بعد طرف راست، سپس طرف چپ غسل داده می شود.

ابتدا نیت، بعد سر و گردن، بعد طرف چپ، سپس طرف راست غسل داده می شود.

ابتدا نیت، بعد طرف راست، بعد طرف چپ و سپس سر و گردن غسل داده می شود.

ابتدا نیت، بعد طرف راست، بعد سر و گردن، بعد طرف چپ غسل داده می شود.
30- در کدامیک از موارد زیر تیمم صحیح است؟
جواب تشریحی: -

سنگ آهک و گچ

خاک پاک و ریگ

سنگ مرمر
هر سه مورد


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:19  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات8

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- در همه گزینه ها، به جز گزینه .......... به غیر از انسان، شخصیت انسانی بخشیده شده است.
جواب تشریحی: -

به آوای نای و به آهنگ چنگ خروشد زسرو و سمن، تارها

بهاران که شاباش ریزد سپهر به دامن گلشن ز رگبارها
به جز اشک چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها

کشد رخت سبزه به هامون و دشت زند بارگه گل، به گلزارها
2- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته» کدام پرنده است؟
جواب تشریحی: -

زاغ
شباویز

عندلیب

قمری
3- در کدام گزینه آرایه ی استعاره به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -
نی محنت عشق دیده هرگز نی جور بتان کشیده هرگز

مکن پیش دیوار غیبت بسی بود کز پسش گوش دارد کسی

حذز کن زنادان ده مرده گوی چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

چرا گوید آن چیز در خفیه مرد که گز فاش گردد شود روی زرد
4- در کدام گزینه غلط املایی است؟
جواب تشریحی: -
روا مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضلال، بیقوله از شاهراه باز نشناسم.

روا مدار که به خاطر هوس خویش، پای بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق بر گزینم.

به تو پناه می برم از این که مظلومی را در چنگال ستمکاران وا بگذارم و از حمایتش مضایقت کنم.

به تو پناه می برم که راه جویان را همچون خویشتن در تیه گرامی و ضلالت سرگردان سازم.
5- شعر «خوان هشتم» سروده ی ....... که با زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک ..........، پایان غم انگیز کشته شدن رستم و رخش را باز می گوید از مجموعه شعر ........ وی انتخاب شده است.
جواب تشریحی: -
اخوان- خراسانی- در حیاط کوچک پاییز در زندان

رحمانی- خراسانی- تیرانا

سپهری- هندی- شرق اندوه

نیما- عراقی- می تراود مهتاب
6- کدام گزینه از بیت «محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست« فهمیده می شود؟
جواب تشریحی: -

گوش برای ادراک سخنان زبان ابزار مناسبی نیست
حقیقت عاشق را تنها عاشق در می یابد.

هیچ کس توان درک حقیقت عشق را ندارد.

عاشق حقیقی پیوسته از بیان راز درون خو عاجز است.
7- شاعر در این بیت «روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد» چه پیامی دارد؟
جواب تشریحی: -

غروب ستاره اقبال و فرا رسیدن فراق و هجران.
دوران بدی و ناکامی، گذشته و کارها سروسامان یافته است.

پایان اندیشه های مثبت و خوشایند و آغاز سرگشتگی و یاس.

فال بر گذشتن ستاره ی اقبال و شروع ناامیدی و تیره بختی اشاره دارد.
8- کدام فعل ماضی استمراری نیست؟
جواب تشریحی: -
برفتند

رفتندی

می رفتم

رفتمی
9- با توجه با داستان گذر سیاوش از آتش، مفهوم مصراع اول بیت زیر چیست؟
«مگر کاتش تیز پیدا کند گنه کرده را زود رسوا کند»

جواب تشریحی: -

احتمال دارد که به زودی آن آتش سوزان را ببیند.

امکان دارد که آتش، حرارت و گرمای خویش را بازیابد.

امید آن که او برای خویشتن آتش و گرمی بیابد.
باشد که آتش سوزان موضوع را روشن و مشخص سازد.
10- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
جواب تشریحی: -
روا مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضلال، بیقوله را از شاهراه باز نشناسم.

روا مدار که به خاطر هوس خویش، پای بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزینم.

به تو پناه می برم از این که مظلومی را در چنگال ستمکاران وابگذارم و از حمایتش مضایقت کنم.

به تو پناه می برم که راه جویان را همچون خویش در تپه گمراهی و ضلالت سرگردان سازم.
11- «سیر آفاق و انفس» یعنی:
جواب تشریحی: -

گردش فلک و دگرگونی روان و روح
تامل در دنیای بیرون و درون

مطالع سیرت و سرشت جهان و آدمیان

ترک دنیا و خود
12- «بگفتا: گر به سر یا بیش خشنود؟ بگفت: از گردن این وام افکنم زود» یعنی، پرسید........
جواب تشریحی: -

که چه هدیه ای را در سر داری که به دلدار خود بدهی، جواب داد، هر چه مرسوم باشد، هدیه می کنم.

اگر او به بیش از آنچه که تو در سر داری، رضایت بدهد چه می کنی؟ جواب داد که از قصد این کار در می گذرم.

که اگر او به ملاقات تو راهی باشد، چه می کنی؟ جواب داد که هر چه زودتر به دیدارش می شتابم.
اگر رضایت او را در هدیه دادن سر خودت ببینی، چه می کنی؟ جواب داد که هر چه سریع تر تقدیم می کنم.
13- با توجه به جمله ی «انگار نوری از آن ساطع می شود.» «ساطع شدن» یعنی:
جواب تشریحی: -

قطع شدن

روشنایی
درخشیدن

کم نور شدن
14- کدام واژه جمع نیست؟
جواب تشریحی: -
صبوح

آبدال

صلوات

هیاکل
15- واژه های قافیه هر یک از ابیات زیر به جز بیت ........ دارای آرایه جناس نیز هستند.
جواب تشریحی: -
گفت شرح حسن لیلی می دهم خاطر خود را تسلی می دهم

می نویسم نامش اول و از قفا می نگارم نامه عشق و وفا

تا چشیده جرعه ای از جام او عشق بازی می کنم با نام او

نیست جز نامی از او در دست من زان بلندی یافت نام پست من
16- کدام ترتیب اضافی است؟
جواب تشریحی: -

سوگندان مغلظ

ضجرتی سخت بزرگ

خادم خاص
فرود صفه
17- «مردم آنجا می گفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر به یک درم کس ندیده است» یعنی مردم آنجا می گفتند هرگز بدین شهر، کسی ندیده است که ......
جواب تشریحی: -

به یم درم، بیشتر از هشت من نان بدهند

هشت من نان را به کمتر از یک درم بدهند.
به یک درم کمتر از هشت من نان بدهند

به کمتر از یک درم، بیشتر از هشت من نان بدهند.
18- اجزای تشکیل دهنده کدام گروه از واژه ها (با توجه به نوع دستوری اجزای تشکیل دهنده) با دیگر گروه ها متفاوت است؟
جواب تشریحی: -
شب بو، جانماز، گلاب

گوش مال، هواپیما، آشپز

نامه رسان، نمک پاش، خط کش

دما سنج، کف گیر، دست بوس
19- با توجه به مفهوم بیت های:
«تو مشت درشت روزگاری از گردش قرن ها پس افکند»
«نی نی تو نه مشت روزگاری ای کوه نیم زگفته خرسند»
شاعر از تشبیه دماوند به «مشت روزگار» ناخرسند است، چون:

جواب تشریحی: -
آن را «قلب فسرده زمین» می داند.

«چهره دلبندش را نهفته در ابر می داند.»

آن را «دل منفجر شده زمانه» می داند.

آن را «خفته و خموش و آوند» می بیند.
20- ............. نوعی نوشته است که در آن نویسنده اطلاعاتی در مورد موضوعی خاص در اختیار کسانی می گذارد که از آن مطلع نیستند.
جواب تشریحی: -

شرح حال

خاطره
گزارش

زندگی نامه
21- در کدام بیت، تشخیص موجود است؟
جواب تشریحی: -

چرا گوید آن چیز در خفیه، مرد که گرفتار فاش گردد شود روی زرد

عشق، دریایی کرانه ناپدید کی توان کردن آشنا ای هوشمند

مهمان سر است خانه دنیا که اندرو یک روز این بیاید و یک روز او رود
من خفته بدم به ناز در کتم عدم حسن تو به دست خویش بیدارم کرد
22- از حرف «و» در مصراع «چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی» چه مفهومی دریافت می شود؟
جواب تشریحی: -
اما

اگر

چون

زیرا
23- با توجه به معنای واژه، املای کدام گزینه درست است؟
جواب تشریحی: -

غدر: ارزشمندی

ترد: دور کردن

صخره: بیگاری
حوزه: ناحیه و طبیعت
24- املاء کدام کلمه با توجه به معنی آن در مقابل جمله درست است؟
جواب تشریحی: -

توطعه: نیرنگ به کار بردن بر ضد کسی

احتزاز: تکان خوردن
تذهیب: طلا کاری

تعمّل: اندیشیدن
25- در بیت «هر کجا سیمبران جیب گشادند چو گل بی دلان پیرهن از شوق وفا ساخته اند.» کدام آرایه ادبی وجود ندارد؟
جواب تشریحی: -

کنایه

تشبیه

استعاره
ایهام
26- «دل شاه از اندیشه یابد گزند» یعنی:
جواب تشریحی: -
پادشاه ناراحت می شود

کینه ی پادشاه را به دل می گیرند

فکر بد پادشاه، به امور کشور آسیب می رساند.

پریشانی پادشاه، خانواده اش را غمگین می کند.
27- مفهوم بیت «تو مو بینی و مجنون پیچش مو تو ابرو، او اشارت های ابرو» کدام گزینه را نفی می کند؟
جواب تشریحی: -

بدخویی

بدخواهی

خودخواهی
ظاهر بینی
28- «..... تو را بر همه چیزها جکم است تا در ضیافت مایی» یعنی:
جواب تشریحی: -

تا هر وقت که اراده کنی، می توانی مهمان ما باشی
تا وقتی که مهمان ما هستی، هر دستوری بدهی لزم الجرا است.

به ما امر شده است که تو را به عنوان مهمان بپذیریم.

برای چذیرایی از شما، بسیار نعمت ها فراهم آورده ایم.
29- کدام گزینه ماضی التزامی است؟
جواب تشریحی: -
خورده باشد

گفته شده است

زمین می خورد

ایستادگی کردند
30- در گروه کلمات کدام گزینه، غلط املایی دیده نمی شود؟
جواب تشریحی: -

فقر و قنا- نکهت گل- صندوق اسرار
زجر و سختی- صیفی جات- ساز ارغنون

خشم و غیظ- غیر مترقبه- حوضه ی ادبیات

حدنصاب- زاغه ی گوسفندان- رسای شهدا


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:17  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 7


20 دقيقه و 48 ثانيه به پايان آزمون مانده است     |     امروز، شنبه 16 / 7 / 90


1-
در کدام مصراع تمام ارکان تشبیه آمده است؟
چوبدستی منتشا مانند در دستش
قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم
چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور
با صدای مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود

اين سؤال، بي‌جواب باشد


2-
کدام یک از آثار «جلال آل احمد» است؟
ترس و لرز
زن زیادی
روزها
گاو

اين سؤال، بي‌جواب باشد


3-
کدام ترتیب اضافی است؟
فرود صفه
ضجرتی سخت بزرگ
سوگندان مغلظ
خادم خاص

اين سؤال، بي‌جواب باشد


4-
مؤلف «کشف المحجوب» کیست و به کدام قرن منسوب است؟
علی بن عثمان هجویری- قرن پنجم
سعدالدین وراوینی- قرن هفتم
عبدرالرحمان جامی- قرن نهم
منوچهری دامغانی- قرن پنجم

اين سؤال، بي‌جواب باشد


5-
مقصود شاعر از «ریه را از ابدیت پر و خالی کنیم» چیست؟
به ابدیت نپردازیم.
گاه به ابدیت بیندیشیم و گاه خود را از این اندیشه رها کنیم.
خود را به ابدیت پیوند دهیم.
اندیشه را از اسارت در ابدیت رها کنیم.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


6-
بیت «سرم به دینی و عقبی فرود نمی آید تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست» با مفهوم کدام گزینه مناسب است؟
لاله و گل زخمی خمیازه اند عیش از گلشن خماری بیش نیست
می رود صبح و اشارت می کند کاین گلستان خنده واری بیش نیست
آرزوهای دو عالم دستگاه از کف خاکم غباری بیش نیست
ای شرر، از همراهان غافل مباش فرصت ما نیز، یاری بیش نیست

اين سؤال، بي‌جواب باشد


7-
«هور» یعنی چه؟
باران
رنگین کمان
مه
خورشید

اين سؤال، بي‌جواب باشد


8-
کدام مفهوم از متن زیر دریافت می شود؟
«گران جانی بی ادبی می گردد. عزیزی او را ملامت نمود. او گفت:چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته اند. گفت: آب و گل نیکو سرشته اند اما لگد کم خورده است.»
عدم تاثیر اراده ی انسان بر تربیت
خلقت انسان، همراه با تربیت است.
تربیت، امری اکتسابی است نه ذاتی
اساس خلقت، تربیت است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


9-
مفهوم کلی کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟
«وانگردد از ره آن تیر ای پسر بند باید کرد سیلی را ز سر»
نباید سخن گفت ناساخته نشاید بریدن نیانداخته
کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان جهان شود پر
سخن را جای باید جست ازیرا به میدان در رود خوش اسب رهوار
بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود پسته ی بی مغز چون لب واکند رسوا شود

اين سؤال، بي‌جواب باشد


10-
در کدام گزینه «تشخیص» نیست؟
چشمه سار آواز می خواند تا صدای تو را خاموش سازد.
اختر شب از کنار کوهساران سر خم می کند تا صدای تو را بشنود.
صدای تو، صدای دره ای است که در سایه خفته است.
گلها چون دهانه ی بخور دانی به سوی زمین خم شده اند.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


11-
معنی «من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکندم» چیست؟
من خشمگین بازگشتم و اسب را به تاخت راندم.
من خشمگین بازگشتم و اسب را به آخور بردم.
من منصرف شدم و اسب را رها کردم.
خشم خود را فرو خوردم و اسب را آرام راندم.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


12-
در کدام بیت رنگی از طنز به چشم می خورد؟
بر کام دل به گردش ایام دل مبند کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود
زبان درکش ای مرد بسیار دان که فردا قلم نیست بر بی زبان
بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد
می رود صبح و اشارت می کند کاین گلستان خنده داری بیش نیست

اين سؤال، بي‌جواب باشد


13-
معنی «قلا کردن» در عبارت «من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود،رفتم سر بقچه اش» چیست؟
بی احتیاط کردن
کلک زدن
نادانی کردن
از جای کندن

اين سؤال، بي‌جواب باشد


14-
مفهوم کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است؟
یکی شادمانی بد اندر جهان میان کهان و میان مهان
نهان گشت آیین فرزانگان پراکنده شد نام دیوانگان
هنر خوار شد، جادوی ارجمند نهان راستی، آشکار گزند
شده بر بدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخن جز به راز

اين سؤال، بي‌جواب باشد


15-
«به گرمابه رفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود تا در وقت بیامدم و جامه درپوشیدم» یعنی:
به گرمابه رفتم و دست و روی را شستم در حالی که آرام نداشتم و فورا آمدم و لباس بر تن کردم.
به گرمابه رفتم و دست و صورت را که شستم، دیدم که نمی توانمسر وقت بیرون بیایم و لباسم را پبوشم.
به حمام رفتم و قرار ملاقات نداشتم که زود بیرون بیایم و لباس بر تن کنم.
قصد استحمام نداشتم لذا دست و صورتم را شستم و آهسته بازگشتم و لباسم را بر تن کردم.

اين سؤال، بي‌جواب باشد


16-
نویسنده ی کدام اثر در برابر آن، درست مطرح نشده است؟
سیاست نامه- خواجه نظام الملک
درود فرستادن- ابوبکر عتیق نیشابوری
قصص الانبیاء- ابو اسحق نیشابوری
اسرارالتوحید- ابوسعید ابی الخیر

اين سؤال، بي‌جواب باشد


17-
بیت « سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت زآتش ما سوخت، هر شمعی که سوخت« با همه ی ابیات زیر به غیر از بیت ........ تناسب موضوع و محتوا دارد.
رودها از خود نه طغیان می کنند آنچه می گوییم ما، آن می کنند
ما به دریا حکم طوفان می دهیم ما به سیل و موج فرمان می دهیم
ما بخوانیم ار چه ما را رد کنند عیب پوشی ها کنیم ار بد کنند.
نقش هستی، نقشی ای ایوان ماست خاک و باد و آب سرگردان ماست

اين سؤال، بي‌جواب باشد


18-
کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟
«به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید و به این که مرا خلق اختیار کردند که بهترین خلقی، غرّه نتوان گشت. چون هر چه کنم به گمان خواهد بود این گمان در حق خویش برم.»
به دولت کسانی سر افراختند که تاج تکبر بیانداختند
عجب نیاید از سیرت بخردان که نیکی کننند از کرم با بدان
همیشه در نیک و بد هست باز تو سوی در بهترین شو فراز
چو خود را زنیکان شمردی بدی نمی گنجد اندر خدایی خودی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


19-
در کدام بیت ردیف وجود دارد؟
آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد، نیست باد
تا چند عمر در هوس و آرزو رود ای کاش این نفس که برآمد فرو رود
درون دلت شهر بند است راز نگر نا نبیند در شهر باز
زان یار دلنوازم شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

اين سؤال، بي‌جواب باشد


20-
معنی واژه های «شیَم، استلام، عنا» به ترتیب کدام است؟
خوی ها- بوسیدن- رنج
سربرآوردن- سنگ های قیمتی- میل
درود فرستادن- اندیشه ها- گردن کشی
سرزنش- بوی ها- سپاس

اين سؤال، بي‌جواب باشد


21-
«تیرانا» و «پالیزبان» از آثار کیست؟
محمدرضا رحمانی
نیما یوشیج
مهدی اخوان ثالث
سلمان هراتی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


22-
مصرع «هر که بی زور است روزش دیر شده» با کدام گزین تناسب معنایی دارد؟
کسی را که کاهل بود گنج نیست
روز امید بس دراز بود
هر که روزی بزاید روزی بمیرد
هر که پایان بین تر از مسعود تر

اين سؤال، بي‌جواب باشد


23-
منظور از «خمیازه» در مصراع «لاله و گل زخمی خمیازه اند» چیست؟
پرپر شدن
بسته شدن
شکفته شدن
بویا شدن

اين سؤال، بي‌جواب باشد


24-
با توجه به بیت زیر صفت اصلی «درویش» کدام است؟
«آن که دل بگسلد از هر دو جهان درویش است
آن که بگذشت ز پیدا و نهان درویش است»
بخشندگی
دل شکستگی
فرهیختگی
وارستگی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


25-
در کدام گزینه آرایه ی ایهام مشهود است؟
سر سبزترین بهار تقدیم تو باد آوای خوش هزار تقدیم تو باشد
یک رنگی و بوی تازه از عشق بگیر پرسوزترین گدازه از عشق بگیر
گویند که با نام تو مجنون گم شد در چشم تو آفتاب گردون گم شد
بشکن دل بی نوای ما را ای عشق این ساز، شکسته اش خوش آهنگ تر است

اين سؤال، بي‌جواب باشد


26-
در مصراع «اگر پای در دامن آری چو کوه» چه صنعتی به کار رفته است؟
کنایه
مراعات نظیر
تضاد
ایهام

اين سؤال، بي‌جواب باشد


27-
«مردم آنجا می گفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر به یک درم کس ندیده است» یعنی مردم آنجا می گفتند هرگز بدین شهر، کسی ندیده است که ......
به یک درم کمتر از هشت من نان بدهند
به کمتر از یک درم، بیشتر از هشت من نان بدهند.
هشت من نان را به کمتر از یک درم بدهند.
به یم درم، بیشتر از هشت من نان بدهند

اين سؤال، بي‌جواب باشد


28-
سفارش استاد علامه در بیت «پیاپی بکش جام و سرگرم باش بهل گر بگیرند بیکارها» چیست؟
پرداختن به عشق عارفانه و بی اعتنایی به خرده گیران
ارشاد گمراهان و بی توجهی به سخنان یاوه گویان
اشتغال به عیش و عشرت و رهایی از رنج دوران
اجتناب از بدخواهی و همراهی با خوش بینان

اين سؤال، بي‌جواب باشد


29-
کدام اثر در حوزه تقسیم ادبیات عنوان «مقامه» دارد؟
عقل سرخ
چهار مقاله
تاریخ بیهقی
گلستان سعدی

اين سؤال، بي‌جواب باشد


30-
در کدام گزینه تشخیص(=personification) به کار نرفته است؟
همه جا، مانند آن روزگاران که من در آتش عشق می گداختم، از عطر گل آکنده شده است.
تو آن کشتی ای که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سینه دریا را بشکافد.
در باغ زیبا گل سرخ وزنبق کنار هم شکفته اند تا بر رخ ژاله بامدادی بوسه زنند.
پشت باغ، صخره ای پوشیده از گیاه و گل سر به سوی آسمان کرده است.

اين سؤال، بي‌جواب باشد+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:14  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین اطلاعات سیاسی5

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- فتوای معروف تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر شد؟
جواب تشریحی: -
آیت ا... میرزا محمد حسن شیرازی

شیخ فضل ا... نوری

آیت ا... مدرس

میرزا حسن آشتیانی
2- مشرکان برای بازگرداندن مسلمانان از حبشه چه کسی را به آنجا فرستادند؟
جواب تشریحی: -
عمرو عاص

عبدا... بن ابی

ابولهب

ابوجهل
3- کدام یک از افراد زیر از جمله رهبران مبارز مردم ایران علیه بیگانگان محسوب نمی شوند؟
جواب تشریحی: -

شیخ محمد خیابانی

کلنل محمد تقی خان پسیان

میرزا کوچک خان جنگلی
وثوق الدوله
4- چرا دولت صفوی رو به ضعف نهاد؟
جواب تشریحی: -

پادشاهان صفوی برای اداره کشور تربیت نشده بودند.

پادشاهان صفوی اغلب افراد خونریز و مستبدی بودند.

چادشاهان صفوی ضعیف و بی لیاقت بودند.
هر سه گرینه
5- شکست رومیان و تصرف شامات در زمان چه کسی رخ داد؟
جواب تشریحی: -

حجاج بن یوسف

اسامه

معاویه
عمر
6- کتاب حکومت اسلامی تالیف کدام یک از شخصیت های زیر است؟
جواب تشریحی: -
اما خمینی (ره)

آیت ا...طالقانی

آیت ا...مطهری

دکتر مفتح
7- شهر بغداد درزمان چه کسی بنا شد؟
جواب تشریحی: -

سفاح
منصور عباسی

حضرت علی(ع)

هارون الرشید
8- چرا نادر در پایان عمر خود تغییر حال داد؟
جواب تشریحی: -

در اثر بیماری

عدم موفقیت در بعضی جنگ ها

ثروت اندوزی
الف و ب
9- علت اختلاف اصلی دولت های استعماری در زمان احمد شاه کدام مورد زیر بود؟
جواب تشریحی: -

توسعه طلبی ارزی

رقابت های صنعتی

رقابت های استعماری
هر سه مورد
10- چرا حضرت علی (ع) در زمان خلافت ابوبکر سکوت اختیار نمود؟
جواب تشریحی: -

جلوگیری از کشتار مسلمین

ایجاد آمادگی برای مبارزه

عدم آمادگی برای مبارزه
حفظ وحدت مسلمانان
11- در آغاز انقلاب مشروطیت اولین تحسن مردم در کجا بود؟
جواب تشریحی: -

در سفارت انگلیس

در سفارت روس
در حرم عبدالعظیم

در قم
12- به پیشنهاد کدام روحانی مبارز، ماده ای بر متمم قانون اساسی افزوده شد؟
جواب تشریحی: -
شیخ فضل ا... نوری

آیت ا... مدرس

آیت ا... طباطبایی

آیت ا... بهبهانی
13- در قرون وسطی کدام یک از افراد زیر خواهان اصلاحاتی در عقاید دینی مردم بودند؟
جواب تشریحی: -

لویی شانزدهم
مارتین لرتر

ناپلئون بناپارت

شارلکن
14- نادرشاه چگونه به شاهی رسید؟
جواب تشریحی: -

به دلیل لیاقت و توانایی

به دلیل برقراری عدالت
به دلیل همکاری با شاه تهماسب

به دلیل کمک کشورهای خارجی
15- چه کسی مذعب شیعه را در ایران رسمی کرد؟
جواب تشریحی: -
شاه اسماعیل

شاه عباس

شاه سلطان حسین

شاه تهماسب اول
16- سقوط دولت صفویه در زمان کدام یک از شاهان اتفاق افتاد؟
جواب تشریحی: -

شاه تهماسب دوم
شاه سلطان حسین

شاه اسماعیل

شاه عباس
17- استعمارگران برای سکشتن وحدت مردم چه کردند؟
جواب تشریحی: -

فرقه بابیه را به وجود آوردند.

فرقه بهائیت را به وجود آوردند.
دست به فرقه سازی زدند.

سنی ها را علیه شیعیان تحریک کردند.
18- حضرت محمد (ص) به چه منظوری به غار حرا می رفت؟
جواب تشریحی: -

برای در امان بودن

برای دور ماندن از مشرکان
برای تفکر و عبادت

برای مبعوث شدن
19- رژیم شاه از روحانیون می خواست درباره کدام کشور خارجی حرفی نزنند؟
جواب تشریحی: -
اسرائیل

انگلیس

آمریکا

فرانسه
20- پس از کدام جنگ تبریز توسط دولت عثمانی اشغال شد؟
جواب تشریحی: -
جنگ چالدران

جنگ مورچه خورت

جنگ با ازبکان

جنگ با پرتغالها
21- به دلیل عوام فریبی رضا خان مردم به رهبری کدام روحانی مبارز با استقرار حکومت جمهوری وی مخالفت کردند؟
جواب تشریحی: -
آیت ا... مدرس

آیت ا...کاشانی

آیت ا... بروجردی

شیخ خز علی
22- متفقین در چه سالی وارد کشور ما شدند؟
جواب تشریحی: -

1332 ه.ش
1320 ه.ش

1310 ه.ش

1342 ه.ش
23- در جریان استبداد صغیر کدام یک از افراد زیر به قتل رسیدند؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... طباطبایی
میرزا جهانگیر خان

آیت ا... بهبهانی

تقی زاده
24- کریم خان زند کدام شهر را به پایتختی برگزید؟
جواب تشریحی: -

اصفهان

تبریز
شیراز

تهران
25- جنگ جهانی اول هم زمان با سلطنت کدام پادشاه در ایران بود؟
جواب تشریحی: -

ناصرالدین شاه
احمد شاه

مظفرالدین شاه

رضا شاه
26- طلوع اسلام از کدام سرزمین بود؟
جواب تشریحی: -

ایران
عربستان

هند

یمن
27- کدام شخصیت با لایحه مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در ایران به مخالفت برخاست؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... مطهری

آیت ا... بروجردی

آیت ا... گلپایگانی
امام خمینی (ره)
28- افغانستان در زمان کدام شاه قاجار از ایران جدا شد؟
جواب تشریحی: -

محمد شاه

فتحعلی شاه
ناصرالدین شاه

آقا محمد خان
29- پیامبر اسلام (ص) شاهان ایران و روم و مصر را پس از........ به اسلام دعوت کرد.
جواب تشریحی: -

فتح خیبر
صلح حدیبیه

فتح مکه

غزوه خندق
30- ادعای او سبب فتنه بزرگی در زمان محمد شاه شد؟
جواب تشریحی: -

حسینعلی نوری

کامران میرزا

سید علی محمد باب
میرزا آقا خان نوری


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:10  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین اطلاعات سیاسی4

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- قائم مقام فراهانی صدر اعظم کدام شاه قاجار بود؟
جواب تشریحی: -

ناصرالدین شاه
محمد شاه

مظفرالدین شاه

محمد علی شاه
2- روز دانش آموز چه روزی است؟
جواب تشریحی: -
13 آبان

13 مهر

13 بهمن

12 بهمن
3- اولین کشورهای استعمارگر کدامند؟
جواب تشریحی: -
اسپانیا- پرتغال

روسیه- فرانسه

انگلستان- پرتغال

اسپانیا- انگلستان
4- کودتای 280مرداد 1332 به دستور مستقیم کدام کشور در ایران صورت گرفت؟
جواب تشریحی: -

انگلستان

فرانسه
آمریکا

روسیه
5- مردم کدام شهر از امام حسین (ع) دعوت کردند تا به عراق بیاید؟
جواب تشریحی: -

مدینه

شام

بغداد
کوفه
6- چرا نادر در پایان عمر خود تغییر حال داد؟
جواب تشریحی: -

در اثر بیماری

عدم موفقیت در بعضی جنگ ها

ثروت اندوزی
الف و ب
7- کدام حرکت منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه شد؟
جواب تشریحی: -

مهاجرت صفوی

پناه بردن به سفارت انگلیس

پناه بردن به سفارت روس
مهاجرت به شرق قم
8- احداث قنوات در کدامیک از امتیازات به بیگانگان داده شده بود؟
جواب تشریحی: -

امتیاز کشتیرانی در کارون

امتیاز تالبوت
امتیاز رویتر

امتیاز شیلات شمال
9- جنگ کرنال میان کدام دولت ها رخ داد؟
جواب تشریحی: -

ایران و انگلیس
ایران و هند

ایران و عثمانی

ایران و روسیه
10- افغانستان در زمان کدام شاه قاجار از ایران جدا شد؟
جواب تشریحی: -

محمد شاه

فتحعلی شاه
ناصرالدین شاه

آقا محمد خان
11- کدام یک از حوادث زیر در زمان سلطنت محمد شاه قاجار رخ نداده است؟
جواب تشریحی: -

فرقه سازی استعمارگران
جدا شده افغانستان از ایران

قتل قائم مقام فراهانی

لشکرکشی به هرات
12- بنای رفیع انقلاب سال 1357 بر شالوده کدام قیام تاریخ استوار گردید و ساخته شد؟
جواب تشریحی: -

30 تیر 1331
15 خرداد 1342

29 بهمن 1356

28 مرداد 1332
13- هنگامی که نادر به حکومت ابیرود رسید اصفهان در تصرف چه کسی بود؟
جواب تشریحی: -

شاه تهماسب دوم

شاه سلطان حسین
محمود افغان

عارف مغان
14- چه عاملی باعث دستگیری امام خمینی (ره) در 15 خرداد 1342 گردید؟
جواب تشریحی: -
سخنرانی و مخالفت امام خمینی (ره) با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

مخالفت امام خمینی (ره) با لابحه اصول شش گانه اصول انقلاب شاه و ملت

سخنرانی امام خمینی (ره) و افشای جنایات رژیم و بیان سر سپردگی آن به بیگانگان

سخنرانی و مخالفت امام خمینی (ره) با تصویب لایحه مصونیت قضایی اتباع آمریکایی
15- فرمان مشروطیت توسط کدام شاه قاجار امضا شد؟
جواب تشریحی: -

ناصر الدین شاه

محمد علی شاه
مظفر الدین شاه

احمد شاه
16- یکی از دستاوردهای مهم نهضت 15 خرداد 1342 چه بود؟
جواب تشریحی: -
افول مبارزات ملی گرایانه

آزادی امام خمینی (ره) از زندان

آزادی زندانیان سیاسی

افشای حکومت وقت
17- شاه عباس کدام استعمارگر خارجی را از کشور اخراج کرد؟
جواب تشریحی: -

انگلیسی ها

فرانسوی ها
پرتغالی ها

بلژیک ها
18- کدام روحانی مبارز سال ها در زیر شکنجه حکومت محمدرضا پهلوی بود؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... مدرس
آیت ا... طالقانی

شیخ فضل ا... نوری

آیت ا... غفاری
19- نبرد چالدران باعث به وجود آمدن چه جنگ هایی میان ایران و عثمانی گردید؟
جواب تشریحی: -
جنگ های مذهبی

جنگ های صلیبی

جنگ های سی ساله

جنگ های قدرت
20- به دلیل عوام فریبی رضا خان مردم به رهبری کدام روحانی مبارز با استقرار حکومت جمهوری وی مخالفت کردند؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... بهبهانی

آیت ا... طباطبایی
آیت ا... مدرس

آیت ا... نوری
21- جنگ چالدران در زمان کدام شاه صفوی اتفاق افتاد؟
جواب تشریحی: -

شاه عباس
شاه اسماعیل

شاه سلطان حسین

شاه تهماسب
22- در زمان کدام پادشاه ایران دارای اسلحه گرم شد؟
جواب تشریحی: -
شاه عباس

شاه تهماسب

شاه اسماعیل

شاه سلطان حسین
23- متفقین در چه سالی وارد کشور ما شدند؟
جواب تشریحی: -

1332 ه.ش
1320 ه.ش

1310 ه.ش

1342 ه.ش
24- شهید محمد بخارایی کدام یک ار افراد زیر را به قتل رساند؟
جواب تشریحی: -
منصور

قوام السلطنه

اسداله علم

جمشید آموزگار
25- شورش افغان ها بعد از چند سال در ایران خاتمه پیدا کرد؟
جواب تشریحی: -

12 سال
7 سال

3 سال

ر
26- اولین نفوذ فکری غرب برای انحراف مشروطیت از زمانی آغاز شد که ....
جواب تشریحی: -

مشروطه خواهان آیت ا... شیخ فضل ا... نوری را به قتل رساندند.

عده ای از روشنفکران غرب زده اداره مجلس را به دست گرفتند.

نمایندگان مجلس تصمیم به استخدام مستشاران خارجی گرفتند.
نمایندگان مجلس در تدوین قانون اساسی از قوانین کشورهای اروپایی استفاده نمودند.
27- از مهمترین اقدامات پیامبر (ص) در آخرین سال حیاتش چه بود؟
جواب تشریحی: -

فتح مکه

ترویج دین اسلام در سراسر عربستان

دعوت زمامداران دنیا به اسلام
انتصاب حضرت علی (ع) به جانشینی خود
28- کدام مورد از اهداف سید جمال الدین اسد آبادی در جهت مبارزات ضد استبدادیش نبود؟
جواب تشریحی: -
مبارزه با حکومت ناصر الدین شاه

مبارزه با استعمار انگلیس

دفاع از ارزش های اسلامی

اتحاد دنیای اسلام بر ضد استعمار
29- دوره استبداد صغیر از چه زمانی آغاز شد؟
جواب تشریحی: -

با روی کار آمدن احمد شاه
با به توپ بستن مجلس

با حمله دوس ها به شمال کشور

با به شهادت رساندن شیخ فضل ا...نوری
30- به دلیل عوام فریبی رضا خان مردم به رهبری کدام روحانی مبارز با استقرار حکومت جمهوری وی مخالفت کردند؟
جواب تشریحی: -
آیت ا... مدرس

آیت ا...کاشانی

آیت ا... بروجردی

شیخ خز علی


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:8  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین اطلاعات سیاسی3

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- مهاجرت گروهی از مسلمانان به حبشه به سرپرستی چه کسی صورت گرفت؟
جواب تشریحی: -

عبدالمطلب
جعفربن ابی طالب

ابوطالب

عبدا... بن عباس
2- دوره استبداد صغیر از چه زمانی آغاز شد؟
جواب تشریحی: -

با روی کار آمدن احمد شاه
با به توپ بستن مجلس

با حمله دوس ها به شمال کشور

با به شهادت رساندن شیخ فضل ا...نوری
3- جنگ های ایران و روسیه در زمان کدام شاه قاجار اتفاق افتاد؟
جواب تشریحی: -

آقا محمد خان

ناصرالدین شاه
فتحعلی شاه

محمد شاه
4- مصدق برای تسلط بیشتر بر اوضاع کشور از شاه چه در خواستی کرد؟
جواب تشریحی: -
وزارت جنگ

وزارت کشور

وزارت نفت

نخست وزیری
5- امام خمینی در زمان نخست وزیری کدام یک از افراد زیر به وطن بازگشتند
جواب تشریحی: -

ازهاری

جمشید آموزگار

شریف امامی
شاپور بختیار
6- مهم ترین اقدام امیر کبیر چه بود؟
جواب تشریحی: -
تاسیس دارالفنون

حذف القاب و عناوین

کم کردن حقوق درباریان

انتشار روزنامه
7- پیامبر اسلام (ص) شاهان ایران و روم و مصر را پس از........ به اسلام دعوت کرد.
جواب تشریحی: -

فتح خیبر
صلح حدیبیه

فتح مکه

غزوه خندق
8- کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332 به رهبری چه کسی در ایران انجام شد؟
جواب تشریحی: -

ازهاری
زاهدی

آیرون ساید

سید ضیا الدین طباطبایی
9- محمود افغان چگونه کشته شد؟
جواب تشریحی: -

توسط یکی از شاهزادگان ایرانی
توسط اشراف افغان

توسط نادر شاه

توسظ شاه تهماسب
10- پس از کدام جنگ تبریز توسط دولت عثمانی اشغال شد؟
جواب تشریحی: -
جنگ چالدران

جنگ مورچه خورت

جنگ با ازبکان

جنگ با پرتغالها
11- از جمله کسانی که در زمان احمد شاه برای حل مشکلات مالی و نظامی به ایران آمدند.....
جواب تشریحی: -
یال مارسون سوئدی

کلنل لیاخوف روسی

ژنرال گاردان

شارلکن
12- آقا محمد خان قاجار سلسله قاجاریه را رسما در چه زمانی پایه گذاری کرد؟
جواب تشریحی: -

پس از نخستین لشکر کشی به گرجستان

پس از فتح کرمان و قتل لطفعلی خان
پس از مطیع ساختن مخالفان و برادران

پس از غلبه بر مازندران و گرگان
13- هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه از نظر تاریخ اسلام چه اهمیتی دارد؟
جواب تشریحی: -

آغاز رسالت پیامبر (ص)

پایان عصر جاهلیت

شروع جنگ های مسلمین و کفار
مبدا تاریخ اسلام
14- نبرد چالدران باعث به وجود آمدن چه جنگ هایی میان ایران و عثمانی گردید؟
جواب تشریحی: -
جنگ های مذهبی

جنگ های صلیبی

جنگ های سی ساله

جنگ های قدرت
15- جنگ صفین میان چه کسانی رخ داد؟
جواب تشریحی: -
حضرت علی (ع) و معاویه

حضرت علی (ع) و عایشه

یهودیان و مسلمانان

حضرت علی(ع) و خوارج
16- حضرت محمد (ص) به چه منظوری به غار حرا می رفت؟
جواب تشریحی: -

برای در امان بودن

برای دور ماندن از مشرکان
برای تفکر و عبادت

برای مبعوث شدن
17- مهمترین زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران کدام یک از مبارزات زیر بود؟
جواب تشریحی: -
مبارزه فرهنگی

مبارزه سیاسی

مبارزه مسلحانه

مبارزه اجتماعی
18- چرا نادر در پایان عمر خود تغییر حال داد؟
جواب تشریحی: -

در اثر بیماری

عدم موفقیت در بعضی جنگ ها

ثروت اندوزی
الف و ب
19- چرا علما و مراجع نجف از انقلاب مشروطیت پشتیبانی می کردند؟
جواب تشریحی: -

چون اسلامی بود.

چون مخالف اسلام نبود.

چون مخالف بیگانگان بود.
چون آن را گامی به سوی مهار استبداد می دانستند.
20- کدام گزینه از دانشمندان زمان صفویه بود؟
جواب تشریحی: -

اسکندر بیک منشی

بهزاد
شیخ بهایی

میر عماد
21- نادرشاه چگونه به شاهی رسید؟
جواب تشریحی: -

به دلیل لیاقت و توانایی

به دلیل برقراری عدالت
به دلیل همکاری با شاه تهماسب

به دلیل کمک کشورهای خارجی
22- استبداد صغیر در زمان کدام پادشاه رخ داد؟
جواب تشریحی: -

مظفرالدین شاه

فتحعلی شاه
محمدعلی شاه

ناصرالدین شاه
23- چه کسی مذعب شیعه را در ایران رسمی کرد؟
جواب تشریحی: -
شاه اسماعیل

شاه عباس

شاه سلطان حسین

شاه تهماسب اول
24- پیدایش پیامبرن دروغین از حوادث دوره کدام خلیفه بود؟
جواب تشریحی: -

عمر
ابوبکر

عثمان

حضرت علی (ع)
25- کدامیک از پادشاهان زیر سلسله صفوی را تثبیت کرد؟
جواب تشریحی: -

شاه سلطان حسین

شاه اسماعیل

شاه عباس
شاه تهماسب
26- به پیشنهاد کدام روحانی مبارز، ماده ای بر متمم قانون اساسی افزوده شد؟
جواب تشریحی: -
شیخ فضل ا... نوری

آیت ا... مدرس

آیت ا... طباطبایی

آیت ا... بهبهانی
27- کدام روحانی با دیکتاتوری رضا خان به مبارزه پرداخت؟
جواب تشریحی: -
آیت ا... مدرس

آیت ا.. بهبهانی

آیت ا... طباطبایی

آیت ا... شیخ فضل الله نوری
28- به موجب کدام عهدنامه افغانستان به استقلال رسید؟
جواب تشریحی: -

ترکمنچای
پاریس

فین کن اشتاین

گلستان
29- انگلیسی ها برای تثبیت موقعیت رضا خان چه کردند؟
جواب تشریحی: -

به او کمک مالی نمودند و به سربازان آموزش نظانی دادند.
او را مردی وطن پرست و ضد بیگانه معرفی کردند.

او را مردی شجاع و جنگجو معرفی کردند.

برای او اسلحه و مهمات فرستادند.
30- اولین انحرافی که در انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست چه بود؟
جواب تشریحی: -

اعدام شیخ فضل ا... نوری

بی اعتنایی محمد علی شاه نسبت به مشروطیت

به توپ بستن مجلس
استفاده از قوانین کشورهای اروپایی


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:6  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین اطلاعات سیاسی2

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- انگلیسی ها برای تثبیت موقعیت رضا خان چه کردند؟
جواب تشریحی: -

به او کمک مالی نمودند و به سربازان آموزش نظانی دادند.
او را مردی وطن پرست و ضد بیگانه معرفی کردند.

او را مردی شجاع و جنگجو معرفی کردند.

برای او اسلحه و مهمات فرستادند.
2- محمود افغان چگونه کشته شد؟
جواب تشریحی: -

توسط یکی از شاهزادگان ایرانی
توسط اشراف افغان

توسط نادر شاه

توسظ شاه تهماسب
3- چرا علما و مراجع نجف از انقلاب مشروطیت پشتیبانی می کردند؟
جواب تشریحی: -

چون اسلامی بود.

چون مخالف اسلام نبود.

چون مخالف بیگانگان بود.
چون آن را گامی به سوی مهار استبداد می دانستند.
4- به دلیل عوام فریبی رضا خان مردم به رهبری کدام روحانی مبارز با استقرار حکومت جمهوری وی مخالفت کردند؟
جواب تشریحی: -
آیت ا... مدرس

آیت ا...کاشانی

آیت ا... بروجردی

شیخ خز علی
5- در کدام عهدنامه باکو و گنجه از ایران جدا شد؟
جواب تشریحی: -
گلستان

عهدنامه مفصل

ترکمنچای

پاریس
6- تصویب کاپیتالاسیون یا مصونیت سیاسی اتباع آمریکایی توسط کدام نخست وزیر صورت گرفت؟
جواب تشریحی: -
حسنعلی منصور

اسدا... علم

امیرعباس هویدا

جعفر شریف امامی
7- یکی از شرایط صلح میان امام حسین (ع) و معاویه این بود که........
جواب تشریحی: -
معاویه حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند.

معاویه می تواند خود را امیرالمومنین بنامد.

معاویه می تواند برای خود جانشین انتخاب کند.

معاویه پس از ده سال از خلافت کناره گیری کند.
8- پیش از ظهور اسلام تعداد بسیار کمی از اعراب پیرو چه دینی بودند؟
جواب تشریحی: -

پیرو حضرت مسیح

یهودی

زرتشتی
پیرو حضرت ابراهیم (ع)
9- افغانستان از ایران در زمان.......جدا شد.
جواب تشریحی: -

امیر کبیر
آقاخان نوری

قائم مقام فراهانی

حاج میرزا آقاسی
10- نادر پس از برکناری شاه عباس سوم خود را چه نامید؟
جواب تشریحی: -
نایب السلطنه

صدراعظم

پادشاه

وکیل الرعایا
11- عوامل رونق تجارت در زمان صفویه چه بود؟
جواب تشریحی: -

احداث راه ها

احداث کاروان سراها

برقراری امنیت
همه گزینه ها
12- آقا محمد خان قاجار سلسله قاجاریه را رسما در چه زمانی پایه گذاری کرد؟
جواب تشریحی: -

پس از نخستین لشکر کشی به گرجستان

پس از فتح کرمان و قتل لطفعلی خان
پس از مطیع ساختن مخالفان و برادران

پس از غلبه بر مازندران و گرگان
13- در زمان فتحعلی شاه کدام دولت های استعماری متوجه ایران شدند؟
جواب تشریحی: -

فرانسه و آمریکا

روسیه و انگلیس

روسیه و فرانسه و آمریکا
فرانسه و روسیه و انگلیس
14- مهاجرت کبری در زمان کدام شاه قاجار به وقوع پیوست؟
جواب تشریحی: -
مظفرالدین شاه

ناصر الدین شاه

احمد شاه

محمد علی شاه
15- در زمان کدام پادشاه ایران دارای اسلحه گرم شد؟
جواب تشریحی: -
شاه عباس

شاه تهماسب

شاه اسماعیل

شاه سلطان حسین
16- کریم خان زند کدام شهر را به پایتختی برگزید؟
جواب تشریحی: -

اصفهان

تبریز
شیراز

تهران
17- چرا نادر در پایان عمر خود تغییر حال داد؟
جواب تشریحی: -

در اثر بیماری

عدم موفقیت در بعضی جنگ ها

ثروت اندوزی
الف و ب
18- در عصر مشروطیت رهبری مردم گیلان را چه کسی بر عهده داشت؟
جواب تشریحی: -

باقر خان
محمد ولی خان تنکابنی

عین الدوله

علی قلی خان سردار اسعد
19- آخرین نخست وزیر رژیم شاه که از مهره های آمریکا بود چه نام داشت؟
جواب تشریحی: -

هویدا
بختیار

ازهاری

شریف امامی
20- اولین اقدام پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه عبارت بود از.....
جواب تشریحی: -

پیوند برادری میان مسلمانان

تاسیس حکومت اسلامی
بنای مسجد

جنگ با مشرکان
21- مصدق برای تسلط بیشتر بر اوضاع کشور از شاه چه در خواستی کرد؟
جواب تشریحی: -
وزارت جنگ

وزارت کشور

وزارت نفت

نخست وزیری
22- چرا حضرت علی (ع) در زمان خلافت ابوبکر سکوت اختیار نمود؟
جواب تشریحی: -

جلوگیری از کشتار مسلمین

ایجاد آمادگی برای مبارزه

عدم آمادگی برای مبارزه
حفظ وحدت مسلمانان
23- امام خمینی (ره) چگونه بر علیه رژیم شاه مبارزه فرهنگی را آغاز کرد؟
جواب تشریحی: -

با ایجاد کلاس های آموزشی و تفسیر قرآن

با انتشار و توزیع کتاب در مساجد و دانشگاه
با نوشتن کتاب حکومت اسلامی

با نوشتن کتاب تفسیر نهج البلاغه
24- ایران در زمان کدام خلیفه توسط مسلمانان فتح شد؟
جواب تشریحی: -
عمر

عثمان

ابوبکر

حضرت علی (ع)
25- علت شرکت مدرس به عنوان مجتهد طراز اول در جلسات مجلس چه بود؟
جواب تشریحی: -

وضع قوانین

توجیه قوانین

لغو مصوبات
نظارت بر مصوبات
26- چه کسی مذعب شیعه را در ایران رسمی کرد؟
جواب تشریحی: -
شاه اسماعیل

شاه عباس

شاه سلطان حسین

شاه تهماسب اول
27- مشرکان برای بازگرداندن مسلمانان از حبشه چه کسی را به آنجا فرستادند؟
جواب تشریحی: -
عمرو عاص

عبدا... بن ابی

ابولهب

ابوجهل
28- از مهمترین اقدامات پیامبر (ص) در آخرین سال حیاتش چه بود؟
جواب تشریحی: -

فتح مکه

ترویج دین اسلام در سراسر عربستان

دعوت زمامداران دنیا به اسلام
انتصاب حضرت علی (ع) به جانشینی خود
29- زشت ترین کار عرب ها قبل از ظهور اسلام چه بود؟
جواب تشریحی: -
زنده به گور کردن دختران

بت پرستی و خرافات

سنگدلی و بیرحمی

به راه انداختن جنگ های قبیله ای
30- کدام روحانی مبارز سال ها در زیر شکنجه حکومت محمدرضا پهلوی بود؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... مدرس
آیت ا... طالقانی

شیخ فضل ا... نوری

آیت ا... غفاری


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:5  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 6

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- در مصراع «پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی» کدام کلمه را می توان معادل «زنهار» و «مواظب باش» دانست؟
جواب تشریحی: -
تا

به

سر

بر
2- کدام یک از آثار «جلال آل احمد» است؟
جواب تشریحی: -
زن زیادی

گاو

ترس و لرز

روزها
3- مرجع ضمیر «ش» در مصراع «کی به لوح ریگ باقی ماندش؟» کدام کلمه است؟
جواب تشریحی: -

لوح

ریگ

باقی
کی
4- شاعر در این بیت «روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد» چه پیامی دارد؟
جواب تشریحی: -

غروب ستاره اقبال و فرا رسیدن فراق و هجران.
دوران بدی و ناکامی، گذشته و کارها سروسامان یافته است.

پایان اندیشه های مثبت و خوشایند و آغاز سرگشتگی و یاس.

فال بر گذشتن ستاره ی اقبال و شروع ناامیدی و تیره بختی اشاره دارد.
5- کدام اثر در حوزه تقسیم ادبیات عنوان «مقامه» دارد؟
جواب تشریحی: -
گلستان سعدی

تاریخ بیهقی

عقل سرخ

چهار مقاله
6- در عبارت «یار شاطر باشم نه بار خاطر» همه صنعت های ادبی، به جز صنعت ......... به کار رفته است.
جواب تشریحی: -

ترصیع

جناس خط

سجع
جناس تام
7- کدام گزینه از لحاظ نگارش صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

ملت ایران علیه رژیم سلطنتی قیام کردند.
ملت ایران بر علیه رژیم سلطنتی قیام کردند.

ملت ایران بر ضد رژیم سلطنتی قیام کردند.

ملت ایران بر ضد حکومت ظالم وقت به پا خاست.
8- در عبارت «صحبتی و فصاحتی و بلاغتی داشت که کس نداشت و دقتی و نظری و فراستی داشت که کس را نبود.» کدام کلمه به مفهوم واردی است از خداوند بر دل سالک که او را از گذشته و آینده غافل می گرداند؟
جواب تشریحی: -

صحبت
وقت

فراست

نظر
9- کلمه های کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر، مناسب تر است؟
«وصف شاعرانه، حاصل ...... شاعران است، توام با .......»

جواب تشریحی: -
احساس لطیف- صور خیال

تلاش بی وقفه- اثرپذیری و تقلید

دقت و منطق- نقد و اصلاح

علم و دانش- تمرین و ممارست
10- مفهوم عبارت «بی خویشتن نشسته بود خواجه وار و پای بگرد کرده» وصف چگونه فردی است؟
جواب تشریحی: -

اندوهگین

بیمار

فروتن
مغرور
11- کلمات کدام گزینه مترادف نیستند؟
جواب تشریحی: -

زلت و خطا

سرادق و سراپرده
صدا و صوت

مصون و محفوظ
12- در شاهنامه فردوسی، وجود سیمرغ یا دیو سپید به کدام یک از زمینه های حماسه مربوط است؟
جواب تشریحی: -
خوق عادت

قهرمانی

داستانی

ملی
13- «تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست» تکرار و تاکید بر کدام بیت است؟
جواب تشریحی: -

محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست

هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من
سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست

جان و دل را طاقت آن جوش نیست با که گویم! در جهان یک گوش نیست
14- املای کدام کلمه در عبارت « کار او کار عجب بود و واقعات غرایب که خاص، او را بود، که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراغ، جد و جهدی عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجیب» غلط است؟
جواب تشریحی: -

غرایب
فراغ

غایت

لهب
15- در کدام گزینه توضیح دستوری واژه ی مشخص شده، درست است؟
جواب تشریحی: -

آن گاه بیهقی به نقل شعر رودکی می پردازد: این جهان پاک خواب کردار است: وابسته ی پسین

دستگاه حکومت همین اندازه که با بانیان مجال عرض وجود ندهد، وظیفه ی خود را انجام یافته می بیند: قید
از زیباترین آن ها صحنه ی بردار کردن حسنک است با توصیف همه ی جزئیات از وضع مردم تماشاگر: وابسته ی وابسته

بیهقی نه تنها اشخاص داستان و خصایل آنان را خوب به جا می آورد بلکه خواننده را از احوال آن ها با خبر می گرداند: متمم
16- معنای مصراع اول بیت زیر چیست؟
«این راه را نهایت صورت کجا توان یافت کش صد هزار منزل بیش است در بدایت»
جواب تشریحی: -

در نهایت گرفتار عشق راه بازگشت ندارد.

طریق عشق و سلوک به سوی حق را چگونه می توان پیمود.

پایان سیر و سلوک به سوی حق دیدار چهره معبود است.
پایان راه عشق و سیر به سوی حق غیر قابل تصور است.
17- آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر چه کسی است؟
جواب تشریحی: -

زین العابدین مراغه ای

بزرگ علوی

آل احمد
جمال زاده
18- کدام گزینه صنعت معنوی است؟
جواب تشریحی: -
ایهام

ترصیح

جناس

سجع
19- در بیت زیر «اختر شدن» به چه معنی است؟
«روز هجران و شب رقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد»

جواب تشریحی: -

به پایان آمدن نیکبختی ها
به سامان و مساعد شدن کار

گذشت زمان و روزگار

از دست رفتن آرزوها و فرصت ها
20- «آوند» یعنی:
جواب تشریحی: -
معلق

طراوت

فریاد

آرامش
21- مبتکر فن مناظره در شعر فارسی کیست؟
جواب تشریحی: -
اسد توسی

پروین اعتصامی

خواجوی کرمانی

نظامی گنجوی
22- مفهوم بیت زیر می گوید تا کی می خواهی...
تا به کی نازی به حسن عاریت ما و من آیینه داری بیش نیست

جواب تشریحی: -
به هستی های عاریتی که جلوه گر جمال حق اند، اما خود ناپایدارند، مباهات می کنی؟

به زیبایی عاریتی و ناپایدار دیگران حسرت بخوری در حالی که باید به توانایی های خود بیندیشی؟

ظاهر خود را بیارایی در حالی که دیگران بیش از تو اهلیت آن را دارند؟

از رفتار و کردار دیگران تقلید کنی باید بکوشی که به خود متکی باشی؟
23- کدام صفت برای عمروبن عثمان مکی، مناسب است؟
جواب تشریحی: -

کم توقع

خوشبین و خیرخواه
تنگ نظر و بدخواه

بی اعتنا
24- مفهوم بیت «سینه خواهم شرحه از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق» کدام است؟
جواب تشریحی: -

دل دردمندان، مشتاق دیدار معشوق است.

کسی درد فراق را درک می کند که از درد اشتیاق فارغ باشد.

برای بیان درد فراق، آرزومند دیدار معشوقم.
هجران کشیده ای می خواهم تا درد آرزومندی وصال خود رابیان کنم.
25- «فروش اول هر کاسب» معادل است با:
جواب تشریحی: -

کسب

نقد
دشت

رزق
26- در جمله «برادرم ایستاده بود و نگاه می کرد» حرف (م) جه نقشی دارد؟
جواب تشریحی: -

فاعل

متمم

مسند
مضاف الیه
27- او جزو نخستین فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی بود که در همان مدرسه با علی اکبر دهخدا آشنا شد. برخی آثار او عبارتست از: «ترجمه انقلاب کبیر فرانسه، ابطال الباطل و محاکمه انسان و حیوان»
جواب تشریحی: -

دکتر عبدالحسین زرین کوب

صادق هدایت
عبدالله مستوفی

میرزا رضا کلهر
28- «کم زنی» در جمله «هر گونه اهانت و ایذا را با خونسردی و کم زنی مقابله می کرد» چیست؟
جواب تشریحی: -

بدگمانی
بی توجهی

مهربانی

هوشیاری
29- معنی «بادید» در «زشت بادید» چیست؟
جواب تشریحی: -

کردید
باشید

بردارید

بودید
30- در کدام گزینه معنی عبارت زیر به درستی ذکر شده است؟
«و دیگر روز رقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود.»
جواب تشریحی: -

روز دیگر نامه ای نوشت و در آن حال امیر را پرسید.

روز دیگر در نامه ای برای امیر، شرح حال خود را نوشت.
روز بعد در نامه ای که برای امیر نوشت ماجرا را شرح داد.

روز بعد، درباره اوضاع و امور کشور، برای امیر نامه ای نوشت.


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:4  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 5

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- در بیت زیر مفهوم درست «ماهی»و «آب» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
« هر که جز ماهی زآبش سیر شد هر که بی روزی است، روزش دیر شد»

جواب تشریحی: -
عاشق- عشق

عارف- عقل

قانع- قناعت

معشوق- معرفت
2- در کدام گزینه آرایه ی ایهام مشهود است؟
جواب تشریحی: -

سر سبزترین بهار تقدیم تو باد آوای خوش هزار تقدیم تو باشد

گویند که با نام تو مجنون گم شد در چشم تو آفتاب گردون گم شد
یک رنگی و بوی تازه از عشق بگیر پرسوزترین گدازه از عشق بگیر

بشکن دل بی نوای ما را ای عشق این ساز، شکسته اش خوش آهنگ تر است
3- درمصراع «محرم این هوش جز بیهوش نیست» مقصود شاعر از «بیهوش» چیست؟
جواب تشریحی: -

معشوق

بی خرد
عاشق

بی توجه
4- مفهوم کامل بیت زیر چیست؟
«بیدل این کم همتان، بر غزّ و جاه فخرها دارند و عاری بیش نیست»

جواب تشریحی: -

اینها که خواهان احترام اند نمی دانند که کار ننگین می کنند.
این بیچاره ها نمی دانند که زندگی نکبت باری دارند.

سرفرازی و سربلندی این ساده اندیشان، شرم آور است.

ناز این افراد سست اراده، به مال و منال دنیایی تنگ آور است.
5- در کدام گزینه غلط نگارشی و املایی وجود ندارد؟
جواب تشریحی: -
او از امکانات بسیار خوبی برخوردار است.

به فصل های دیگر این کتاب ملاحظه کنید.

شام نتوانستند میل کنند خدا انشاءالله صحّت بدهد.

این نیز باز می گردد به تصویری که معماران بناء از بهشت داشته اند.
6- «اورند» به کدام معنی نیامده است؟
جواب تشریحی: -

سپاه و لشکر
حیله و فریب

شان و شوکت

فر و شکوه
7- املای کدام کلمه غلط است؟
جواب تشریحی: -
سمات، دسته

اشباح، سیاهی که از دور به نظر رسد

ارغند، خشمگین و قهرآلود

حصین، محکم
8- کاربرد کدام لفظ با تنوین عربی غلط است؟
جواب تشریحی: -

اقّل
جان

اکثر

عموم
9- در همه ابیات زیر، اشاره ای به سختی های راه شد است به جز.....
جواب تشریحی: -

جانان من برخیز و آهنگ سفر کن گز تیغ بارد، گو ببارد، جان سپر کن
گاه سفر شد باره بر دامن برانیم تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم

وادی پر از فرعونیان و قبطیان است موسی جلودار است و نیل اندر میان است
10- با توجه با داستان گذر سیاوش از آتش، مفهوم مصراع اول بیت زیر چیست؟
«مگر کاتش تیز پیدا کند گنه کرده را زود رسوا کند»

جواب تشریحی: -

احتمال دارد که به زودی آن آتش سوزان را ببیند.

امکان دارد که آتش، حرارت و گرمای خویش را بازیابد.

امید آن که او برای خویشتن آتش و گرمی بیابد.
باشد که آتش سوزان موضوع را روشن و مشخص سازد.
11- معنی «نگردد» در مصراع «عجیب است اگر نگردد که بگردد آسیابی» چیست؟
جواب تشریحی: -

نچرخد
نرم نشود

آرام نگیرد

آشفته نشود
12- سعدی شاعر و نویسنده کدام قرن است؟
جواب تشریحی: -

هشتم

نهم

دهم
هفتم
13- کتاب «کمدی الهی» اثر کیست؟
جواب تشریحی: -

میلتون

دکارت

بوآلو
دانته
14- حسین گفت:«آن روز که من بر سر چوب پاره سرخ کنم تو جامه اهل صورت پوشی»، «اهل صورت» اشاره است به:
جواب تشریحی: -

متعبدان
متشرّعان

متصوّفان

عارفان
15- معنی «حذر کن ز نادان ده مرده گوی» در کدام گزینه آمده است؟
جواب تشریحی: -
از نادانی که به اندازه ی تن سخن می گوید بپرهیز.

از نادانی که ادعا می کند از ده مرد، گوی سبقت می برد، بپرهیز.

از نادان بپرهیز و او را به همه بشناسان.

به دیگران بگو که از نادان پرگو بپرهیزید.
16- املای کدام کلمه غلط است؟
جواب تشریحی: -
سمات: دسته

اشباح: سیاهی که از دور به نظر می رسد

ارغند: خشمگین و قهرآلود

حصین: محکم
17- در کدام بیت، طنز رندانه حافظ به چشم می خورد؟
جواب تشریحی: -

در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد

باورم نیست ز بد هده ی ایام هنوز قصه ی غصه که در دولت یار آخر شد
آن هم ناز و تنعّم مه خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد
18- معنی وفاق در جمله «به یمن وفاق عیش ایشان هر روز خرم تر بود» چیست؟
جواب تشریحی: -

دقت و تیز هوشی

اجبار و ناچاری

تلاش و کوشش
یک دلی و همراهی
19- در کدام مصراع، شاعر به پدیده طبیعی «ویژگی انسانی» بخشیده است؟
جواب تشریحی: -

مانده پای آبله از راه دراز

می تراود مهتاب

می درخشید شبتاب
نگران با من استاده سحر
20- در بیت«تا درد و ورم فرو نشیند کافور بر آن ضماد کردند» از شعر دماوند ملک الشعرای بهار منظور از کافور چیست؟
جواب تشریحی: -

باران

ابر
برف

گرد و خاک
21- در همه گزینه ها به جز گزینه ....... آرایه تشخیص به کار رفته است.
جواب تشریحی: -
دید مجنون را یکی صحرا نورد در میان بادیه بنشسته فرد

سرو سماطی کشید بر دو لب جویبار چون دور ده چتر سبز، در دو صف کارزار

حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد بنمود جمال و عاشق زارم کرد

از آن مرد دانا دهان دوخته است که بیند که شمع از زبان سوخته است
22- مقصود از «پرنده شاعر» در عبارت «آن چه در کویر زیبایی روید خیال است این تنها درختی است که در کویر می بالد و گل می افشاند گل هایی همچون قاصدک، آبی و سبز و کبود عسلی، خیال در کویر جولان دارد و سکوت هراس انگیز کویر، در پیدایش بال های این پرنده شاعر، سخن می گوید»
جواب تشریحی: -

کویر

گل

قاصدک
خیال
23- آغازگر سبک واقع گرایی در نثر معاصر چه کسی است؟
جواب تشریحی: -

زین العابدین مراغه ای

بزرگ علوی

آل احمد
جمال زاده
24- با توجه به عبارت «آواز دادم به خدمتکاران تا شمع بر افروختند و به گرمابه رفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود» مفهوم جمله پایانی چیست؟
جواب تشریحی: -

پیش آن سابقه نداشت
در حالی که آرام و قرار نداشتنم.

در حالی که ضرورت هم نداشت

ولی آمادگی قبلی نداشتم.
25- کدام اثر از نمونه های شعر حماسی است؟
جواب تشریحی: -

گلشن راز
گرشاسب نامه

بوستان

شاهنامه ابومنصوری
26- معنی مصراع دوم بیت «میان معرکه لبخند می زنید به عشق حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست» چیست؟
جواب تشریحی: -

صحنه های زیبای حماسی می آفرینند
در میدان جنگ، عاشقانه می جنگید.

نتیجه ی جنگ و حماسه ی شما، پیروزی است

با لبخند به استقبال مرگ می روید.
27- مصراع «همی خاک نعلش برآمده به ماه» بیانگر کدام مفهوم است؟
جواب تشریحی: -
سرعت

تیرگی

عروج

شهرت
28- «براده ها» و «مردی در تبعید» به ترتیب از چه کسانی هست؟
جواب تشریحی: -

سهیل محمودی- سید حسن حسینی
سید حسن حسینی- نادر ابراهیمی

مهرداد اوستا- زکریا اخلاقی

غلامرضا قدسی- مهرداد اوستا
29- در جمله «برادرم ایستاده بود و نگاه می کرد» حرف (م) جه نقشی دارد؟
جواب تشریحی: -

فاعل

متمم

مسند
مضاف الیه
30- در کدام گزینه نوعی تعبیر «حس آمیزی» به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -
با مزه نوشن

با تواضع راه رفتن

گوش به فرمان بودن

خوش خرامیدن


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 16:2  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات4

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- «لهیب» یعنی:
جواب تشریحی: -
زبانه آتش

شکوه

فریاد زدن

وحشت
2- کدام کتاب در شرح حال مولانا نوشته شده است؟
جواب تشریحی: -

از کوچه رندان
پله پله تا ملاقات خدا

فرار از مدرسه

یکی قطره باران
3- در شاهنامه فردوسی، وجود سیمرغ یا دیو سپید به کدام یک از زمینه های حماسه مربوط است؟
جواب تشریحی: -
خوق عادت

قهرمانی

داستانی

ملی
4- در کدام بیت ردیف وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

درون دلت شهر بند است راز نگر نا نبیند در شهر باز

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
تا چند عمر در هوس و آرزو رود ای کاش این نفس که برآمد فرو رود

آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد، نیست باد
5- معنی «یکی تازی برنشسته سیاه»:
جواب تشریحی: -

عربی، بر یک اسب سیاه مشسته بود.
بر یک اسب سیاه عربی نشسته بود.

مرد سیاهی، بر یکی اسب تازی نشسته بود.

کسی با عربی بر اسبی سیاه نشسته بود.
6- مصراع «همی خاک نعلش برآمده به ماه» بیانگر کدام مفهوم است؟
جواب تشریحی: -
سرعت

تیرگی

عروج

شهرت
7- اسفندیار و سهراب از چه نظر با هم شبیه نیستند؟
جواب تشریحی: -
شاهزادگی

جوانی

بی تجربگی

فریب خوردگی
8- املا کدام گزینه با توجه به معنی مقابل آن غلط است؟
جواب تشریحی: -

تنفیذ: اجرا کردن
بضائت: سرمایه

حجره: غرفه

ساعی: کوشا
9- عبارت زیر درباره کدام اثر صدق می کند؟
«در این مجموعه ها شاعر با داستان های پهلوانی مدون و معینی سر و کار ندارد بلکه داستتانی را خود ابداع می کند و تخیل خود را در آن دخالت می دهد.»

جواب تشریحی: -

مهابهارات
ظفرنامه حمدالله مستوفی

شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

رامایانا
10- در جمله «بر علیه بیماری باید مبارزه کرد» به جای «بر علیه» که عبارت غلطی است، باید نوشت:
جواب تشریحی: -

برخلاف
با

در جهت

در مقابل
11- مفهوم عبارت «او مال و مکنت را مانع درویشی نمی دید درویشی واقعی را عبارت از بی تعلقی می دانست» کدام گزینه را توصیف می کند؟
جواب تشریحی: -

اجتناب از تامین معاش

اقدام به مال اندوزی

روی آوردن به فقر و مسکنت
عدم وابستگی مادی
12- در کدام بیت رنگی از طنز به چشم می خورد؟
جواب تشریحی: -

زبان درکش ای مرد بسیار دان که فردا قلم نیست بر بی زبان
بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد

بر کام دل به گردش ایام دل مبند کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود

می رود صبح و اشارت می کند کاین گلستان خنده داری بیش نیست
13- معنی «با» در مصراع «برق با شوقم، شراری بیش نیست» چیست؟
جواب تشریحی: -

همراه
در برابر

موافق

همانند
14- کدام گزینه از نظر غلط املایی درست است؟
جواب تشریحی: -

القای بردگی

غدقن و ممنوع
حریف مغلوب

عمارت و فرمانروایی
15- در کدام عبارت غلط املایی می یابید؟
جواب تشریحی: -

در زیّ اهل صلاح و شرع بود که این سخن از وی پیدا شد اما بعضی مشایخ او را مهجور کردند.

این مایه تواضع حاکی از آن است که او در طریق تبتّل و انقطاع به مرتبه فنا رسیده بود.
هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراغ

ایشان را از اینکه تکیه بر فتوح و نذور اهل خیر نمایند تحذیرشان می نمود.
16- معنی «نگردد» در مصراع «عجیب است اگر نگردد که بگردد آسیابی» چیست؟
جواب تشریحی: -

نچرخد
نرم نشود

آرام نگیرد

آشفته نشود
17- در کدام گزینه آرایه ادبی «حس آمیزی» می یابید؟
جواب تشریحی: -

دل خوش کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید.

فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی پهن می گشت.
خط شکسته را هم محکم تر و با مزه تر از دیگران می نوشت.

قلم را که روی کاغذ می گذاشت یک قلم یک کلمه را تمام می کرد.
18- مقصود شاعر از «سیاووش را کرد باید درست» چیست؟
جواب تشریحی: -

) سیاووش را باید به گناه خود متوجه کرد.
سیاووش باید بی گناهی خود را ثابت کند.

سیاووش را باید از این کار بازداشت.

سیاووش را باید نابود کرد.
19- در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟
جواب تشریحی: -

سرخورده

ره نورد

شیرخوارگی
کبوده
20- منظور از «چوک» در مصراع «چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته» کدام پرنده است؟
جواب تشریحی: -

زاغ
شباویز

عندلیب

قمری
21- سعدی شاعر و نویسنده کدام قرن است؟
جواب تشریحی: -

هشتم

نهم

ششم
هفتم
22- در بیت زیر «اختر گذشتن» به چه معنی است؟
«روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد»

جواب تشریحی: -

به پایان آمدن نیکبختی ها
به سامان و مساعد شدن کار

گذشت زمان و روزگار

از دست رفتن آرزوها و فرصت ها
23- در کدام بیت صنعت «تضاد و طباق» به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -

اگر آتش دل نهفته داری سوزد جانت به جانت سوگند
زشت باید دید و انگارید خوب زهر باید خورد و انگارید قند

غم آمد، غصه آمد ماتم آمد خدا را این میان کم دارم امشب

به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل افگارها
24- مضمون کدام بیت لحظه ی طلوع خورشید را بیان می کند؟
جواب تشریحی: -

نه رسم ارم نه رسم شداد گل بست زبان ژاژخایی

وز سنبل و سوری و سپرغم آفاق، نگار خانه ی چین
بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه ی نیلگون عماری

ای مونس یوسف اندرین بند تعبیر عیان چون شد ترا خوب
25- در کدام اثر الفونس دو لامارتین فرانسوی، نشانه هایی از تاثیر نثر شرق او را می توان یافت؟
جواب تشریحی: -
سقوط یک فرشته

تخیلات شاعرانه

تفکرات نو

آهنگ های شاعرانه و مذهبی
26- در کدام گزینه توضیح دستوری واژه ی مشخص شده، درست است؟
جواب تشریحی: -

آن گاه بیهقی به نقل شعر رودکی می پردازد: این جهان پاک خواب کردار است: وابسته ی پسین

دستگاه حکومت همین اندازه که با بانیان مجال عرض وجود ندهد، وظیفه ی خود را انجام یافته می بیند: قید
از زیباترین آن ها صحنه ی بردار کردن حسنک است با توصیف همه ی جزئیات از وضع مردم تماشاگر: وابسته ی وابسته

بیهقی نه تنها اشخاص داستان و خصایل آنان را خوب به جا می آورد بلکه خواننده را از احوال آن ها با خبر می گرداند: متمم
27- بین دو کلمه «اهمال و امهال» چه نوع جناسی به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -
قلب

تام

ناقص حرکتی

ناقص اختلافی
28- بیت «سرم به دینی و عقبی فرود نمی آید تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست» با مفهوم کدام گزینه مناسب است؟
جواب تشریحی: -
آرزوهای دو عالم دستگاه از کف خاکم غباری بیش نیست

ای شرر، از همراهان غافل مباش فرصت ما نیز، یاری بیش نیست

لاله و گل زخمی خمیازه اند عیش از گلشن خماری بیش نیست

می رود صبح و اشارت می کند کاین گلستان خنده واری بیش نیست
29- کدام گزینه از کاربردهای کمانک نیست؟
جواب تشریحی: -

ذکر تاریخ

ذکر معنی یک واژه

افزودن اطلاعات اضافی در داخل متن
نقل قول
30- با توجه به عبارت «آواز دادم به خدمتکاران تا شمع بر افروختند و به گرمابه رفتم و دست و روی بشستم و قرار نبود» مفهوم جمله پایانی چیست؟
جواب تشریحی: -

پیش آن سابقه نداشت
در حالی که آرام و قرار نداشتنم.

در حالی که ضرورت هم نداشت

ولی آمادگی قبلی نداشتم.


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:59  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 3

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- مفهوم بیت زیر با کدام گزینه متناسب است؟
«هر چند بردی آبم، روی از درت نتابم جور از جیب خوش تر کز مدعی رعایت»

جواب تشریحی: -

دل من نه مرد آن است که با غمش برآید مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی
نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری تو به دست خویش فرمای اگرم کنی عذابی

نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی دوست ماند که بر افکند نقابی

نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند همه بلبلان بمردند و نماند جز عذابی
2- در گروه کلمات کدام گزینه، غلط املایی دیده نمی شود؟
جواب تشریحی: -

فقر و قنا- نکهت گل- صندوق اسرار
زجر و سختی- صیفی جات- ساز ارغنون

خشم و غیظ- غیر مترقبه- حوضه ی ادبیات

حدنصاب- زاغه ی گوسفندان- رسای شهدا
3- در عبارت «ناله های گریه آلود آن امام راستین و بزرگم که همچون این شیعه گمنام و غریبش، در کنار آن مدینه پلید و در قلب آن کویر بی فریاد، سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. چه فاجعه ای است در آن لحظه که یک مرد می گرید!» به کدام امام شیعه اشاره شده است؟
جواب تشریحی: -
علی (ع)

حسن (ع)

حسین (ع)

سجاد (ع)
4- بیت «اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی» با کدام بیت قرایت معنایی دارد؟
جواب تشریحی: -

در دیده عقل بین گزیند حق دیده رنگ بین نبیند حق

ستایش سرایان نه یار تواند ملامت کنان دوستار تواند
ور هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند مگر آن یک هنر

دوست آن است کو معایب دوست همچو آیینه روبرو گوید
5- در عبارت «پروردگارا! رو مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمت جهل و ظلال، از چراغ حدایت به دور افتم.» چند غلط املایی وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

دو

چهار

یک
سه
6- کدام گزینه ارکان اصلی یک گزارش را مشخص می کند؟
جواب تشریحی: -

عنوان، امضا، موضوع و هدف گزارش

عنوان و متن
عنوان، متن، نام و امضای گزارش گر

فهرست، متن
7- در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟
جواب تشریحی: -

سرخورده

ره نورد

شیرخوارگی
کبوده
8- کدام گزینه غلط املایی ندارد؟
جواب تشریحی: -

در گلستان سعدی سخنان نقض و دلکش فراوان است.

یکی از صفات خداوند که در قرآن نیز از آن یاد شده «غدیر» است.
با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند طیف نما و رایانه به پرسش ها جواب می دهند.

شاه عباس صفیری به واتیکان فرستاد
9- معنی کدام کلمه غلط است؟
جواب تشریحی: -

تلف= نابودی

خلف= جانشین
سلف= بازمانده

علف= غذای دام
10- در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است؟
«آن پریشانی شب های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد»

جواب تشریحی: -

تلمیح

تضاد
مراعات نظیر

جناس
11- در بیت زیر منظور از «دیو» و «گیهان خدیو» کدام است؟
« خروشید کای پایمردان دیو بریده دل از ترس گیهان خدیو»

جواب تشریحی: -

شیطان- امیر

شیطان- فریدون
ضحاک- خدا

ضحاک- فریدون
12- کدام واژه جمع نیست؟
جواب تشریحی: -
صبوح

آبدال

صلوات

هیاکل
13- معنی «به گمان بودم» در عبارت «به گمان بودم از بار یافتن و نایافتن» چیست؟
جواب تشریحی: -

اندیشیدم
تردید داشتم

خیال می کردم

یقین داشتم
14- مفهوم عبارت «اگر مقبل بود، به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول خلق مقبول نگردد» کدام گزینه را اصلی و مهم می داند؟
جواب تشریحی: -

پذیرش مردم

قبول خاطر

کردار آدمی
نظر آفریدگار
15- مفهوم کلی کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟
«وانگردد از ره آن تیر ای پسر بند باید کرد سیلی را ز سر»

جواب تشریحی: -
نباید سخن گفت ناساخته نشاید بریدن نیانداخته

کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان جهان شود پر

سخن را جای باید جست ازیرا به میدان در رود خوش اسب رهوار

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود پسته ی بی مغز چون لب واکند رسوا شود
16- در کدام گزینه آرایه ادبی «حس آمیزی» می یابید؟
جواب تشریحی: -

دل خوش کردم که هر خواری که پیش آید بباید کشید.

فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی پهن می گشت.
خط شکسته را هم محکم تر و با مزه تر از دیگران می نوشت.

قلم را که روی کاغذ می گذاشت یک قلم یک کلمه را تمام می کرد.
17- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
«سیره و مغازی، گزارش زندگی و جنگ های پیامبر اسلام (ص) است و از انواع مشهور آن می توان به ......... اشاره کرد.»

جواب تشریحی: -

لباب الالباب محمد عوفی

با کاروان حلّه دکتر عبدالحسین زرین کوب

رجال مامّقانی
الغارات ابواسحاق ثقفی
18- کدام دو کلمه برای تکمیل کردن عبارت «وقتی در جامعه ای خلاقیت هنری بمیرد، ........ جای ........ را می گیرد» به ترتیب مناسب است.
جواب تشریحی: -

ابتکار- تقلید

الهام- تصنع
تصنع- الهام

شعر- نظم
19- مقصود از «پرنده شاعر» در عبارت «آن چه در کویر زیبایی روید خیال است این تنها درختی است که در کویر می بالد و گل می افشاند گل هایی همچون قاصدک، آبی و سبز و کبود عسلی، خیال در کویر جولان دارد و سکوت هراس انگیز کویر، در پیدایش بال های این پرنده شاعر، سخن می گوید»
جواب تشریحی: -

کویر

گل

قاصدک
خیال
20- همه آثار زیر به جز ............ از لامارتین است.
جواب تشریحی: -

تخیلات شاعرانه

تفکر نو
سه تفنگدار

سفر شوق
21- شاعر در کدام بیت از بلبل و آواز خوانی آن سخن گفته است؟
جواب تشریحی: -

باغ دیبا رخ پرند سلب لعبگر گشت و لعبهاش عجب

بوستان گشت چون ستبرق سبز آسمان گشت چون کبود قصب

بیرم سبز برفکنده بلند شاخ او کرده بسدین مشجب
هر گلی را به شاح گلبن بر زندبافی است با هزار شغب
22- «سیر آفاق و انفس» یعنی:
جواب تشریحی: -

گردش فلک و دگرگونی روان و روح
تامل در دنیای بیرون و درون

مطالع سیرت و سرشت جهان و آدمیان

ترک دنیا و خود
23- بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟
« میهن مهرورزان که آزاده اند بریزند از دام جان تارها»

جواب تشریحی: -

به جز اشک چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها
کشیدند در کوی دل دادگان میان دل و کام، دیوارها

ولی رادمردان و وارستگان نبازند هرگز به مردارها

همی گویم و گفته ام بارها بود کیش من مهر دلدارها
24- کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟
«به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید و به این که مرا خلق اختیار کردند که بهترین خلقی، غرّه نتوان گشت. چون هر چه کنم به گمان خواهد بود این گمان در حق خویش برم.»

جواب تشریحی: -

همیشه در نیک و بد هست باز تو سوی در بهترین شو فراز

به دولت کسانی سر افراختند که تاج تکبر بیانداختند

عجب نیاید از سیرت بخردان که نیکی کننند از کرم با بدان
چو خود را زنیکان شمردی بدی نمی گنجد اندر خدایی خودی
25- کتاب «کمدی الهی» اثر کیست؟
جواب تشریحی: -

میلتون

دکارت

بوآلو
دانته
26- کدام گزینه صنعت معنوی است؟
جواب تشریحی: -
ایهام

ترصیح

جناس

سجع
27- سعدی شاعر و نویسنده کدام قرن است؟
جواب تشریحی: -

هشتم

نهم

دهم
هفتم
28- در همه گزینه ها، به جز گزینه ......... صفت ادبی تشبیه دیده می شود.
جواب تشریحی: -

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم.
مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی

گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم.

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود.
29- کدام گزینه درباره کتاب «اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید» نادرست است؟
جواب تشریحی: -

این کتاب درباره شیخ ابوسعید است و در سه باب فراهم آمده است.

نواده ی ابوسعید به نام محمدبن منور، آن را تالیف کرده است.

نمونه ای زیبا از شرح حال نویسی است.
شیخ ابوسعید آن را برای ارشاد خلق و تهذیب اخلاق ایشان نوشته است.
30- در جمله «برادرم ایستاده بود و نگاه می کرد» حرف (م) جه نقشی دارد؟
جواب تشریحی: -

فاعل

متمم

مسند
مضاف الیه


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:58  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 2

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- وصف شور عاشقانه و وجد عارفانه و لحظه های هجران و وصل، در اشعار کدام دو شاعر، بیشتر جلوه گر است؟
جواب تشریحی: -
حافظ و مولانا

عنصری و منوچهری

فرخی و ملک الشعرای بهار

سعدی و فردوسی
2- کدام واژه ها، به ترتیب، برای کامل کردن بیت «این همه شهد و ........ کز سخنم می ریزد اجر .......... است کز آن شاخ نباتم دادند» مناسب است؟
جواب تشریحی: -

خبر، روزی
شکر، صبری

نظر، ختی

نفر، بندی
3- نقش «الف» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟
جواب تشریحی: -

بار پروردگارا

سعدیا
شگفتا

دلا
4- در مصراع «نه چندان گناهکارم که به دشمنم سپاری» ضمیر «م» در «دشمن» چه نقشی دارد؟
جواب تشریحی: -
مفعول

مضاف الیه

متمم

نهاد
5- واژه های کدام گزینه به ترتیب برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
« امیل زولا یکی از برجسته ترین چهره های مکتب .......، "............." را به جای ".............." اصلی ترین شرط نویسندگی می داند.»

جواب تشریحی: -

سمبولیسم- واقع بینی- تخیل

سمبولیسم- تخیل- واقع بینی

ناتورالیسم- تخیل- واقع بینی
ناتورالیسم- واقع بینی- تخیل
6- «فروش اول هر کاسب» معادل است با:
جواب تشریحی: -

کسب

نقد
دشت

رزق
7- شعری که ماده اصلی آن «علم، اخلاق و هنر» باشد در حوزه کدام یک از ادبیات قرار دارد؟
جواب تشریحی: -

ادبیات غنایی

ادبیات حماسی
ادبیات تعلیمی

ادبیات توصیفی
8- در کدام گزینه تمامی واژه ها مشتق هستند؟
جواب تشریحی: -
ستارگانی- پیکارگان- بوسه گاه

برخورداری-حبسیات- همفکران

واپسین- پوشیدنی- نیمه باز

واقعیت گرا- بالندگی- شناسایی
9- مفهوم کلی کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟
«وانگردد از ره آن تیر ای پسر بند باید کرد سیلی را ز سر»

جواب تشریحی: -
نباید سخن گفت ناساخته نشاید بریدن نیانداخته

کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان جهان شود پر

سخن را جای باید جست ازیرا به میدان در رود خوش اسب رهوار

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود پسته ی بی مغز چون لب واکند رسوا شود
10- املا کدام گزینه با توجه به معنی مقابل آن غلط است؟
جواب تشریحی: -

تنفیذ: اجرا کردن
بضائت: سرمایه

حجره: غرفه

ساعی: کوشا
11- «دیوان شرقی» اثر کیست؟
جواب تشریحی: -

دکارت

شکسپیر
گوته

ولتر
12- کدام یک از آثار «جلال آل احمد» است؟
جواب تشریحی: -
زن زیادی

گاو

ترس و لرز

روزها
13- در عبارت «یار شاطر باشم نه بار خاطر» همه صنعت های ادبی، به جز صنعت ......... به کار رفته است.
جواب تشریحی: -

ترصیع

جناس خط

سجع
جناس تام
14- با توجه به بیت زیر صفت اصلی «درویش» کدام است؟
«آن که دل بگسلد از هر دو جهان درویش است
آن که بگذشت ز پیدا و نهان درویش است»

جواب تشریحی: -

دل شکستگی

بخشندگی

فرهیختگی
وارستگی
15- در بین زیر چه صنعت ادبی به کار رفته است؟
« در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا سرها بریده بینی بی جرم و جنایت»

جواب تشریحی: -

تضاد

جناس

تلمیح
ایهام تناسب
16- در همه گزینه ها به جز گزینه ........ تشخیص به کار رفته است.
جواب تشریحی: -
لاله ها در دشت و صحرا روییده اند.

گلها، جامه بر تن دریده اند.

غنچه های زیبا، لب به خنده باز می کردند.

موجهای خشمگین، سر بر سنگهای ساحل می کوبیدند.
17- نویسنده کتاب «شرح زندگانی من» کیست؟
جواب تشریحی: -

علی اکبر دهخدا

باستانی پاریزی
عبداله مستوفی

سعید نفیسی
18- در عبارت «پروردگارا! رو مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در ظلمت جهل و ظلال، از چراغ حدایت به دور افتم.» چند غلط املایی وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

دو

چهار

یک
سه
19- در «صید گرگ آز» چه آرایه ای وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

ایهام

کنایه

تضاد
تشبیه
20- کدام گزینه با سایر گزینه ها مترادف نیست؟
جواب تشریحی: -
بالا کشیدن

برکشیدن

پروردن

نواختن
21- نمونه های معروف و موفق «ساقی نامه» را کدام گروه از شاعران زیر سروده اند؟
جواب تشریحی: -

خاقانی- فرخی یزدی- مسعود سعد سلمان
عطار- مولوی- سنایی

نظامی- حافظ- رضی الدین آرتیمانی

رودکی- سعدی- خاقانی
22- کاربرد کدام لفظ با تنوین عربی غلط است؟
جواب تشریحی: -

اقّل
جان

اکثر

عموم
23- در عبارت «صحبتی و فصاحتی و بلاغتی داشت که کس نداشت و دقتی و نظری و فراستی داشت که کس را نبود.» کدام کلمه به مفهوم واردی است از خداوند بر دل سالک که او را از گذشته و آینده غافل می گرداند؟
جواب تشریحی: -

صحبت
وقت

فراست

نظر
24- معنی «قلا کردن» در عبارت «من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود،رفتم سر بقچه اش» چیست؟
جواب تشریحی: -

از جای کندن

بی احتیاط کردن
کلک زدن

نادانی کردن
25- در کدام مصرع حرف «که»، معادل کلمه «دگر» آمده است؟
جواب تشریحی: -

مکن کاری که بر پا سنگت آیو

بس که بپسندید باید ناپسند
عشق را خواهی که تا پایان بری

تو پنداری که بر هرزه است این ایوان چون مینا
26- در همه گزینه ها به جز گزینه ............ صنعت طباق وجود دارد.
جواب تشریحی: -

از همه عالم نهان و بر همه پیدا
در بن چاهی به زیر صخره صمّا

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

قسمت خود می خورند منعم و درویش
27- با توجه به مفهوم دو مصراع: «گرچه بیرون تیره بود و سرد، همچون ترس» و «تو را ترسی شفاف فرا می گیرد» بین دو کلمه «ترس» کدام رابطه برقرار است؟
جواب تشریحی: -

تشابه
تضاد

تناسب

ترادف
28- در کدام گزینه صفت مفعولی آمده است؟
جواب تشریحی: -
دیده

آویزه

شاخه

هزاره
29- کدام گزینه جزو آثار حماسی مصنوع نیست؟
جواب تشریحی: -
ایلیاد و ادیسه هومر

انه اید ویرژیل

شهنشاء نامه صبا

ظفرنامه حمدالله مستوفی
30- در همه گزینه ها، به جز گزینه .......... به غیر از انسان، شخصیت انسانی بخشیده شده است.
جواب تشریحی: -

به آوای نای و به آهنگ چنگ خروشد زسرو و سمن، تارها

بهاران که شاباش ریزد سپهر به دامن گلشن ز رگبارها
به جز اشک چشم و به جز داغ دل نباشد به دست گرفتارها

کشد رخت سبزه به هامون و دشت زند بارگه گل، به گلزارها


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:56  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین کامپیوتر10

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- هنگام انتخاب یک ریز کامپیوتر کدام گزینه به توجه کمتری نیاز دارد؟
جواب تشریحی: -

ظرفیت حافظه اصلی

سرعت CPU

مدل کامپیوتر
سرعت ROM
2- برای انجام عملیات ریاضی و ذخیره نتیجه و محاسبات کدام نرم افزار مناسب تر است؟
جواب تشریحی: -

Accessories

Calculator
Excel

Notepad
3- اگر کامپیوتری 16 دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این 16 دستگاه حداقل به چند بیت نیاز دارد؟
جواب تشریحی: -

8
4

3

16
4- کدام گزینه صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

Word 2007 یک برنامه واژه پرداز است.
Autocad یک برنامه انیمیشن سازی است.

Photopaint یک برنامه نقاشی است.

Video studio یک برنامه فیلم سازی است.
5- CD-ROM:
جواب تشریحی: -

نوعی دیسک است که اطلاعات بر روی آن به صورت نقاط مغناطیسی ضبط می شود.
نوعی دیسک است که به کمک اشعه لیزر اطلاعات بر روی آن ضبط و از آن بازخوانی می شود.

نوعی دیسک است که اطلاعاتش به صورت نقاط مغناطیسی و به کمک اشعه لیزر ضبط و بازخوانی می شود.

نوعی دیسک است که اطلاعات در آن به صورت دایمی و مغناطیس لیزری ضبط می شود.
6- در حالت Safe Mode:
جواب تشریحی: -

تنها می توان داده های درایو C را خواند.

سیستم به طور اتوماتیک از لحاظ ویروس چک می شود.
بعضی درایوها در هنگام بالا آمدن سیستم عامل اجرا نمی شوند.

ویندوز اجازه می دهد داده های اینترنت از طریق ایمنی منتقل شوند.
7- ابزار Spelling and Grammer چه کاربردی دارد؟
جواب تشریحی: -

تنظیم متن
اصلاح غلط املایی

تنظیم فاصله خطوط

ترجمه متن
8- به محل اتصال لوازم جانبی کامپیوتر ................... می گویند.
جواب تشریحی: -

Connector

Bridge

إعس
Port
9- وظایف سیستم عامل کامپیوتر چیست؟
جواب تشریحی: -

تست اجزای مختلف کامپیوتر به هنگام روشن شدن و تشخیص ترکیب سیستم.

برنامه ای است که ارتباط کامپیوتر با وسائل را برقرار می کند.

یک نوع سخت افزار کامپیوتر است که در داخل کامپیوتر قرار دارد.
گزینه الف وب
10- دستورات Copy، Cut و Paste از کدام امکان ویندوز استفاده می کنند؟
جواب تشریحی: -

My Computer
Clip Board

Edit

Window Explorer
11- وظیفه برنامه Defrag چیست؟
جواب تشریحی: -

رفع اشکالات سیستم
یکپارچه سازی فایل های پراکنده

یک پارچه سازی منابع سیستم

رفع اشکالات فایل و پوشه ها
12- راه استفاده از Help ویندوز کدام است؟
جواب تشریحی: -

گزینه Help از منوی Start

فشردن کلید F1

گزینه Help Topics در منوی Help پنجره ها
هر سه گزینه
13- برای مشاهده تعداد و حجم کل فایل های موجود در یک پوشه:
جواب تشریحی: -
روی پوشه کلیک راست کرده و گزینه Properties را می زنیم.

روی پوشه دابل کلیک می کنیم.

کلید F2 را می زنیم.

پوشه مربوطه را باز کرده و Ctrl +A را فشار می دهیم.
14- گزینه Page Break در Word چه کاری انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -

فرمانی است به چاپگر تا از صفحه جدید چاپ شود.
فرمانی است که موجب می شود یک صفحه به انتها رود و صفحه بعد ظاهر شود.

فرمانی است که یک صفحه را به دو قسمت عمودی تقسیم می کند.

فرمانی است که موجب می شود صفحه به دو قسمت افقی تقسیم شود.
15- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

افزایش گنجایش سطل بازیابی، از حذف فایل های مهم جلوگیری می کند.

کاهش گنجایش سطل بازیابی، از به هدر رفتن فضای هارد دیسک جلوگیری می کند.
فضای سطل بازیابی قسمتی از فضای هارد دیسک است.

فضای سطل بازیابی نامحدود است و امکان تغییر و تنظیم آن وجود دارد.
16- میانبرها کجا قرار می گیرند؟
جواب تشریحی: -

روی دسک تاپ

روی نوار وظیفه

روی دکمه Start
هر سه گزینه
17- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

عمل واکشی (Fetch) مستقیما از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

عمل ذخیره کردن (Store) مستقیما از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.
عمل پردازش (Process) در واحد حساب و منطق انجام می گیرد.

همه گزینه ها
18- کدام گزینه در مورد Shortcut یا میان بر صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

به برنامه اصلی یا فایل اصلی اشاره می کنند.

در گوشه سمت چپ آنها علامت فلش دیده می شود.
اگر آنها را حذف کنیم لازم است که برنامه اصلی دوباره نصب شود.

راه سریع دسترسی به برنامه ها هستند.
19- حافظه EPROM:
جواب تشریحی: -
به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.

در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

در خارج کامپیوتر باید پاک شده و برنامه نویسی مجدد گردد.

در حین کار با رایانه قابل خواندن و نوشتن است.
20- اطلاعات به وسیله مودم به چه صورت دریافت و ارسال می شود؟
جواب تشریحی: -

به صورت موازی دریافت و ارسال می شود.
به صورت سری دریافت و ارسال می شود.

به صورت موازی ارسال و به صورت سری دریافت می شود.

به صورت سری ارسال و به صورت موازی دریافت می شود.
21- ..... در کامپیوتر نشان دهنده تعداد بیت های پردازش شده به طور هم زمان می باشد.
جواب تشریحی: -

سرعت ساعت
پهنای گذرگاه

میزان آدرس دهی

همه گزینه ها
22- عمل کرد Num Lock در صفحه کلید چیست؟
جواب تشریحی: -

نمایش اعداد را متوقف می کند.

تمام کلیدهای اعداد را از کار می اندازد.
ورود اعداد را از طریق دکمه های سمت راست فعال یا غیر فعال می کند.

نمایش اعداد را از طریق دکمه های F9 تا F1 ممکن است.
23- حافظه کامپیوتر:
جواب تشریحی: -

محلی جهت قرار گرفتن اطلاعات ورودی قبل از عمل پردازش است.

محلی جهت قرار گرفتن اطلاعات خروجی پس از عمل پردازش است.
گزینه الف و ب صحیح است به علاوه، به عنوان واسطه ای جهت قرار گرفتن نتایج موقتی پردازش ها نیز به کار می آید.

فقط محلی است برای نگهداری نتایج موقتی پردازش ها.
24- کدام گزینه حافظه اصلی است؟
جواب تشریحی: -

CD-ROM

Hard Disk

USB Cool Disk
RAM
25- حداکثر اندازه پارتیشن که در FAT 32 می توان انجام داد به چه میزان است؟
جواب تشریحی: -

2GB

32GB

40GB
بیش از 40GB
26- برای دسترسی به کادر محاوره ای Display Properties چه باید کرد؟
جواب تشریحی: -

کلیک راست روی دسک تاپ و انتخاب Properties

کلیک راست روی نوار وظیفه و انتخاب گزینه Properties

دابل کلیک روی گزینه Display در Control panel
گزینه الف و ج
27- صفحه نمایش لمسی جای کدام یک از گزینه های زیر می تواند به کار گرفته شود؟
جواب تشریحی: -

رقمی کننده

ماوس

قلم نوری
گزینه ب و ج
28- هنگام ارسال دستور چاپپ به چاپگر، کدام دستگاه این کار را انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -

چاپگر Local
چاپگر پیش فرض

چاپگر Network

ابتدا پرسیده می شود.
29- نرم افزاری که به عنوان یک مجموعه سازمان دهی شده کل عملیات کامپیوتر را کنترل می کند چه نامیده می شود؟
جواب تشریحی: -

مترجم

برنامه

پایگاه داده
سیستم عامل
30- به قطعات سخت افزاری که می توان دستورات نرم افزاری را برروی آنها نوشت تا اجرا شوند.......... می گویند.
جواب تشریحی: -

سخت افزارهای برنامه ای
میان افزار یا Firmware

گزینه الف و ب

نرم افزارهای پیاده سازی


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:55  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین کامپیوتر8

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- کدام دستگاه از لحظ کاربرد با بقیه متفاوت است؟
جواب تشریحی: -

LCD

مانیتور

پرینتر
اسکنر
2- برای افزودن میانبر برنامه ای به منوی Start کدم گزینه درست است؟
جواب تشریحی: -

انتخاب Properties نوار وظیفه و گزینه برنامه های منوی Start

Start→ Setting→ Folder Option

Start→ Setting→ Taskbar & Start menu→ Start Menu Programs
گزینه الف و ج
3- برای مرتب کردن آیکن های دسک تاپ ابتدا باید چه کار کرد؟
جواب تشریحی: -

روی نوار وظیفه راست کلیک انجام داد.
روی دسک تاپ کلیک راست کرد.

از منوی Start گزینه Setting را انتخاب کرد.

ازMy Computer منوی Viewرا انتخاب کرد.
4- هر گاه می گوییم ریز پردازنده ای 64 بیتی است، یعنی:
جواب تشریحی: -

تعداد بیت های گذرگاه آن 64 تا است.
تعداد بیت های گذرگاه داده آن 64 تا است.

تعداد بیت های گذرگاه کنترل آن 64 تا است.

تعداد بیت های ثبات های آن 64 تا است.
5- چگونه می توان نوار وضعیت را آشکار یا پنهان کرد؟
جواب تشریحی: -

با Drag کردن

با کلیک راست روی نوار وظیفه
با انتخاب گزینه های View→ Status Bar

با انتخاب گزینه View→ Toolbars
6- از بیت توازن «Parity Bit» به چه منظوری استفاده می شود؟
جواب تشریحی: -

ذخیره سازی در حافظه کامپیوتر

ذخیره اعداد به صورت دودویی

بررسی خطاهای موجود در سایر بیت ها
علامت مثبت یا منفی در اعداد
7- گزینه Custom Shows از منوی Slid Show چه امکاناتی را در اختیار کاربر Power Point قرار می دهد؟
جواب تشریحی: -

انتخاب شروع نمایش با دستور کاربر
نمایش Slide ها با زمان بندی خاص

اسلایدها با ترتیب انتخابی، پشت سر هم نمایش داده شود.

یک انیمیشن در هنگام نمایش اسلایدها اجرا شود.
8- کدام یک از پسوندهای زیر مخصوص فایل های گرافیکی می باشند؟
جواب تشریحی: -

DOC,BMP

BGI,JPG

TIF,TTF
GIF,TIF
9- دستگاه پویش کننده (Scanner) بر چه اساسی کار می کند؟
جواب تشریحی: -

جریان الکتریکی

جریان مغناطیسی

تابش نور
گزینه های الف و ب
10- اطلاعات در کدام یک از حافظه های زیر، پایدار است؟
جواب تشریحی: -

PROM

ثبات (Register)

EPROM
گزینه الف و ب
11- در حالت Safe Mode:
جواب تشریحی: -

تنها می توان داده های درایو C را خواند.

سیستم به طور اتوماتیک از لحاظ ویروس چک می شود.
بعضی درایوها در هنگام بالا آمدن سیستم عامل اجرا نمی شوند.

ویندوز اجازه می دهد داده های اینترنت از طریق ایمنی منتقل شوند.
12- گزینه Bullets and Numbering در نرم افزار Ms-Word چه کاری انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -
تعدادی زیر عنوان را با علائم «مانند ●» یا با شماره گذاری ردیف بندی می کند.

امکان تغییر رنگ شماره های ردیف را فراهم می نماید.

امکان شماره گذاری صفحات را به ما می دهد.

امکان ایجاد یک لیست را به ما می دهد.
13- به قطعات سخت افزاری که می توان دستورات نرم افزاری را برروی آنها نوشت تا اجرا شوند.......... می گویند.
جواب تشریحی: -

سخت افزارهای برنامه ای
میان افزار یا Firmware

گزینه الف و ب

نرم افزارهای پیاده سازی
14- CPU به واحد ........... گفته می شود.
جواب تشریحی: -
پردازش مرکزی

کنترل

حافظه

محاسبه و منطق
15- هنگام ارسال دستور چاپپ به چاپگر، کدام دستگاه این کار را انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -

چاپگر Local
چاپگر پیش فرض

چاپگر Network

ابتدا پرسیده می شود.
16- وظایف سیستم عامل عبارت است از:
جواب تشریحی: -

مدیریت منابع سخت افزاری سیستم

مدیریت منابع نرم افزاری سیستم

برقراری ارتباط بین کاربر و سخت افزار و نرم افزار های کاربردی
هر سه گزینه
17- کدام گزینه روی نوار وظیفه قرار دارد؟
جواب تشریحی: -
ساعت

اطلاعات خاصی ندارد.

اطلاعات Desktop

وظایف ویندوز
18- منظور از میزان آدرس دهی چیست؟
جواب تشریحی: -

آن مقدار از حافظه اصلی که توسط CPU آدرس دهی می شود.

آن مقدار آدرس هایی است که در CPU نگهداری می شود.
آن مقدار از حافظه اصلی که CPU می تواند در هر لحظه کنترل کند.

میزان آدرس هایی که مورد استفاده CPU قرار می گیرد.
19- کدام گزینه در پنجره Font باعث می شود متن به صورت مبنا تایپ شود؟
جواب تشریحی: -

Super Script

Lowered
Subscript

Increase Font
20- برای رفع مشکلات هارد دیسک، کدام برنامه مناسب است؟
جواب تشریحی: -

Disk Cleanup

System Info

Defrag
Scandisk
21- نقش حافظه میانی (Buffer) ........... سرعت های متفاوت دستگاه های کامپیوتری است.
جواب تشریحی: -

افزایش

کاهش
انطباق

افزایش و کاهش
22- عمل کرد Num Lock در صفحه کلید چیست؟
جواب تشریحی: -

نمایش اعداد را متوقف می کند.

تمام کلیدهای اعداد را از کار می اندازد.
ورود اعداد را از طریق دکمه های سمت راست فعال یا غیر فعال می کند.

نمایش اعداد را از طریق دکمه های F9 تا F1 ممکن است.
23- محتوای هر سطر حافظه:
جواب تشریحی: -

نمی تواند از یک کاراکتر تجاوز نماید.

باید بیش از یک کاراکتر باشد.
بستگی به طراحی آدرس حافظه در پردازنده دارد.

شامل یک کلمه است.
24- کدام عبارت زیر صحیح است؟
جواب تشریحی: -

اطلاعات در دیسک بر روی خطوطی به نام قطاع «Sector» ذخیره می شود.
اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام شیار «Track» ذخیره می شود.

اطلاعات در دیسک به صورت تصادفی در نقاط مختلف ذخیره می شود.

اطلاعات در دیسک بر روی دوایر متحدالمرکزی به نام قطاع «Sector» ذخیره می شود.
25- کدام یک از موارد زیر جزء وظایف سیستم عامل محسوب نمی شود؟
جواب تشریحی: -

مدیریت حافظه موقت

مدیریت محل فایل ها در فولدرها
مدیریت تخصیص فضای دیسک

مدیریت اجرای برنامه ها
26- کدام دستور کاری را از نوبت چاپ خارج می کند؟
جواب تشریحی: -

Pause

Set as default

Purge Print Documents
Cancel
27- برای جستجوی فایل هایی با نام 6 حرفی یا بیشتر که پسوندی دلخواه دارند و سه حرف ABC در مکان 3 تا 5 آنها قرار دارد چه گزاره ای را تایپ کنیم؟
جواب تشریحی: -

*.*ABC*
*.؟ABC؟؟

*.*ABC*؟؟

*.*ABC؟؟
28- اگر کامپیوتری 16 دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این 16 دستگاه حداقل به چند بیت نیاز دارد؟
جواب تشریحی: -

8
4

3

16
29- برای تنظیم ساعت سیستم کدام کار را انجام دهیم؟
جواب تشریحی: -

روی نوشته ساعت کلیک کرده و گزینه Adjust Time & Date را انتخاب کنیم.

روی نوار وظیفه کلیک راست و گزینه Properties را انتخاب کنیم.

از منوی Start گزینه Control panel و سپس Date & Time را انتخاب کنیم.
گزینه الف و ج
30- نرم افزاری که به عنوان یک مجموعه سازمان دهی شده کل عملیات کامپیوتر را کنترل می کند چه نامیده می شود؟
جواب تشریحی: -

مترجم

برنامه

پایگاه داده
سیستم عامل


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:53  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین کامپیوتر6

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- کدام گزینه زیر برای اجرای یک برنامه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

انتخاب نام برنامه از منوی Programs که در منوی دکمه Start قرار دارد.

وارد کردن مسیر فایل اجرایی برنامه در پنجره Run

دوبار کلیک روی آیکن فایل اجرایی برنامه که روی دسک تاپ است.
هر سه گزینه
2- مودم چیست؟
جواب تشریحی: -

دستگاهی است که سیگنال های دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل می کند.

دستگاه واسطه برای ارتباط کامپیوترها از طریق خط تلفن است.

دستگاهی است که سیگنال های دیجیتال را به اطلاعات تصویری تبدیل می کند.
گزینه های الف و ب صحیح است.
3- وظایف سیستم عامل کامپیوتر چیست؟
جواب تشریحی: -

تست اجزای مختلف کامپیوتر به هنگام روشن شدن و تشخیص ترکیب سیستم.

برنامه ای است که ارتباط کامپیوتر با وسائل را برقرار می کند.

یک نوع سخت افزار کامپیوتر است که در داخل کامپیوتر قرار دارد.
گزینه الف وب
4- کدام یک از گزینه های زیر در مورد مودم نادرست است؟
جواب تشریحی: -

مودم دستگاهی ورودی- خروجی است.

مودم به صورت داخلی و خارجی وجود دارد.
مودم اطلاعات را به صورت سیگنال های دیجیتالی به کانال ارتباط می فرستد.

مودم هنگام ارسال اطلاعات به کانال ارتباطی آنها را به سیگنال های آنالوگ تبدیل می کند.
5- کدام مجموعه دستگاه، همگی ورودی هستند؟
جواب تشریحی: -

ماوس- قلم نوری- پلاتر

دیجیتایزر- پرینتر- ماوس
دسته بازی- دیجیتایزر- ماوس

اسکنر- دسته بازی- پلاتر
6- برای مشاهده تعداد و حجم کل فایل های موجود در یک پوشه:
جواب تشریحی: -
روی پوشه کلیک راست کرده و گزینه Properties را می زنیم.

روی پوشه دابل کلیک می کنیم.

کلید F2 را می زنیم.

پوشه مربوطه را باز کرده و Ctrl +A را فشار می دهیم.
7- استوانه یا سیلندر چیست؟
جواب تشریحی: -
مجموعهای از کلیه شیارهای هم شماره در یک دیسک چند صفحه ای

مجموعه ای از قطاع های هم شماره در یک دیسک چند صفحه ای

مجموعه شیارهایی از دیسک سخت که دارای یک شعاع نمی باشند.

به دیسک های سختی می گویند که به شکل استوانه می باشد
8- اگر در نرم افزار Word روی یک کادر حاوی متن کلیک و سپس Ctrl+ B را بزنیم چه انفاقی رخ می دهد؟
جواب تشریحی: -

اندازه فونت نوشته ها بزرگ تر می شود.

کادر تغییر رنگ خط دور کادر روشن می شود.
کلمات داخل کادر را درشت تر و پررنگ تر می کند.

نوشته را چشمک زن می کند.
9- ظرفیت یک CD تقریبا چند مگابایت است؟
جواب تشریحی: -

256

512
680

950
10- معمولا میان بر فایل های اجرایی برنامه ها در کدام گزینه از منوی Start قرار می گیرند؟
جواب تشریحی: -

Run
Programs

فقط روی دسک تاپ قرار می گیرد.

در منوی Start قرار نمی گیرد.
11- حافظه کامپیوتر:
جواب تشریحی: -

محلی جهت قرار گرفتن اطلاعات ورودی قبل از عمل پردازش است.

محلی جهت قرار گرفتن اطلاعات خروجی پس از عمل پردازش است.
گزینه الف و ب صحیح است به علاوه، به عنوان واسطه ای جهت قرار گرفتن نتایج موقتی پردازش ها نیز به کار می آید.

فقط محلی است برای نگهداری نتایج موقتی پردازش ها.
12- چگونه می توان بخشی از ROM را پاک کرد؟
جواب تشریحی: -

با اشعه لیزر
ممکن نیست.

با اشعه ماورای بنفش

با خاموش کردن کامپیوتر
13- کدام گزینه زیر نادرست است؟
جواب تشریحی: -

به کلیه شیارهای متناظر و هم شعاع روی دیسک یک استئانه گفته می شود.

نقاط مغناطیسی شده در روی دیسک به صورت دوایر متحدالمرکز به نام شیار می باشد.

هر شیار به چند بخش به نام قطاع تقسیم می شود.
عمل خواندن و نوشتن روی دیسک به صورت شیار به شیار صورت می گیرد.
14- نقش حافظه میانی (Buffer) ........... سرعت های متفاوت دستگاه های کامپیوتری است.
جواب تشریحی: -

افزایش

کاهش
انطباق

افزایش و کاهش
15- کدام عامل به قدرت ریزپردازنده ارتباطی ندارد؟
جواب تشریحی: -

ظرفیت حافظه اصلی

طول کلمه

مدل کامپیوتر
میزان حافظه اصلی
16- اگر اطلاعات جدیدی در یک محل از حافظه RAM نوشته شود..........
جواب تشریحی: -

محتوای قبلی آن از بین رفته و آدرس آن تغییر می کند.
محتوای قبلی آن از بین رفته ولی آدرس آن تغییر نمی کند.

محتوا و آدرس هر دو تغییر می کند.

هم محتوا و هم آدرس قبلی بدون تغییر می مانند.
17- گذرگاه های ریزپردازنده ها عبارتند از:
جواب تشریحی: -

Control Bus- Data Bus

Address Bus- Data Bus
Control Bus- Address Bus- Data Bus

Control Bus- Address Bus
18- تنظیمات Stand By برای مانیتور و هارد و....... در کدام بخش قرار دارند؟
جواب تشریحی: -

Computer→ Properties

Control panel→ Power Management
Control Panel→ Performance

گزینه الف و ب
19- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

اگر برنامه در پوشه Start Up قرار دارد تنها از طریق این پوشه قابل اجرا است.

برای اجرای برنامه ای که در Start Up است فقط باید سیستم را Restart کرد.
برای اجرای خودکار برنامه ای پس از شروع ویندوز، باید میانبر فایل اجرایی آن را در پوشه Start Up گذاشت.

برنامه ای می تواند پس از آغاز ویندوز اجرا خودکار شود که فایل اجرایی اش فقط در پوشه Start Up باشد نه جای دیگر.
20- حافظه EPROM:
جواب تشریحی: -
به هیچ وجه قابل برنامه نویسی نیست.

در حین کار با کامپیوتر قابل برنامه نویسی است.

در خارج کامپیوتر باید پاک شده و برنامه نویسی مجدد گردد.

در حین کار با رایانه قابل خواندن و نوشتن است.
21- در حالت Single Click:
جواب تشریحی: -

برای انتخاب هر موضوع باید روی آن کلیک کرد.
برای اجرای هر موضوعی کافی است روی آن کلیک کرد.

برای اجرای هر موضوع باید روی آن دابل کلیک کرد.

ویژگی خاصی ندارد.
22- پس از به حداکثر رساندن هر پنجره چه اتفاقی برای دکمه Maximize رخ می دهد؟
جواب تشریحی: -

حذف می شود.
به دکمه Restore تبدیل می شود.

به دکمه Minimize تبدیل می شود.

تغییری نمی کند.
23- Dos اختصار کدام گزینه است؟
جواب تشریحی: -
Disk Operating System

Digital Operating System

Disk Operating Software

Drive Operating System
24- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

عمل واکشی (Fetch) مستقیما از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.

عمل ذخیره کردن (Store) مستقیما از حافظه کمکی نیز می تواند انجام گیرد.
عمل پردازش (Process) در واحد حساب و منطق انجام می گیرد.

همه گزینه ها
25- دیسک سخت «HDD» کدام یک از انواع حافظه محسوب می شود؟
جواب تشریحی: -

Primary
Secondary

Movable

هیچ کدام
26- اگر در پنجره Computer محتویات درایو C را داشته باشیم، با زدن کلید D:
جواب تشریحی: -

هیچ اتفاقی نمی افتد.

منوی Disk Tools باز می شود.
اولین عضوی که نام آن با حرف D شروع شده انتخاب می شود.

پنجره درایو D را باز می کند.
27- چگونه می توان در ویندوز ویستا کاربر جدید تعریف کرد؟
جواب تشریحی: -

از طریق گزینه Log Off در منوی Start

از طریق گزینه Log On در منوی Start
از طریق گزینه user & Account پنجره Control Panel

از طریق گزینه Setting در منوی Start
28- با کدام کلید می توان روند نمایش صفحه را در رایانه تغییر داد؟
جواب تشریحی: -
Scroll Lock

Caps Lock

Num Lock

Jump
29- وضوح یا کیفیت تصویر به کدام یک از عوامل بستگی دارد؟
جواب تشریحی: -

صفحه نمایش

کارت گرافیکی

نرم افزار
همه گزینه ها
30- اولین سخت افزار لازم برای اجرای سیستم عامل کدام است؟
جواب تشریحی: -

کارت گرافیکی
رم

باطری

سی دی رام


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:51  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین اطلاعات سیاسی1

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- کتاب حکومت اسلامی تالیف کدام یک از شخصیت های زیر است؟
جواب تشریحی: -
اما خمینی (ره)

آیت ا...طالقانی

آیت ا...مطهری

دکتر مفتح
2- علت اختلاف اصلی دولت های استعماری در زمان احمد شاه کدام مورد زیر بود؟
جواب تشریحی: -

توسعه طلبی ارزی

رقابت های صنعتی

رقابت های استعماری
هر سه مورد
3- کدام عامل انگلیسی موجب منحل شدن مجلس در زمان احمد شاه قاجار بود؟
جواب تشریحی: -

عضدالملک

مورگان شوستر

یال مورسن
ناصرالملک
4- وقایع مهم زمان محمد شاه قاجار کدامند؟
جواب تشریحی: -

به توپ بستن مجلس- قتل قائم مقام و جدایی افغانستان

قتل امیر کبیر- اعطای امتیازات به بیگانگان و محاصره هرات

محاصره هرات- فرقه سازی استعمار و قتل امیر کبیر
قتل قائم مقام- فرقه سازی استعمار و محاصره هرات
5- کدام گزینه نادرست است؟
جواب تشریحی: -

محمد شاه قائم مقام فراهانی صدر اعظم را به قتل رساند.

فتحعلی شاه حاج ابراهیم کلانتر صدر اعظم را به قتل رساند.

ناصرالدین شاه امیر کبیر صدر اعظم را به قتل رساند.
مظفرالدین شاه سید جمال الدین اسد آبادی را به قتل رساند.
6- علت فتح مکه کدام یک از موارد زیر بود؟
جواب تشریحی: -

کارشکنی یهودیان
پیمان شکنی مشرکان

مهاجرت مسلمانان

هیچکدام
7- با ملی شدن صنعت نفت ایران دست کدام کشور استعماری از منابع نفتی کشورمان کوتاه گردید؟
جواب تشریحی: -

روس
انگلیس

فرانسه

آمریکا
8- چه عواملی سید جمال الدین اسد آبادی را در جوامع اسلامی سخت رنج می داد؟
جواب تشریحی: -

وجود حکومت های استبدادی و ظلم آنها به مردم
فقر و عقب ماندگی و درماندگی مسلمانان

وابستگی کشورهای اسلامی به بیگانگان

نفوذ فرهنگ های غیر اسلامی در کشورهای اسلامی
9- اولین صدر اعظم فتحعلی شاه که بود؟
جواب تشریحی: -

میرزا شفیع مازندرانی
حاج ابراهیم خان کلانتر

قائم مقام فراهانی

میرزا تقی خان امیر کبیر
10- کدام یک از حوادث زیر در زمان سلطنت محمد شاه قاجار رخ نداده است؟
جواب تشریحی: -

فرقه سازی استعمارگران
جدا شده افغانستان از ایران

قتل قائم مقام فراهانی

لشکرکشی به هرات
11- پس از کدام جنگ تبریز توسط دولت عثمانی اشغال شد؟
جواب تشریحی: -
جنگ چالدران

جنگ مورچه خورت

جنگ با ازبکان

جنگ با پرتغالها
12- جنگ نهاوند میان چه کسانی رخ داد؟
جواب تشریحی: -

سلطان محمود و هندی ها
یزدگرد و مسلمانان

سلطان مسعود و طغرل

حضرت علی و خوارج
13- کدامیک از پادشاهان زیر سلسله صفوی را تثبیت کرد؟
جواب تشریحی: -

شاه سلطان حسین

شاه اسماعیل

شاه عباس
شاه تهماسب
14- جنگ بدر در چه سالی رخ داد؟
جواب تشریحی: -
سال دوم هجرت

سال پنجم هجرت

سال سوم هجرت

سال چهارم هجرت
15- کدام صدر اعظم به لطفعلی خان زند خیانت کرد و دروازه های شهر شیراز را بر روی او بست؟
جواب تشریحی: -

میرزا شفیع مازندرانی

حاج میرزا آقاسی
حاج ابراهیم کلانتر

قائم مقام فراهانی
16- در آغاز انقلاب مشروطیت اولین تحسن مردم در کجا بود؟
جواب تشریحی: -

در سفارت انگلیس

در سفارت روس
در حرم عبدالعظیم

در قم
17- نادرشاه چگونه به شاهی رسید؟
جواب تشریحی: -

به دلیل لیاقت و توانایی

به دلیل برقراری عدالت
به دلیل همکاری با شاه تهماسب

به دلیل کمک کشورهای خارجی
18- در قرون وسطی کدام یک از افراد زیر خواهان اصلاحاتی در عقاید دینی مردم بودند؟
جواب تشریحی: -

لویی شانزدهم
مارتین لرتر

ناپلئون بناپارت

شارلکن
19- پس از سلسله صفویه کدام سلسله در ایران تشکیل شد؟
جواب تشریحی: -
افشاریه

قاجاریه

پهلوی

زندیه
20- در جریان استبداد صغیر کدام یک از افراد زیر به قتل رسیدند؟
جواب تشریحی: -

آیت ا... طباطبایی
میرزا جهانگیر خان

آیت ا... بهبهانی

تقی زاده
21- در عصر مشروطیت رهبری مردم گیلان را چه کسی بر عهده داشت؟
جواب تشریحی: -

باقر خان
محمد ولی خان تنکابنی

عین الدوله

علی قلی خان سردار اسعد
22- یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس..........
جواب تشریحی: -

مجهز کردن سپاه ایران به توپ و تفنگ
جنگ با استعمارگران پرتغالی

تهدید انگستان به قطع رابطه تجاری

جنگ با عثمانی
23- در زمان فتحعلی شاه کدام دولت های استعماری متوجه ایران شدند؟
جواب تشریحی: -

فرانسه و آمریکا

روسیه و انگلیس

روسیه و فرانسه و آمریکا
فرانسه و روسیه و انگلیس
24- یکی از دستاوردهای مهم نهضت 15 خرداد 1342 چه بود؟
جواب تشریحی: -
افول مبارزات ملی گرایانه

آزادی امام خمینی (ره) از زندان

آزادی زندانیان سیاسی

افشای حکومت وقت
25- آقا محمد خان قاجار سلسله قاجاریه را رسما در چه زمانی پایه گذاری کرد؟
جواب تشریحی: -

پس از نخستین لشکر کشی به گرجستان

پس از فتح کرمان و قتل لطفعلی خان
پس از مطیع ساختن مخالفان و برادران

پس از غلبه بر مازندران و گرگان
26- یکی از شرایط صلح میان امام حسین (ع) و معاویه این بود که........
جواب تشریحی: -
معاویه حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند.

معاویه می تواند خود را امیرالمومنین بنامد.

معاویه می تواند برای خود جانشین انتخاب کند.

معاویه پس از ده سال از خلافت کناره گیری کند.
27- کریم خان زند کدام شهر را به پایتختی برگزید؟
جواب تشریحی: -

اصفهان

تبریز
شیراز

تهران
28- مشهورترین پادشاه صفوی که بود؟
جواب تشریحی: -

شاه اسماعیل
شاه عباس

شاه تهماسب

محمد علی شاه
29- بندر گمبرون در زمان شاه عباس توسط کدام کشور خارجی اشغال شد؟
جواب تشریحی: -

انگلستان
پرتغال

ایتالیا

اسپانیا
30- هدف رضا خان از ایجاد ارتش منظم چه بود؟
جواب تشریحی: -

حفظ کشور در برابر تهاجم بیگانگان

تقویت نیروهای انگلیسی برای مبارزه با روسیه
سرکوبی نهضت های ضد استعماری مردم و ایجاد خفقان

اجرای اهداف استعماری آمریکا


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:49  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین ادبیات 1

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- «بودلف بنده خدواند است و سوار عرب است و مقرر است که وی در ولایت جبال چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت» یعنی بودلف.......
جواب تشریحی: -

از چاکران خلیفه و نجیب زادگان عرب است و آثار با ارزشی تالیف کرده است.

مومن و تازی تبار است و عده زیادی از اهالی و نواحی کوهستانی را نابود کرد.
مطیع خلیفه و دلیر است و جانبازی ها و کارهای نمایان او برای آرام کردن غرب و مرکز ایران معلوم است.

مومن و خداشناس بود و جان خود را در راه خدا ایثار کرد و به شهادت رسید.
2- «..... تو را بر همه چیزها جکم است تا در ضیافت مایی» یعنی:
جواب تشریحی: -

تا هر وقت که اراده کنی، می توانی مهمان ما باشی
تا وقتی که مهمان ما هستی، هر دستوری بدهی لزم الجرا است.

به ما امر شده است که تو را به عنوان مهمان بپذیریم.

برای چذیرایی از شما، بسیار نعمت ها فراهم آورده ایم.
3- کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
«اشعار پروین اعتصامی از برجسته ترین نمونه های شعر........... معاصر محسوب می شود.»

جواب تشریحی: -

غنایی

حماسی

توصیفی
تعلیمی
4- «براده ها» و «مردی در تبعید» به ترتیب از چه کسانی هست؟
جواب تشریحی: -

سهیل محمودی- سید حسن حسینی
سید حسن حسینی- نادر ابراهیمی

مهرداد اوستا- زکریا اخلاقی

غلامرضا قدسی- مهرداد اوستا
5- کدام صفت برای عمروبن عثمان مکی، مناسب است؟
جواب تشریحی: -

کم توقع

خوشبین و خیرخواه
تنگ نظر و بدخواه

بی اعتنا
6- بن های مضارع سه مصدر: «مانستن، شایستن، توختن» کدامند؟
جواب تشریحی: -
مان، شای، توز

مانا، شایا، توخ

مانند باش، شایا باش، تاز

مانی، شایس، تازا
7- مولف «خمسه المتحیّرین» کیست؟
جواب تشریحی: -

دعبدالرحمن جامی
امیر علیشیر نوایی

میرزا رضا کلهر

رشید الدین وطواط
8- با توجه به جمله ی «انگار نوری از آن ساطع می شود.» «ساطع شدن» یعنی:
جواب تشریحی: -

قطع شدن

روشنایی
درخشیدن

کم نور شدن
9- کدام مکتب ادبی طرفدار بیان واقعیت تا سر حد امکان است و در رأس آن کدام نویسنده قرار دارد؟
جواب تشریحی: -

رالیسم- بالزاک
ناتورالیسم- امیل زولا

سوررالیسم- برتون

کلاسیسم- شکسپیر
10- شعری که ماده اصلی آن «علم، اخلاق و هنر» باشد در حوزه کدام یک از ادبیات قرار دارد؟
جواب تشریحی: -

ادبیات غنایی

ادبیات حماسی
ادبیات تعلیمی

ادبیات توصیفی
11- تعداد باب های گلستان چند است؟
جواب تشریحی: -

ده
هشت

نه

هفت
12- شیخ ابوعبدالله بشکست و با خویش رسید، یعنی، شیخ ابوعبدالله...
جواب تشریحی: -

توفیق یافت و به آرزویش نایل شد.
خوار و خفیف شد و به خود آمد

را از میدان به دربرد و بر مسنداو تکیه زد

مغلوب شد و تاسف خورد.
13- در همه گزینه ها، به جز گزینه ......... صفت ادبی تشبیه دیده می شود.
جواب تشریحی: -

من خویشتن اسیر کمند نظر شدم.
مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی

گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم.

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود.
14- مفهوم بیت «صبح امید که بد معتکف پرده غیب گو برون آی که کار شب تار آخر شد» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟
جواب تشریحی: -

امید بسته برآمد ولی چه فایده زانک امید نیست که عمر گذشته باز آید

امیدوار بود آدمی به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

حجاب چهره جان می شود غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم
بعد نومیدی بسی امیدهاست از پس ظلمت دو صد خورشیدهاست
15- در عبارت «تا رفته رفته برآرا و عقاید فلاسفه و علما در باب تزکیه نفس و تدبیر منرل و سیاست مدن اهاطه تمام یافت» چند غلط املایی وجود دارد؟
جواب تشریحی: -

سه
دو

چهار

پنج
16- در کدام گزینه، آرایه حس آمیزی مشهود است؟
جواب تشریحی: -

در پس آینه طوطی صفتم ساخته اند آنچه استا ازل گفت بگو می گویم

صورت حجاب چهره معنی است کاشکی یکبارگی خراب شود هر چه صورت است
در جواب هر سوالی حاجت گفتار نیست چشم گویا عذر می خواهد لب خاموش را

نیست یک دادرس اندر همه ی روی زمین ورنه از دست تو ای چرخ بسی دارم داد
17- - شاعر در کدام گزینه می گوید که به سوی آگاهی های عمیق، هجرت کنیم؟
جواب تشریحی: -

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

ریه را از ابدیت پر و خالی کنیم

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
18- بین دو کلمه «اهمال و امهال» چه نوع جناسی به کار رفته است؟
جواب تشریحی: -
قلب

تام

ناقص حرکتی

ناقص اختلافی
19- در کدام گزینه شاعر به علت «صبح دم» به عنوان پیک، اشاره کرده است؟
جواب تشریحی: -

دست هوا به رشته ی جان بر، گره زدست نزد گره گشای هوا می فرستمت

این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان کس را خبر مکن که کجا می فرستمت

ای صبح دم ببین که کجا می فرستمت نزدیک آفتاب وفا می فرستمت
باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی آن جا به رغم باد صبا می فرستمت
20- «دیده از آفرینش فرو بستن» کنایه از چیست؟
جواب تشریحی: -

کوری
مردن

بی توجهی به خلقت

بی اعتنایی به مادیات
21- مقصود شاعر از دو مصراع زیر چیست؟
«در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف سنگ از پشت نمازم پیداست....»

جواب تشریحی: -
وضوح و روشنی

جریان زندگی

خلوص نیت

آرامش خیال
22- عنوان دیگر تاریخ مسعودی کدام است؟
جواب تشریحی: -

تاریخ بلعمی
تاریخ بیهقی

تاریخ سیستان

تاریخ وصاف
23- در کدام بیت رنگی از طنز به چشم می خورد؟
جواب تشریحی: -

زبان درکش ای مرد بسیار دان که فردا قلم نیست بر بی زبان
بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرد

بر کام دل به گردش ایام دل مبند کاین چرخ کج مدار نه بر آرزو رود

می رود صبح و اشارت می کند کاین گلستان خنده داری بیش نیست
24- در کدام گزینه صفت مفعولی آمده است؟
جواب تشریحی: -
دیده

آویزه

شاخه

هزاره
25- «کم زنی» در جمله «هر گونه اهانت و ایذا را با خونسردی و کم زنی مقابله می کرد» چیست؟
جواب تشریحی: -

بدگمانی
بی توجهی

مهربانی

هوشیاری
26- «دژم» یعنی:
جواب تشریحی: -

دشمن

بدخو

سختگیر
خشمگین
27- در مصراع «نه چندان گناهکارم که به دشمنم سپاری» ضمیر «م» در «دشمن» چه نقشی دارد؟
جواب تشریحی: -
مفعول

مضاف الیه

متمم

نهاد
28- «چشم ناله» در بیت زیر دارای کدام صنعت ادبی است؟
«کی ام؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم»

جواب تشریحی: -

تضاد

تناسب

جناس تام
استعاره
29- «جلال آل احمد از جمله نویسندگان موفق روزگار ماست که در زمینه های مختلف آثار ارزنده ای به یادگار گذاشته و این اثر او در تک نگاری به نوشتار آمده است.» کدام گزینه است؟
جواب تشریحی: -

مدیر مدرسه

نون و القلم

زن زیادی
اورازان
30- در جمله «مُغفّل به سیم حاجت یافت.» معنی مُغفّل چیست؟
جواب تشریحی: -

فریب کار و زیرک
نادان و ساده لوح

فقیر و تهی دست

غریب و آواره


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 2 (6.67 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 28 (93.33 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

2 (6.67 درصد)

جواب‌هاي درست 6.67
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 93.33


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:43  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین کامپیوتر5

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- برای مرتب کردن آیکن های دسک تاپ ابتدا باید چه کار کرد؟
جواب تشریحی: -

روی نوار وظیفه راست کلیک انجام داد.
روی دسک تاپ کلیک راست کرد.

از منوی Start گزینه Setting را انتخاب کرد.

ازMy Computer منوی Viewرا انتخاب کرد.
2- اگر Boot Menu Default= 30 باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟
جواب تشریحی: -

پس از 30 ثانیه ویندوز اول اجرا می شود.
پس از 30 ثانیه گزینه پیش فرض منوی راه انداز اجرا می شود.

پس از 30 ثانیه سیستم Restart می شود.

تا 30ثانیه، منوی راه انداز تغییری نمی کند.
3- مودم چیست؟
جواب تشریحی: -

دستگاهی است که سیگنال های دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل می کند.

دستگاه واسطه برای ارتباط کامپیوترها از طریق خط تلفن است.

دستگاهی است که سیگنال های دیجیتال را به اطلاعات تصویری تبدیل می کند.
گزینه های الف و ب صحیح است.
4- یک دیسک درایو چه موقع دستگاه ورودی محسوب می شود؟
جواب تشریحی: -

در هر صورت یک دستگاه ورودی است.

هنگام نوشتن اطلاعات بر روی دیسک
هنگام خواندن اطلاعات از روی دیسک

گزینه ب و ج صحیح است.
5- محتوای هر سطر حافظه:
جواب تشریحی: -

نمی تواند از یک کاراکتر تجاوز نماید.

باید بیش از یک کاراکتر باشد.
بستگی به طراحی آدرس حافظه در پردازنده دارد.

شامل یک کلمه است.
6- کدام دستگاه به عنوان ورودی اطلاعات محسوب می شود؟
جواب تشریحی: -

قلم نوری

پویش کننده (اسکنر)

اهرم هدایت
همه گزینه ها
7- چگونه می توان بخشی از ROM را پاک کرد؟
جواب تشریحی: -

با اشعه لیزر
ممکن نیست.

با اشعه ماورای بنفش

با خاموش کردن کامپیوتر
8- دکمه میان بر برای آوردن منوی بالای برنامه ها کدام است؟
جواب تشریحی: -

Alt +Tab

Ctrl + Shift
Alt

Alt + Ctrl + M
9- دستگاه پویش کننده (Scanner) بر چه اساسی کار می کند؟
جواب تشریحی: -

جریان الکتریکی

جریان مغناطیسی

تابش نور
گزینه های الف و ب
10- کدام قسمت ویندوز امکانات جستجو در میان فایل ها و فولدرها را در خود جای داده است؟
جواب تشریحی: -

Internet Explorer
Windows Explorer

Windows Navigator

Windows Defender
11- حداکثر اندازه پارتیشن که در FAT 32 می توان انجام داد به چه میزان است؟
جواب تشریحی: -

2GB

32GB

40GB
بیش از 40GB
12- کدام یک از مجموعه دستگاه های زیر جزء دستگاه های ورودی به شمار می آیند؟
جواب تشریحی: -

رقمی کننده- قلم نوری- پردازنده

چاپگر- قلم نوری- دیسک درایو

ماوس- صفحه کلید- چاپگر
ماوس- صفحه کلید- قلم نوری
13- کدام گزینه در مورد Shortcut یا میان بر صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

به برنامه اصلی یا فایل اصلی اشاره می کنند.

در گوشه سمت چپ آنها علامت فلش دیده می شود.
اگر آنها را حذف کنیم لازم است که برنامه اصلی دوباره نصب شود.

راه سریع دسترسی به برنامه ها هستند.
14- کدام گزینه صحیح نیست؟
جواب تشریحی: -

Word 2007 یک برنامه واژه پرداز است.
Autocad یک برنامه انیمیشن سازی است.

Photopaint یک برنامه نقاشی است.

Video studio یک برنامه فیلم سازی است.
15- کدام گزینه نادرست است؟
جواب تشریحی: -

سرعت ساعت در ریزپردازنده عبارت است از تعداد ضربان های الکتریکی که در ثانیه تولید می شود.

طول کلمه یک ریزپردازنده عبارت است از تعداد بیت هایی که در یک لحظه می تواند پردازش شود.

پیش از این که یک دستورالعمل در ریزپردازنده اجرا شود ابتدا باید کشف رمز شود.
خطوط انتقالی ای که برای انتقال داده ها بین ریزپردازنده و قسمت های دیگر کامپیوتر به کار می رود، گذرگاه آدرس نامیده می شود.
16- CD-ROM:
جواب تشریحی: -

نوعی دیسک است که اطلاعات بر روی آن به صورت نقاط مغناطیسی ضبط می شود.
نوعی دیسک است که به کمک اشعه لیزر اطلاعات بر روی آن ضبط و از آن بازخوانی می شود.

نوعی دیسک است که اطلاعاتش به صورت نقاط مغناطیسی و به کمک اشعه لیزر ضبط و بازخوانی می شود.

نوعی دیسک است که اطلاعات در آن به صورت دایمی و مغناطیس لیزری ضبط می شود.
17- برای انجام عملیات ریاضی و ذخیره نتیجه و محاسبات کدام نرم افزار مناسب تر است؟
جواب تشریحی: -

Accessories

Calculator
Excel

Notepad
18- کدام روش مرتب سازی آیکن ها را بر اساس پسوند (نوع فایل) مرتب می کند؟
جواب تشریحی: -
Type

Size

Comments

Name
19- گزینه Text Direction که برای یک کادر از جدول در نرم افزار Microsoft Word قابل انتخاب است:
جواب تشریحی: -

می تواند متن را از راست به چپ یا از چپ به راست بچیند.
متن را 90 درجه به راست و یا چپ مایل می کند.

می تواند متن را وارونه نیز تایپ کند.

گزینه های الف و ب
20- صفحه نمایش لمسی جای کدام یک از گزینه های زیر می تواند به کار گرفته شود؟
جواب تشریحی: -

رقمی کننده

ماوس

قلم نوری
گزینه ب و ج
21- کدام گزینه صحیح است؟
جواب تشریحی: -

افزایش گنجایش سطل بازیابی، از حذف فایل های مهم جلوگیری می کند.

کاهش گنجایش سطل بازیابی، از به هدر رفتن فضای هارد دیسک جلوگیری می کند.
فضای سطل بازیابی قسمتی از فضای هارد دیسک است.

فضای سطل بازیابی نامحدود است و امکان تغییر و تنظیم آن وجود دارد.
22- در نوار ابزار استاندارد اکسل، دکمه ∑ چه کاری را انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -

میانگین اعداد انتخابی را محاسبه می کند.

مقدار میانگین اعداد انتخابی را محاسبه می کند.

ارزش هایی را به خانه های منتخب اضافه می کند.
خانه های انتخابی را با هم جمع می کند.
23- دکمه Forward در چه صورت فعال می شود؟
جواب تشریحی: -

در صورت استفاده از زبانه Contents

صورت استفاده از دکمه Hide
در صورت استفاده از دکمه Back

در صورت استفاده از زبانه Index
24- جهت انتقال اطلاعات در مودم:
جواب تشریحی: -

یک طرفه است.

دو طرفه همزمان است.
دو طرفه غیر همزمان است.

بستگی به نوع مودم دارد.
25- برای کاهش مصرف انرژی سیستم کدام گزینه مناسب تر است؟
جواب تشریحی: -

در مواقع بیکاری، سیستم را خاموش کنیم.

مواقع بیکاری سیستم را کاهش دهیم.
در مواقع بیکاری، سیستم را در حالت Sleep قرار دهیم.

برای مدت طولانی از سیستم استفاده نکنیم.
26- اگر کامپیوتری 16 دستگاه جانبی داشته باشد برای آدرس دهی این 16 دستگاه حداقل به چند بیت نیاز دارد؟
جواب تشریحی: -

8
4

3

16
27- کدام دستگاه از لحظ کاربرد با بقیه متفاوت است؟
جواب تشریحی: -

LCD

مانیتور

پرینتر
اسکنر
28- ذخیره اطلاعات از کوچکترین به بزرگترین به چه ترتیبی است؟
جواب تشریحی: -

بیت، فیلد، پرونده، رکورد

بیت، رکورد، فیلد، پرونده

فیلد، رکورد، فایل، بیت
بیت، فیلد، رکورد، پرونده
29- پورت مناسب برای نصب چاپگر کدام است؟
جواب تشریحی: -

COM1

USB

LPT1
گزینه ب و ج
30- در نوار فرمول Excel، دکمه Function چه کاری انجام می دهد؟
جواب تشریحی: -

محاسبه انحراف معیار چند خانه

محاسبه میانگین چند خانه

افزودن مقدار به چند خانه
ارائه لیستی از توابع و فرمول دهی به خانه مورد اشاره


نتايج کلي

تعداد کل سؤال‌ها: 30
تعداد جواب‌هاي درست: 0 (0 درصد)
تعداد جواب‌هاي نادرست: 0 (0 درصد)
تعداد سؤالات بي‌جواب: 30 (100 درصد)

*آزمون، نمره منفي دارد.

نمره نهايي با احتساب نمره منفي:

0 (0 درصد)

جواب‌هاي درست 0
جواب‌هاي نادرست 0
سؤالات بي‌جواب 100


   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1390ساعت 15:28  توسط یاشار  | 

آزمون آنلاین کامپیوتر4

امروز، شنبه 16 / 7 / 90
    


= پاسخ شما درست است
= پاسخ شما نادرست است
= شما به اين سؤال پاسخ نداده‌ايد
= پاسخ سؤال
= گزينه انتخابي شما (نادرست)


سؤالات
وضعيت پاسخ داوطلب
1- جهت انتقال اطلاعات در مودم:
جواب تشریحی: -

یک طرفه است.

دو طرفه همزمان است.
دو طرفه غیر همزمان است.

بستگی به نوع مودم دارد.
2- در کدام یک از حافظه های زیر امکان حذف اطلاعات وجود ندارد؟
جواب تشریحی: -
ROM

RAM

Virtual

Cache
3- یک دیسک درایو چه موقع دستگاه ورودی محسوب می شود؟
جواب تشریحی: -

در هر صورت یک دستگاه ورودی است.

هنگام نوشتن اطلاعات بر روی دیسک
هنگام خواندن اطلاعات از روی دیسک

گزینه ب و ج صحیح است.